Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Vývoj techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C1405 ZK 4 12B česky
Garant předmětu:
Vít Klepárník
Přednášející:
Vít Klepárník
Cvičící:
Vít Klepárník
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět nenabízí komplexní historii proměn techniky a všech technických objevů a odvětví, ale v daném rozsahu pojednává o vybraných kapitolách ze sociálních dějin technologie. Na příkladech konkrétních epizod z dějin technologie demonstruje stěžejní vztah mezi společností a technologií – způsob, jakým technologie interaguje s jednotlivými aspekty sociálního života. Kurz vychází z členění dějin podle charakteru (povahy) technologií – kamene, kovů, vody, větru, tepla a spalování, elektřiny a elektrotechniky atp.

Požadavky:

Vedle přiměřené účasti (dvě setkání ze tří) je k absolvování kurzu třeba splnit tři základní podmínky (bod navíc lze získat v rámci kolektivní práce na úkolech v rámci návštěvy Národního technického muzea, která proběhne během druhého setkání).

První podmínkou je zpracovat shrnutí jednoho z téměř padesáti textů k jednotlivým etapám proměn technických nástrojů a zařízení. Jsou dostupné v aplikaci Moodle a shrnutí je třeba nahrát do příslušné složky v této aplikaci. Shrnutí má rozsah min. dvou normostran (min. 3600 znaků vč. mezer) a má příslušnou podobu (titulní strana, název, jméno autora atp.). Výběr témat z dané nabídky je volný a shrnutí je třeba odevzdat před třetím setkáním.

Druhou podmínkou je sepsání seminární práce na téma „technická památka v okolí mého rodiště, resp. v mém kraji“. Úprava textu je shodná se předešlým shrnutím, obsahuje i seznam zdrojů, z nichž jste čerpali, a má rozsah min. 4 normostran (7200 znaků vč. mezer). Práci nahráváte do speciální složky („Seminární práce“) v aplikaci Moodle, a to nejpozději týden před termínem kolokvia, na nějž jste přihlášeni.

Poslední podmínkou je absolvování ústního kolokvia (zkoušky), kde představíte téma své seminární práce (případně můžete být dotazováni na Vámi vypracované shrnutí).

Kladné hodnocení navíc lze získat v rámci plnění kolektivních úkolů v Národním technickém muzeu, které navštívíme – namísto přednášky – v rámci druhého setkání.

Osnova přednášek:

1. Období kamene: nástroje, kamenné stavby a počátky zemědělství

2. Období kovů (a říší): od neolitických megalitů a zemědělství ke stavitelství a písmu

3. Období vody a větru I: od katedrál … k energii vody a větru

4. Období vody a větru II: rozvoj vědění v raném novověku

5. Průmyslová revoluce I: impulzy

6. Průmyslová revoluce II: dosah a dědictví

7. Elektrický věk I: od elektřiny k osvětlení

8. Elektrický věk II: komunikace a doprava

9. Období elektrotechniky I

10. Období elektrotechniky II

11. Doba informací I: Informační společnost a globalizace vědění

12. Doba informací II: Průvodní jevy informační doby

Osnova cvičení:
Cíle studia:

seznámit se s významnými technickými inovacemi, objevy a vynálezy v průběhu lidských dějin

na jednotlivých příkladech inovací, vynálezů a objevů ilustrovat stupeň technologického rozvoje historických společností

dokumentovat sociální dimenzi technologie v jednotlivých historických etapách, tj. dokumentovat vliv a odraz technologie na společnost a organizaci života společnosti v dané době

poukázat na určitou formu technologické determinace sociálního života

Studijní materiály:

Přednášky a texty obsažené v aplikaci Moodle.

Doporučená literatura

Karel ZEITHAMMER, Vývoj techniky (Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997)

Otto ZWETTLER – Ctibor NEČAS, Dějiny vědy a techniky I. (Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 1992), 1. vydání.

Otto ZWETTLER, Dějiny věd a techniky. Skripta určená pro posluchače fakulty pedagogické, filozofické a přírodovědecké. 2. díl (Praha: SPN, 1987)

Výběr z dalších zdrojů

Jacob BRONOWSKI, Vzestup člověka (Praha: Odeon, 1985)

John BROWNE, Sedm prvků, které změnily svět (Praha: NoLimits, 2015)

Zygmund BAUMAN, Tekutý dohled (Olomouc: Broken Books, 2013)

Urich BECK, Riziková společnost: na cestě k jiné moderně (Praha: Sociologické nakladatelství, 2011)

Marshall McLUHAN, The Gutenberg Galaxy: The making of Typographic Man (New York: New American Library, 1969)

Clive PONTING, Zelené dějiny světa: Životní prostředí a kolaps velkých civilizací (Praha: Karolinum, 2018)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6894106.html