Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Podniková ekonomika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-POEK-01 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Marek
Přednášející:
Igor Kukliš, Petr Marek, Miroslav Sponer
Cvičící:
Igor Kukliš, Petr Marek, Miroslav Sponer
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Předmět se zaměřuje na základní prvky a vazby v rámci podnikové ekonomiky. Zasazuje podnik do celkového rámce vztahů ekonomické teorie a ekonomického okolí podniku. Vysvětluje smysl a vzájemné provázanosti základních podnikových informačních soustav. Zaměřuje se na strategické, taktické a provozní řízení podniku, zejména se soustředí na řízení nákladů a výnosů z manažerského hlediska. Věnuje se také úvodu do podnikového účetnictví a analýzám efektivity podnikání pro potřeby manažera.

Požadavky:

Zápočet:

zápočtový test (min. požadovaná úspěšnost 60 %)

Zkouška:

Písemný test (60 % uzavřené testové otázky, 40 % otevřené otázky)

Osnova přednášek:

1. Podstata podniku a podnikání (vymezení, cíle, důvody existence, předpoklady stabilního vývoje).

2. Účetní výkazy a jejich vzájemné vazby, manažerský pohled.

3. Financování podniku. Optimalizace finanční struktury podniku. Bilanční pravidla.

4. Podnikové řízení. Strategické řízení podniku. Podnikatelský plán.

5. Analýza vztahu mezi výnosy, náklady a ziskem. Náklady podniku a jejich členění.

6. Výnosy, bod zvratu, zisk. Efektivnost podniku.

7. Finanční analýza podniku. Metody finanční analýzy.

8. Hodnocení výkonnosti podniku.

9. Časová hodnota peněz, úrokové sazby v ekonomice.

10. Investiční rozhodování podniku.

11. Financování podnikových investic.

12. Rozdělování zisku, dividendová politika, reinvestice.

13. Životní cyklus podniku.

Osnova cvičení:

1. Úvod do Podnikové ekonomiky.

2. Základní principy majetkové a finanční struktury podniku. Účetní výkazy a jejich vzájemné vazby.

3. Náklady vlastního a cizího kapitálu. Optimalizace finanční struktury podniku. Průměrné vážené náklady na

kapitál.

4. Náklady podniku a jejich členění. Výnosy, bod zvratu, zisk. Určování bodu zvratu. Význam v praxi.

5. Finanční analýza podniku. Metody finanční analýzy.

6. Investiční rozhodování podniku. Metody hodnocení efektivnosti investic.

7. Zápočtový test.

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni najít ekonomický princip v provozování podniku, vymezit základní cíle podniku a podnikání a popsat jejich dosah do řízení běžné podnikové činnosti, orientovat se ve vazbách základních účetních dokumentů z hlediska manažerských potřeb, kvalifikovaně odhadnout vývoj nákladů, výnosů a zisku v závislosti na možnostech trhu, odlišit řízení zisku a cash flow, navrhovat opatření vedoucí ke stabilitě běžné činnosti podniku.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck,

2015. 560 s. ISBN 978-80-7400-274-8.

Doporučená literatura:

BUGRI, Š., PRIBIŠOVÁ, E. Podniková ekonomika. Vydání: první. Ostrava: Key Publishing, 2017. ISBN: 978-80-7418-

280-8.

SCHOLLEOVÁ, H. Podniková ekonomika: sbírka příkladů a případových studií. Vydání první. Praha: C.H. Beck, 2015,

Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-275-5.

SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 272 s. ISBN 978-80-247-4004-1.

TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P. Podniková ekonomika-klíčové oblasti. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN:

978-80-271-0689-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost DEJ:409

14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:103

16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
103
místnost DEJ:104

17:45–19:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 103)
Dejvice
104
místnost DEJ:409

14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 102)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:104

17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 104)
Dejvice
104
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7759106.html