Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Environmentální aspekty regionálního rozvoje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G65C0202 ZK 3 2P+0C česky

Předmět G65C0202 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět 32MC-P-ENAR-01

Předmět G65C0202 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-P-ENAR-01 (vztah je symetrický)

Předmět G65C0202 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-P-ENAR-01 (vztah je symetrický)

Předmět G65C0202 může být splněn v zastoupení předmětem 32MC-P-ENAR-01

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Smyslem předmětu je udělat manažersko-developerské shrnutí problematiky investičních záměrů v životním prostředí v ČR. Přednášky k tomu obsahují jak úvod do smluv a hodnocení vlivů na ŽP, tak i základy právní úpravy v ochraně životního prostředí.

Požadavky:

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o vazbách a vztazích mezi sférami v oblasti státní správy a samosprávy, průmyslu a rozvoje a oblasti životního prostředí a procesech spojených s přípravou investic. Budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní environmentální a geopolitické, ale i socioekonomické impakty, ekonomicko-rozvojové vlivy a určit rozsah vazeb v konkrétním případu. Student bude schopen vyhledat a určit rizika investice a stanovit podmínky pro realizaci záměru v reálné rovině.

Studenti získají přehlednou informaci o procesech spojených s plánováním a realizací udržitelného rozvoje na regionální, národní i na Evropské úrovni. Studenti budou schopni pochopit princip udržitelnosti a realizovat koncepty udržitelného rozvoje na lokální nebo regionální úrovni s přihlédnutím k Evropským trendům. K rozvoji investice budou student schopni udělat SWOT analýzu a mapu rizik tak aby kvantifikovali proveditelnost a udržitelnost stavby nebo záměru.

Na konci studia studenti absolvují test doplněný pohovorem k tématu a na základě toho obdrží i odpovídající hodnocení, základem je složení testu na 50%.

Osnova přednášek:

Úvod, historie a základní požadavky,

Principy a postupy a dokumenty EB

Rozvoj měst a ochrany ŽP a krajiny a jeho nástroje - Kritéria a odchylky

Statistika a informační zdroje pro sběr dat

Formy plánování ochrany ŽP a úloha státní správy a technický postup

EIA + SEA a procesy při jejich zadání

Enviromentální systémy řízení, globalizace a její dopady, posuny, doprava a rizika

Legislativní podklady - složkové zákony o ŽP

Opakování z environmentálních aspektů

Osnova cvičení:

Místo cvičení budou 2-3 exkurze k plánování výstavby v krajině a městě

Cíle studia:

Cílem studia předmětu je uvést studenty do problematiky přímých a zpětných vazeb v v investicích ovlivňujících životní prostředí, které tvoří propojený systém okolo nás a mají silný vztah k rozvoji území, zejména v urbanizovaném prostoru. Předmět navazuje na základní poznatky z makro a mikroekonomie, veřejné správy, principů udržitelného rozvoje a environmentální bezpečnosti a řízení rizik rozvoje a investic. Studenti se seznámí také se základy právních úprav složek v životním prostředí.

Studijní materiály:

PONDĚLÍČEK Michael. Environmentální aspekty regionálního rozvoje. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha 2016 ISBN 978-80-87174-21-0

ŘÍHA, J. Životní prostředí 60 : Vliv investic na životní prostředí - proces EIA. Vyd. 4. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02131-9.

Obršálová, I. Rudolf, E.: Environmentální ekonomika. Univerzita Pardubice, Pardubice: 2001

Moldan, B.: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Praha: Karolinum, 1997

Mezřický V.: Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Portál, Praha 2005

Hák T., Oulehlová A., Janoušková S. a kol: Environmentální bezpečnost (2015). EKOPRESS, 150 s. ISBN: 978-80-87865-19-4 (http://www.ekopress.cz/)

Procházková, Dana. Principy udržitelného rozvoje. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. 141 s. Studijní text. ISBN 978-80-87472-21-7

PAVEL, Jan, SLAVÍKOVÁ, Lenka, JÍLKOVÁ, Jiřina: Ekonomické nástroje v politice životního prostředí: drahé daně a nízká účinnost. Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 2, s. 132–144. ISSN 0013-3035, (pdf abstrakt)

Poznámka:
Další informace:
0
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7314206.html