Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Drogy a toxikomanie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBP2DT KZ 2 8P+6S česky
Garant předmětu:
Tomáš Kratina
Přednášející:
Tomáš Kratina
Cvičící:
Tomáš Kratina
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Elementární zaměření předmětu se zabývá klasifikací a rozdělením návykových látek legálních i tolerovaných, toxickými účinky návykových látek, závislostmi a zdravotně-sociálními dopady jejich abúzu. Sekundární zaměření předmětu seznámí studenty s riziky nelegálních laboratoří na výrobu návykových látek a indoor pěstíren netechnického konopí, právními předpisy národní i nadnárodní úrovně v oblasti potlačování drogové kriminality. Rovněž se přednášky zaměří na aktuální drogové trendy, vybrané aspekty protidrogové prevence, prekurzory pro výrobu návykových látek, kriminalitu a organizovaný zločin související s drogovou trestnou činností.

Požadavky:

1) Zpracování písemné seminární práce zabývající se tématikou návykových látek nebo závislostí (látkových či behaviorálních) z libovolného úhlu pohledu vědních oborů (toxikologie, analytická chemie, kriminalistika, statistika, právo, zdravotnictví, psychologie, bezpečnost apod.). Do požadovaného rozsahu stran se započítává pouze text od Úvodu po Závěr (seznam literatury, čelní průvodní list, apod. nikoliv). Na ohodnocení seminární práce se bude podílet originalita tématu, splnění všech administrativních norem a požadavků a kvalita zpracování. V případě nesplnění požadavků může lektor seminární práce vracet k přepracování.

Požadavky: doručení seminární práce do stanoveného termínu; rozsah 6 -10 stran formátu A4; zachování publikačních norem ČVUT FBMI; řádné citace a odkazy na literaturu zvláště u deklaratorních konstatování, dle platných citačních norem; strukturování práce (úvod, metodika zpracování, teoretická východiska, výsledky, diskuse, závěr atd.); dále je požadováno použití nejméně čtyř (4) zahraničních zdrojů. Více jak 50 % použité literatury musí pocházet z odborných publikací (knihy nebo časopisy) opatřeních identifikačními symboly ISBN, ISSN nebo DOI.

Studentské seminární práce budou namátkově podrobeny elektronické kontrole proti plagiátorství. Termín odevzdání seminárních prací stanoví lektor během úvodní přednášky.

2) Aktivní práce a zapojení během přednášek, splnění předepsané účasti dle interních norem ČVUT FBMI.

Osnova přednášek:

1. Rostlinné a živočišné alkaloidy zneužívané pro výrobu návykových látek.

2. Základní dělení návykových látek a jejich škodlivé projevy, toxicita, zdravotní dopady abúzu, závislost, pojmy v oblasti návykových látek.

3. Aktuální drogové trendy v České republice a ve světě.

4. Zdravotní a bezpečnostní rizika nelegálních laboratoří na výrobu návykových látek a indoor pěstíren konopí, problematika prekurzorů pro výrobu NL.

5. Protidrogová prevence, drogová kriminalita, organizovaný zločin, představení vybraných složek vymáhající právo při potírání drogové kriminality.

6. Sociálně-kriminální dopady abúzu návykových látek, vliv na společnost a jedince.

7. Významné právní předpisy v oblasti návykových látek.

Osnova cvičení:

Kolektivní interaktivní skupinová argumentační diskuse na předem zadaná témata přednášejícím. Studenti budou v řízené vzájemné debatě obhajovat názor, opírající se

o odborná zjištění a publikace, na aktuální témata, která budou přidělena (například problematika legalizace konopí pro tzv. „rekreační účely.“)

Cíle studia:

Cílem studia je studentům předložit obšírný kvalifikovaný náhled na problematiku návykových látek. Posluchači by měli získat pokročilejší znalosti a orientaci k zásadním tématům vyjmenovaných nejen v osnově, které se drogové problematiky přímo i nepřímo týkají.

Studijní materiály:

Odborný recenzovaný časopis Drugs & Forensics Bulletin Národní protidrogové centrály, ISSN 1211-8834 (dostupný ve studijní knihovně ČVUT FBMI).

Odborný recenzovaný časopis Bezpečnostní teorie a praxe Policejní akademie ČR v Praze ISSN 1801-8211 (dostupný elektronicky na webových stránkách www.veda.polac.cz).

Odborné publikace evropského úřadu European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) dostupné na webových stránkách www.emcdda.europa.eu/publication_en. Zejména European Drug Report – Trends and Developments, 2021. ISBN 978-92-9497-588-1.

Odborné publikace United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

na webových stránkách www.unodc.org. Zejména série World Drug Report. ISBN: 9789211483611.

Odborné publikace amerického úřadu Drug Enforcement Administration (DEA)

na webových stránkách www.dea.gov.

Patočka, J.: Úvod do obecné toxikologie. Praha: Manus, 2003. ISBN 80-86571-04-1.

Balíková, M.: Forenzní a klinická toxikologie. Galén: Praha, 2004, ISBN 80-7262-284-6.

Nožina, M.; Kraus, F: Vietnamese Organized Crime in the Czech Republic. Praha, 2020. ISBN 978-3-030-43613-1.

Šejvl, J.: Vybrané kapitoly z adiktologie: Fatální předávkování uživatelů nelegálních drog. Karolinum, 2007. ISBN 9788024613499.

Kalina, K.: Klinická adiktologie. Psyché, 2015. ISBN: 978-80-247-4331-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3083506.html