Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Plánování a řízení krizových situací - kombinované - nástup ke studiu 15/16 - 19/20, 20/21

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Plánování a řízení krizových situací - kombinované

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17KBP2CHPB Chemie pro bakaláře
 
Z 2 8P+6S Z povinný předmět
17KBP2ET Etika krizového řízení
 
Z 3 8P Z povinný předmět
17KBP2KP Komunikační prostředky IZS
 
KZ 3 8P Z povinný předmět
17KBP2MKR1 Management a krizové řízení I.
 
Z 4 8P Z povinný předmět
17KBP2MPB Matematika pro bakaláře
 
Z,ZK 4 14P+10C Z povinný předmět
17KBP2HKS Obecné základy řešení havarijních a krizových sitací
 
Z,ZK 4 8P+4C Z povinný předmět
17KBP2ZIT Základy informačních technologií
 
KZ 3 8P+6C Z povinný předmět
17KBP2ZS Základy somatologie
 
ZK 4 16P Z povinný předmět
17KBP2ZTSP Základy teorie státu a práva
 
ZK 3 10P Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBP2AOT1 Anglická odborná terminologie I.
 
KZ 3 12S L povinný předmět
17KBP2FPB Fyzika pro bakaláře
 
Z 3 8P+6S L povinný předmět
17KBP2IZS Integrovaný záchranný systém
 
Z,ZK 5 8P+4S L povinný předmět
17KBP2MKR2 Management a krizové řízení II.
 
ZK 4 10P L povinný předmět
17KBP2OP1 Odborná praxe (útvary krizového řízení, státní správy a samosprávy)
 
Z 2 4XT L povinný předmět
17KBP2PMS Pravděpodobnost a matematická statistika
 
Z,ZK 5 12P+10S L povinný předmět
17KBP2SP Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení
 
ZK 4 10P L povinný předmět
17KBP2ZEKR Základy ekonomiky krizového řízení
 
ZK 4 8P L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBP2AK Anglická konverzace
 
KZ 3 12S Z povinný předmět
17KBP2HKP Havarijní a krizové plánování
 
Z,ZK 4 10P+6S Z povinný předmět
17KBP2ISKR Informační systémy v krizovém řízení
 
Z,ZK 4 10P+6C Z povinný předmět
17KBP2LZKS Lidské zdroje a krizové situace
 
Z 3 8P+4S Z povinný předmět
17KBP2PPP Předlékařská pomoc a péče
 
Z,ZK 4 8P+6C Z povinný předmět
17KBP2RO Radiační ochrana
 
ZK 4 10P Z povinný předmět
17KBP2TP Týmový projekt
 
Z 2 2C Z povinný předmět
17KBP2ZT Základy toxikologie Z,ZK 3 8P+6S Z povinný předmět
17KBP2ZZT Základy záchranářské techniky
 
KZ 3 10P+6C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBP2ARS Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací
 
Z 3 8P+4S L povinný předmět
17KBP2BIS Bezpečnost informačních systémů a sítí
 
Z,ZK 3 8P+6C L povinný předmět
17KBP2CNP Civilní nouzová připravenost
 
Z,ZK 4 8P+4S L povinný předmět
17KBP2HAE Hygiena a epidemiologie
 
KZ 2 8P L povinný předmět
17KBP2LG Logistika KZ 3 6P+6S L povinný předmět
17KBP2MVP Metodologie výzkumné práce
 
Z 2 4P+4C L povinný předmět
17KBP2OP2 Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS)
 
Z 3 4XT L povinný předmět
17KBP2PMU Prevence mimořádných událostí
 
KZ 2 8P+6C L povinný předmět
17KBP2TAH Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbraní
 
ZK 3 8P L povinný předmět
17KBP2ZRBA Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických agens
 
ZK 3 6P L povinný předmět
17KBP2ZKM Zvláštnosti komunikace při MU
 
Z 2 6C L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBP2DT Drogy a toxikomanie KZ 2 8P+6S Z povinný předmět
17KBP2ENB Environmentální bezpečnost KZ 3 8P Z povinný předmět
17KBP2ITT Informační technologie a telemetrie Z,ZK 3 8P+6C Z povinný předmět
17KBP2KRZ Krizové řízení ve zdravotnictví ZK 4 10P Z povinný předmět
17KBP2KSP Krizové situace v silničním provozu KZ 2 8P Z povinný předmět
17KBP2KM Krizový management Z,ZK 4 8P+6C Z povinný předmět
17KBP2POK Prevence a odhalování kriminality Z 2 8P+4S Z povinný předmět
17KBP2PKS Psychologie krizových situací KZ 2 8C Z povinný předmět
17KBP2SBP Seminář k bakalářské práci Z 2 4C Z povinný předmět
17KBP2TR Teorie rizik Z,ZK 3 10P+6C Z povinný předmět
17KBP2TE Terorismus ZK 3 10P Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBP2BOS Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování Z,ZK 5 8P+4C L povinný předmět
17KBP2OB Objektová bezpečnost KZ 3 6P L povinný předmět
17KBP2OZP Organizace záchranných prací
Dušan Uhlík 
Z,ZK 3 8P+6C L povinný předmět
17KBP2PTP Profesní taktická příprava KZ 4 8P L povinný předmět
17KBP2SL Soudní lékařství ZK 4 8P L povinný předmět
17KBP2VBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z,ZK 4 8P+4S L povinný předmět
17KBP2ZNZ Základy nauky o zbraních a munici KZ 3 8P+6C L povinný předmět
17KBP2ZP Základy pyrotechniky KZ 3 6P L povinný předmět
17KBP2ZBP Zpracování bakalářské práce Z 1 40C L povinný předmět
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod630013577305.html