Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pedagogická a vývojová psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C2306 Z,ZK 6 16B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět přestavuje pedagogickou a vývojovou psychologii jako jedno z východisek pro profesní působení učitele ve škole. Předmět předkládá vybrané psychologické poznatky potřebné pro porozumění a vedení edukačního procesu. Jde zejména o charakteristiku a vývoj poznávacích, motivačních a emočních procesů, psychických vlastností jedince a jejich změn v jednotlivých vývojových fázích, především v období dospívání.

Požadavky:

Z = vypracovat pedagogicko-psychologickou charakteristiku jedince ve věku od 12 do 20 let, na podkladě zpracování výsledku rozhovorů, pozorování a dotazníků (Pokyny a pomůcky pro vypracování kazuistiky v Moodlu) + průběžné úkoly v Moodlu

Zk = prostudovat základní literaturu v souvislosti s požadavky na zkoušku (Kontrolní otázky) a minimálně tři publikace ze seznamu doporučené literatury (přehled publikací přinese student ke zkoušce) + úspěšně složit písemný test znalostí (10 otázek s výběrem z možných odpovědí, 3 otevřené otázky hodnocené 0-5 body) + ústní rozprava nad testem, úkoly a vypracovanou kazuistikou

Osnova přednášek:

Úvod do pedagogické psychologie. Využití pedagogické psychologie v edukační praxi. Cíle, úkoly a požadavky předmětu. Pedagogicko-psychologická charakteristika jedince a jeho vývoje. Zadání a postupy zpracování kazuistiky

Jak se stát dobrým učitelem. Jak se stát dobrým žákem. Charakteristiky učitele experta a žáka experta.

Možnosti rozvoje učitelů. Interakce mezi učitelem a žákem. Osobnost učitele a syndrom vyhoření, psychohygiena. Supervize.

Pedagogicko-psychologická charakteristika jedince a jeho vývoje. Kognitivní vývoj a jeho význam pro výchovu a vzdělávání. Rodiče, sourozenci a důležití dospělí ve vývoji a vzdělávání.

Psychologická charakteristika adolescence a vynořující se dospělosti.

Individuální a skupinové rozdíly při učení, ve vyučování a ve výchově. Nadaní žáci.

Školní třídy a jejich management. Diagnostika jednotlivce a školní třídy jako východisko pedagogicko-psychologické intervence. Školní třída jako sociální skupina.

Hodnocení ve výuce.

Osnova cvičení:

Úvod do pedagogické psychologie. Využití pedagogické psychologie v edukační praxi. Cíle, úkoly a požadavky předmětu. Pedagogicko-psychologická charakteristika jedince a jeho vývoje. Zadání a postupy zpracování kazuistiky

Jak se stát dobrým učitelem. Jak se stát dobrým žákem. Charakteristiky učitele experta a žáka experta.

Možnosti rozvoje učitelů. Interakce mezi učitelem a žákem. Osobnost učitele a syndrom vyhoření, psychohygiena. Supervize.

Pedagogicko-psychologická charakteristika jedince a jeho vývoje. Kognitivní vývoj a jeho význam pro výchovu a vzdělávání. Rodiče, sourozenci a důležití dospělí ve vývoji a vzdělávání.

Psychologická charakteristika adolescence a vynořující se dospělosti.

Individuální a skupinové rozdíly při učení, ve vyučování a ve výchově. Nadaní žáci.

Školní třídy a jejich management. Diagnostika jednotlivce a školní třídy jako východisko pedagogicko-psychologické intervence. Školní třída jako sociální skupina.

Hodnocení ve výuce.

Cíle studia:

Představit pedagogickou a vývojovou psychologii jako jedno z možných východisek pro profesní působení ve výchovném a školním prostředí a ve všech oblastech, kde učitel potřebuje ucelené objasnění předchozího vývoje dětí, dospívajících i dospělých pro efektivní diagnostiku a intervenci.

Poskytnout teoreticko-aplikační základ pro psychologické vysvětlení edukačních procesů i vztahů a jejich působení pro rozvoj osobnosti.

Propojit poznatky pedagogické psychologie s řešením konkrétních edukačních situací (v rodinném i školním prostředí, v zájmových aktivitách apod.).

Ukázat, že je to právě pedagogická psychologie, která nabízí relevantní podklady pro porozumění podmínkám rozvoje jednotlivce a jejich podporu.

Získané znalosti: student umí vymezit základní oblasti pedagogické psychologie, zná místo pedagogické psychologie v taxonomii psychologických disciplín i v oborech věnujících se edukaci jedince, přínos disciplíny pro praxi výchovy, vzdělávání a pro rozvíjení jedince; ovládá významné koncepce vývoje osobnosti, učení a jejich přínos k rozvoji pedagogické psychologie; zná a vysvětlí základní předmětné kategorie pedagogické psychologie (zejm. vývoj osobnosti, učení, schopnosti, kompetence, socializace, výchova, sebevýchova; motivace); zná a rozumí základním okruhům problémů řešených pedagogickou psychologií; zná základní principy popisu a porozumění vývoje a edukace jedince.

