Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Toxikologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPTX ZK 3 6P česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7KBPTX je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7KBPBIC
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu F7KBPTX je podmínkou zápisu na předmět F7KBPCHO.
Garant předmětu:
Zdeněk Hon
Přednášející:
Zdeněk Hon, Tomáš Kratina
Cvičící:
Zdeněk Hon, Tomáš Kratina
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studijní předmět představuje toxikologii jako multidisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na zkoumání negativního vlivu chemických látek a směsí na živé organismy. Tento předmět seznamuje posluchače se základy toxikologie, které bude moci využít při řešení různých mimořádných událostí spojených s únikem toxických látek. Obsahem předmětu bude vztah mezi chemickou látkou a její toxicitou, toxikokinetika, interakce toxických látek s organismem, klinické projevy intoxikace, možnosti kvantitativního stanovení a testování toxických účinků chemických látek. Ve speciální části bude kladen důraz na toxické látky, které vedou k častým otravám a na toxické látky nejnebezpečnější z pohledu chemické bezpečnosti.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška probíhá ústní formou, tematické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům, opravný termín zkoušky je s minimálně týdenním odstupem.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Úvod do toxikologie, vymezení předmětu, definice a základní toxikologické pojmy. Rozdělení a toxikologická klasifikace chemických látek.

3.–4. týden Vztahy mezi chemickou strukturou látky a toxikologickým účinkem, faktory ovlivňující toxický účinek. Metody experimentální toxikologie.

5.–6. týden Toxikokinetika a biotransformace chemických látek v organismu.

7.–8. týden Mechanismy toxického účinku chemických látek (toxikodynamika).

9.–10. týden Klinické projevy intoxikace. Obecné zásady terapie otrav.

11.–12. týden Toxikologicky významné syntetické jedy.

13.–14. týden Toxikologicky významné přírodní jedy (toxiny).

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Znalosti:

Student dokáže charakterizovat vybrané skupiny nebezpečných chemických látek a směsí. Dále dokáže popsat osud toxických látek v organismu a základní mechanismy jejich toxického účinku na lidský organismus, včetně klinických projevů intoxikace.

Dovednosti:

Student dokáže zhodnotit míru nebezpečí vybraných chemických látek a směsí při jejich nakládání a predikovat možné toxické účinky na životy a zdraví lidí a životní prostředí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HON, Zdeněk. Intoxikace. In: NAVRÁTIL, Leoš et al. Vnitřní lékařství: pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2017, s. 494–508. ISBN 978-80-271-0210-5.

•LINHART, Igor. Toxikologie: interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012. ISBN 978-80-7080-806-1.

•PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 3., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2597-3.

Doporučená literatura:

•PITSCHMANN, Vladimír, Emil HALÁMEK a Zbyněk KOBLIHA. Boj ohněm, dýmem a jedy: nejstarší historie vojenského použití chemických a zápalných látek a vznik moderní chemické války. Kounice: Military System Line, 2001. ISBN 80-902669-2-4.

•LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Martin WEHLING. Farmakologie a toxikologie. Vyd. 2. české. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0836-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6603706.html