Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zpracování diplomové práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1DP Z 8 4XT česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7KMS1DP je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět F7KMS1SDP2
Zápis předmětu F7KMS1DP musí předcházet zapisu předmětu F7KMS1SDP2 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Samostatná práce studenta v závěru studia, kdy má student prokázat schopnost samostatně a komplexně zpracovat dané

téma s využitím poznatků získaných během studia. Téma práce si student vybírá z témat nabízených katedrou, která

garantuje uvedený studijní program. Práci si student povinně zapisuje na začátku 4. semestru. V tomto semestru práci

odevzdá a obhájí.

Diplomovou práci student obhajuje před komisí pro SZZ. Tato práce je hodnocena vedoucím a oponentem podle

klasifikační stupnice ECTS. Následně jsou hodnocení a výsledek státní závěrečné zkoušky z tematických okruhů zahrnuty

do jednoho výsledného hodnocení.

Požadavky:

Student odevzdá podle zveřejněných závazných pokynů zpracovanou diplomovou práci v daném termínu. Vedoucí práce ověří formální soulad se zadáním a splnění formálních požadavků na zpracování včetně pravidel pro bibliografické citace. Pokud diplomová práce splňuje uvedené požadavky, může student obdržet zápočet.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]LIŠKA, Václav. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02368-0.

[2]MURRAY, Rowena. How to write a thesis. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2011. Open UP study skills. ISBN 9780335244294.

Doporučená literatura

[3]BEDŘICHOVÁ, Jana a Stanislav HORNÝ. Počítačová typografie a sazba. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978- 80-245-1946-3.

[4]OLŠÁK, Petr. TEX pro pragmatiky: TEX - plainTEX - CSplain - OPmac. Brno: CSTUG, 2016. ISBN 978-80- 901950-1-1.

[5]ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-340-7. [4] MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. 3. vyd. Martin: Osveta, c2013. ISBN 978-80-8063-392-9.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7796306.html