Získané dovednosti: student dovede použít přístupy pedagogické psychologie a odliší ho od přístupu sociologie, speciální pedagogiky, pedagogiky, medicíny; umí porovnat jednotlivé koncepce, dokáže vystihnout jejich zásadní přínosy; dokáže provést orientační analýzu vývoje konkrétní osobnosti a její edukace na podkladě případové studie; dokáže kriticky posoudit psychologickou zakotvenost a metodologickou adekvátnost u běžných postupů řešení každodenních problémů edukační praxe.

Studijní materiály:

Povinné:

Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Portál.

nebo

Fontana, D. (2014). Psychologie ve školní praxi. Portál.

nebo

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Portál.

Langmeier, J., & Krejčířová, D. (1998 či pozdější vydání). Vývojová psychologie. Grada.

nebo

Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Portál.

nebo

Vágnerová, M. (1997 či pozdější vydání). Vývojová psychologie. Karolinum.

Doporučené:

Auger, M. T., & Boucharlat, Ch. (2005). Učitel a problémový žák. Portál.

Bréda, J. a kol. (2017). Sebeobrana učitele. Raabe.

Cangelosi, J. S. (1994). Strategie řízení třídy. Portál.

Čapek, R. (2014). Odměny a tresty ve školní praxi. Grada.

Čapek, R. (2010). Třídní klima a školní klima. Grada.

Černá, A. (Ed.). (2013). Kyberšikana. Průvodce novým fenoménem. Grada.

Erikson, E. H. (2015). Životní cyklus rozšířený a dokončený. Portál.

Gardner, H. (2018). Dimenze myšlení. Portál.

Gillernová, I., Krejčová,L. a kol. (2012). Sociální dovednosti ve škole. Grada.

Haddon, M. (2003). Podivný případ se psem. Argo.

Hayden, T. (2008). Spratek. Portál.

Holeček, V. (2015). Psychologie v učitelské praxi. Grada.

Hříbková, L. (2009). Nadání a nadaní. Pedagogicko–psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Grada.

Fischer, R. (2004). Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Portál.

Hájková, V., & Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání. Teorie a praxe. Grada.

Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., Kressa, J., & Dědová, M. Psychologie školní šikany. Grada, 2016.

Jedlička, R. a kol. (2015). Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Grada.

Jedlička, R., Koťa, J., & Slavík, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele. Psychologie ve výchově a vzdělávání. Grada.

Kolář, M. (2000). Bolest šikanování. Portál.

Kolář, Z., & Šikulová, R. (2009). Hodnocení žáků. Grada.

Krejčová, L. (2011). Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3474-3.

Krejčová, L. (2011). Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Grada.

Krejčová, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé. Portál.

Květoň, P. (2020). Hraní videoher v dětství a dospívání. Grada.

Kyriacou, Ch. (1996). Klíčové dovednosti učitele. Portál.

Kyriacou, Ch. (2005). Řešení výchovných problémů ve škole. Portál.

Leman, K. (1997). Sourozenecké konstelace. Portál.

Martínek, Z. (2009). Agresivita a kriminalita školní mládeže. Grada.

Maslow, A. H. (2021). Motivace a osobnost. Portál.

Matějček, Z., & Dytrych, Z. (2002). Krizové situace v rodině očima dítěte. Grada.

Matoušek, O. & Matoušková, A. (2011). Mládež a delikvence. Protál.

Mertin, V. (2013). Výchova bez trestů. Wolters Kluwer.

Mertin, V., & Krejčová, L. (Eds.). (2012). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Wolters Kluwer ČR.

Mertin, V., Krejčová, L. a kol. (2013). Výchovné poradenství. Wolters Kluwer.

Mertin, V., Krejčová, L. a kol. (2013). Problémy s chováním ve škole - jak na ně (Individuální výchovný plán). Wolters Kluwer.

Nelešovská, A. (2005). Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Grada.

Nielsen Sobotková, V. (2014). Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Grada.

Pelletier, E. (2014). Porucha pozornosti bez hyperaktivity. Portál.

Petty, G. (1996). Moderní vyučování. Portál.

Piaget, J., & Inhelder, B. (2014). Psychologie dítěte. Portál.

Pugnerová, M., & Kvitová, J. (2016). Přehled poruch psychického vývoje. Grada.

Sternberg, R. (2002). Kognitivní psychologie. Portál.

Svoboda, J. (2014). Agrese a agresivita v předškolní a mladším školním věku. Portál.

Vygotskij, L. S. (2004). Psychologie myšlení a řeči. Portál.

Zelinková, O. (2009.). Poruchy učení.

Zimbardo, P., & Coulombová, N. D. (2017). Odpojený muž. Jak technologie připravuje muže o mužství a co s tím. Grada.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=7410
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6912006.html