Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Člověk a společnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C1404 ZK 4 12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět je zaměřen na pochopení vztahu člověka a společnosti, osvětluje fungování demokratického systému, zabývá se způsoby komunikaci, včetně etických otázek a seznamuje se se základní strukturou společnosti a výzkumy v oblasti sociálních věd.

Požadavky:

Zkouška:

Test 50 bodů (nutnost získat minimálně 25 bodů z 50)

Seminární práce 20 bodů

Ústní zkouška 30 bodů

Osnova přednášek:

Obsah předmětu:

1. Demokracie – základní charakteristika - dělba moci, princip zodpovídání se, právní stát

2. Občanská společnost a politické strany a jejich role v demokracii

3. Tradice české státnosti

4. Politický systém ČR

5. Stát, národní stát, EU,

6. Komunikace a společnost v historických proměnách

7. Morálka, etika, etické kodexy, profesní etiky

8. Manipulace, propaganda, populistický diskurz

9. Média a masové mediální působení

10. Sociální skupiny, sociální pozice a role, procesy socializace,

11. Výzkumy v sociálních vědách, etika výzkumu, stanovení výzkumných otázek a hypotéz

12. Kvantitativní a kvalitativní metody, techniky sociálně vědního výzkumu

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je vybavit učitele kvalitní orientací v problematice života společnosti. Po ukončení kurzu by měl rozumět fungování demokratického politického systému, znát rizika v oblasti komunikace, včetně mediální komunikace a orientovat se a být schopen analyzovat výzkumy v oblasti sociálních věd.

Studijní materiály:

Ke kurzu je zpracována opora (LMS Moodle)

Povinná literatura:

DVOŘÁKOVÁ, V. Problémy demokratického vývoje našeho státu. In: Mezníky našich dějin 1918 – 1968 – 1989. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2019. 59-65 str.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2014DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2005

REICHEL, J.: Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada Publishing, 2009

Doporučená:

SOKOL, J. Člověk jako osoba, Praha: Vyšehrad 2018

CHRÁSKA, M.: Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6893906.html