Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Krizový management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBP2KM Z,ZK 4 8P+6C česky
Garant předmětu:
Oldřich Volf
Přednášející:
Oldřich Volf
Cvičící:
Oldřich Volf
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou managementu krizového řízení, s příčinami vzniku mimořádných událostí a jejich přechodem do krizových situací. Objasnění institucionálního členění krizového managementu, s všeobecnými zásadami koordinování sil a prostředků k řešení krizových situací. Seznámení s podstatou řešení mimořádných událostí (včetně krizových), s postupy vytváření strategií jejich zdolávání. Funkce a role kompetentních osob v systému řešení mimořádných událostí a krizových situací včetně seznámení s informačními nástroji krizového managementu. Důraz je kladen na podstatu řešení krizových situací a kvalitu krizového managementu ve veřejné správě.

Požadavky:

Minimálně 80 % přítomnost studentů na cvičeních. Neúčast je možná pouze na základě vyučujícímu doložených vážných důvodů.

Zápočet se uděluje na základě:

Zpracování a provedení presentace tématu zadaného vyučujícím (rozsah 5 min., téma si studenti vylosují v úvodu předmětu). Téma se vždy shoduje s probranou látkou. Hodnotí se věcnost zpracování, kvalita použitých dat, práce s literaturou, citace zdrojů, úprava, forma zvolené presentace, projev a přístup studenta. Presentace probíhají na konci semestru.

Udělení zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška je tvořena písemným testem o 15 otázkách, kde je u 10 otázek použita kombinovaná varianta odpovědí typu ABC (vždy jedna správná) - 1 bod a 5 otázek písemných odpovědí (důležité otázky) - 5 bodů; celkem lze dosáhnou 35 bodů.

Hodnocení: výsledek 17 a méně bodů = F; 18-21 bodů = E; 22-25 bodů = D; 26-29 bodů = C, 30-32bodů = B; 33-35 bodů = A. Po opravě testu je možné ústní dozkoušení k opravě na lepší stupeň hodnocení, pokud je výsledek testu na rozhraní kvalifikačních stupňů.

Osnova přednášek:

[1] Chování člověka a zvířat při mimořádných událostech.

[2] Mimořádné události – druhy, příčiny, rozsah, průběh, následky a vývoj.

[3] Systém pro zdolávání mimořádných událostí a jejich předcházení.

[4] Teorie řízení rizika – druhy, vnímání, opatření.

[5] Strategie a její tvorba – zdolávání mimořádných událostí a krizových stavů.

[6] Teorie zdolávání mimořádných událostí.

[7] Plánování – operační, havarijní a krizové.

[8] Proces řešení krizových situací – vznik krize, druhy krizí, zdroje k řešení.

[9] Informační podpora krizového managementu.

[10] Krizová legislativa v ČR.

Osnova cvičení:

[1] Případové studie situací nutnosti přežití (moderovaná aktivita ve skupinách).

[2] Praktická práce s riziky – vyhledávání rizik, jejich popis, tvorba protiopatření (společná návodná práce k demonstraci variability řešení).

[3] Kazuistiky vybraných mimořádných událostí (diskuse k probrané tématice, rozbory aktuálních témat).

[4] Kazuistiky vybraných mimořádných událostí (diskuse k probrané tématice, rozbory aktuálních témat).

[5] Kazuistiky vybraných mimořádných událostí (diskuse k probrané tématice, rozbory aktuálních témat).

[6] Kazuistiky vybraných mimořádných událostí (diskuse k probrané tématice, rozbory aktuálních témat).

Cíle studia:

Studenti budou znát základní problémy krizového managementu z pohledu plánování, organizování, řízení a kontroly činnosti a budou mít vědomosti nejen o krizové legislativě s důrazem na legislativu týkající se IZS a jeho složek, ale i o krizové dokumentaci. Získají dovednosti v navrhování a posuzování účinnosti bezpečnostních opatření souvisejících s nasazením složek IZS v rámci záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech a krizových situacích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Pinka, B.: Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu, Linde, Praha, 2003

[2] Horák, R. a kol.: Průvodce krizovým managementem pro veřejnou správu, Linde, Praha, 2004

[3] Rektořík, J. a kol.: Krizový management ve veřejné správě, teorie a praxe, Ekopress, s.r.o., Praha, 2004

[4] Antušák, E., Kopecký, Z.: Základy teorie krizového managementu I, II, VŠE, Oeconomica, Praha, 2003

Doporučená literatura:

[1] Právní normy krizového řízení ČR

[2] Volf, O. Teorie řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému. Volf Oldřich, Karlovy Vary 1. vydání, 2018. 108 s. ISBN 978-80-270-4966-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3082906.html