Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Energetika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17ENER ZK 2 2P
Garant předmětu:
Miloš Tichý
Přednášející:
Miloš Tichý
Cvičící:
Miloš Tichý
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět dává studentům základní informace o energetice jako oboru hospodářství. Má pět spolu-souvisejících částí:

•Světová energetika zahrnující základní pojmy, historii energetiky a celosvětové, zdroje, transport a spotřeby.

•Energetika České republiky zahrnující historii s důrazem na nedávnou včetně privatizace, současný právní a institucionální základ, popis hlavních součástí energetiky ČR a Státní energetickou koncepci.

•Evropská energetika zahrnující vývoj a současný stav integrace energetiky EU včetně důležitých mechanismů dokumentů a právních instrumentů.

•Energetika institucí popisující základní modely fungování energetiky a jejich úlohu obecně i konkrétně v EU a ČR. Pozornost je věnována i modelování energetiky.

•Technická energetika se soustřeďuje na výrobu elektřiny a obsahuje základní technický popis fosilních, jaderných, vodních, větrných a solárních elektráren včetně diskuse nad jejich výhodami a nevýhodami a ovlivnění životního prostředí včetně jevů jako je skleníkový efekt a klimatická změna. Pozornost je věnována i energetickým sítím.

Závěr předmětu je věnován diskusi o hlavních tématech současné energetiky a presentacím studentů na zvolené téma.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvodní informace, vymezení oboru energetiky, historie energetiky, fosilní, jaderné, obnovitelné zdroje energie

2.Energetická bilance, přírodní zdroje fosilních a jaderných energetických surovin: těžba, zásoby, časový vývoj produkce a zásob. Vlivy těžby na životní prostředí, obnovitelné zdroje (OZE), jejich podíl na přírodních zdrojích

3.Primární zdroje a konečná spotřeba energie, rozdělení spotřeby po sektorech, spotřeba a HDP v různých zemích, scénáře budoucího vývoje energetiky.

4.Výroba elektrické energie podle regionů a států, vývoj výroby a struktury zdrojů, import, export elektrické energie, denní diagram zatížení, akumulace elektrické energie, vodíková energetika.

5.Základní popis elektrárny na fosilní paliva a na biomasu, druhy kotlů, stručný popis jednotlivých zařízení elektrárny, základní charakteristiky elektráren. Emise klasických a skleníkových plynů, skleníkový efekt a klimatické změny

6.Jaderná energetika: základní typy reaktorů, reaktory Generation IV.

7.Energetika využívající obnovitelné zdroje energie: Vodní elektrárny, větrné elektrárny, fotovoltaické a solární elektrárny, energie z biomasy, základní charakteristiky elektráren.

8.Liberalizace energetiky, modely jediného kupujícího a přístupu třetí strany, hlavní témata integrace energetiky v EU, legislativa EU, liberalizace energetiky v ČR, hlavní instituce.

9.Energetika v ČR, hlavní elektrárny fosilní, jaderné a vodní, současný stav a scénáře budoucího vývoje (SEK).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.OECD IEA: Key world energy statistics 2017, International Energy Agency, Paris, 2017, dostupné na: www.iea.org

2.Augusta P. a kol.: Velká kniha o energii, L.A. Consulting Agency, Praha, 2001, ISBN: 80-238-6578-1

3.Doležal J., Šťastný J., Špetlík J., Bouček S.: Jaderné a klasické elektrárny, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04936-5

Doporučená literatura:

4.Kadrnožka J.: Energie a globální oteplování, VUTIUM, Brno, 2006, ISBN: 80-214-2919-4

5.Ministerstvo průmyslu a obchodu: Aktualizace Státní energetické koncepce, Praha, 2014

6.US DoE: Energy Information Administration, dostupné na: http://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/index.cfm

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6933806.html