Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Environmentální aspekty regionálního rozvoje

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-P-ENAR-01 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět 32MC-P-ENAR-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět G65C0202 (vztah je symetrický)
Předmět 32MC-P-ENAR-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět G65C0202
Předmět 32MC-P-ENAR-01 může být splněn v zastoupení předmětem G65C0202
Předmět 32MC-P-ENAR-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět G65C0202 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Michael Pondělíček
Přednášející:
Michael Pondělíček
Cvičící:
Michael Pondělíček
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Předmět navazuje na základní poznatky z makro a mikroekonomie, veřejné správy, principů udržitelného rozvoje a environmentální bezpečnosti a řízení rizik rozvoje a investic. V rámci předmětu a objasnění posuzování bude dotčena problematika propojení zákonů a teorií spojených s ochranou životního prostředí, krajiny a její genezí tak, aby byly objasněny základní souvislosti a souvztažnosti v problematice a stanovování vazeb mezi různými sektory. Procesní zaměření kurzu umožňuje uplatnit poznatky v praxi rozvoje regionů a měst, ale i v administrativě a regionální správě, či podnikání.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Úvod do problematiky ENAR v širších souvislostech, proč, jak, kdo a za jakých podmínek, model udržitelného rozvoje a historický původ environmentální bezpečnosti

• Úvod do světových souvislostí jednotlivých technik, základní pojmy a principy, Environmentální bezpečnost (EB) v kontextu území – příklady, aplikace, souvislosti

• Rozvoj členění pojmů v bruselské Strategii a strategií ČR, principy environmentální bezpečnosti a jejich příklady a použití v praxi i v různých programech.

• dokončení principů EB, přihlédnutí k bezpečnosti energetické, potravinové, vodní v souvislostech a aplikace konsensuálního jednání i taktik udržitelnosti v rámci vysvětlení EN na pozadí EU a ČR

• Pojem životní prostředí jako veřejný statek, zákonné pojetí a pojem externí efekty a možnosti jejich internalizace. Struktura nástrojů environmentální politiky, principy jejich fungování.

• Přímé (administrativní) nástroje, právní úprava ochrany ŽP v EU a v ČR jako celku.

• Nepřímé (ekonomické nástroje) a jejich fungování. Poplatky uplatňované na ochranu ovzduší, vod, půdy,

nerostného bohatství a za uložení odpadu, jejich fungování.

• Veřejná správa v oblasti ochrany ŽP; Financování péče o životní prostředí.

• Oceňování přírodních zdrojů (netržní oceňování, vliv času), indikátory impaktů na ŽP a jejich prokazatelnost,

dokazování škod, možnosti vyčíslování škod na ŽP, ekologická újma

• Data o ŽP a jejich sběr, publikace, kvalita, doba sběru a statistika obcí a měst, geodata a, funkce a práce s

podklady ČSÚ i jinde, údaje na republikových i jiných portálech.

• Multikriteriální hodnocení projektů a územní kvality ŽP na různých úrovních

• Klimatická změna a její agenda a vztah k EB v EU a u nás

• Environmentální aspekty rozvoje a udržitelnosti provozů, úřadů, fungování firem, Fair Trade apod.

• Exkurze

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky přímých a zpětných vazeb v životním prostředí, které tvoří propojený systém okolo nás a mají silný vztah k rozvoji území. Kurz usiluje o objasnění ekonomických i prostorových souvislostí regionálního a globálního znečištění životního prostředí, objasnit hlavní současné trendy v ČR a ve světě, jejich genezi a postupy při odstraňování rizik staveb a činností s důrazem na evropský, ale i globální ekonomický prostor.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

PONDĚLÍČEK M. Environmentální aspekty regionálního rozvoje. Praha: MÚVS ČVUT, 2022.

MIŠKOLCI, S. Ekonomika a řízení životního prostředí a přírodních zdrojů: úvod do ekonomie životního prostředí apřírodních zdrojů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375-862-2.

STŘEDOVÁ, H., VAVROUCHOVÁ, H., STEHNOVÁ, E. Úvod do environmentální bezpečnosti a ekosystémovýchslužeb. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. ISBN 978-80-7509-614-2.

Doporučená – doplňková:

RIFKIN, J. Green Deal: strašák, nebo jedinečná šance? povede probíhající klimatická krize k proměně společnosti apodnikání? bezfosilní ekonomika může být díky úsporám a inovacím blíže, než se zdá. Praha: Walden Press, 2021. ISBN 978-80-908015-3-0.

ŘÍHA J. Životní prostředí 60: vliv investic na životní prostředí - proces EIA, 4., přeprac. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02131-9.

OBRŠÁLOVÁ, I., RUDOLF, E. Environmentální ekonomika: nástroje environmentální politiky. 2. dopl. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta, 2000. ISBN 80-7194-289-8.

MEZŘICKÝ, V. (ed.‘. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 207 s. ISBN 80-7367-003-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost DEJ:402

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:120

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Multimediální
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost DEJ:203

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743924705.html