Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář k diplomové práci I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1SDP1 Z 5 8S česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7KMS1SDP1 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7KMS1RP
Úspěšné absolvování předmětu F7KMS1SDP1 je podmínkou pro zápis na předmět F7KMS1SDP2.
Garant předmětu:
Gleb Donin
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako příprava studentů na závěrečnou (diplomovou) práci, při které prokážou samostatné analytické a tvůrčí schopnosti a také schopnost integrovat znalosti z předcházejících fází studia.

Seminář k diplomové práci 1 navazuje na předmět a výstupy z předmětu Ročníkový projekt. Seminář je koncipován jako průběžná a kontrolovaná práce na metodologii vědecko-výzkumné (diplomové) práci studenta. Na základě vypracovaného přehledu současného stavu problematiky student vybere vhodné metody pro řešení diplomové práce a vypracuje konkrétní kapitolu diplomové práce – Metody. Náplní semináře jsou prezentace postupu, zpracování a průběžných výsledků diplomové práce studentů a jejich průběžná kontrola a diskuze.

Požadavky:

Splnění dvou prezentací. Prezentace na konferenci SVK (Studentská vědecká konference). Odevzdání práce. Prezentace a odevzdaná práce musí splňovat kvalitativní požadavky na metodickou část diplomové práce a musí z nich být zřejmá dostatečná úroveň rozpracování závěrečné (diplomové) práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]SGALL, Petr a Jarmila PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0871-5.

[2]KAPOUNOVÁ J., KAPOUN P.: Bakalářská a diplomová práce – od zadání po obhajobu. Praha. Grada 2017.

1. vydání. ISBN 978-80-271-0079-8.

[3]GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6

Doporučená literatura

[4]ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-40-7.

[5]KOEGEL, Timothy J. Špičková prezentace: jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2008-8.

[6]HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace: 7., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2423-2.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7792806.html