Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Komunikační dovednosti ve výuce technických předmětů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C4403 ZK 4 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Studenti si osvojí zásady verbální, neverbální a paraverbální komunikace a hlavní zásady prezentačních dovedností a tyto poznatky rozvíjí praktickým nácvikem. Studenti dostávají zpětnou vazbu v podobě autoreflexe, „peer-review“ a připomínek lektora. Cílem předmětu je nácvik komunikačních dovedností souvisejících s výukou technických předmětů. Studenti si uvědomí průběh komunikačního procesu a techniky, které vedou k úspěšnému vedení výuky, dialogu se studenty a dosažení cílů výuky. Dále si osvojí dovednosti zvládání konfliktních situací. Předmět je rovněž zaměřen na úspěšnou sebeprezentaci. Důraz je kladen na to, aby studenti dokázali aplikovat získané dovednosti do praxe a získali zpětnou vazbu ke svému jednání.

Požadavky:

Zápočet: účast na cvičeních, aktivní zapojení se do modelových situací, prezentace dvou rozhovorů před skupinou se zpětnou vazbou.

Osnova přednášek:

Charakteristika verbální a nonverbální komunikace ve výuce

Význam osobnosti učitele

Analýza podkladů z hlediska struktury prezentace

Nejčastější nedostatky učitele v sociální interakci s žáky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je utváření komunikačních dovedností učitele technických odborných předmětů v kontextu výuky v praktickém vyučování.

Studijní materiály:

Povinná:

Špačková, A. Moderní rétorika. Praha: Grada, 2006.

Holasová, T. Rétorika pro techniky. Praha: ČVUT, 2004

Doporučená:

Buchtová, B. Rétorika. Praha: Grada, 2004.

DeVito, J. Základy mezilidské komunikace, Praha: Grada Publishing, 2008

Pease A. Řeč těla. Jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. Praha: Portál, 2001

Bruno, T., G. Adamczyk. Řeč těla. Praha: Grada Publishing, 2007

Khelerová, V. Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing, 1995

Štěpaník, J. Umění jednat s lidmi 2: Komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003

Goleman, D. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6914306.html