Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Chemická ochrana

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPCHO ZK 4 10P česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7KBPCHO je, že student úspěšně absolvoval F7KBPTX nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu F7KBPTX. Předmět F7KBPCHO lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7KBPTX
Garant předmětu:
Vladimír Pitschmann
Přednášející:
Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann
Cvičící:
Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zabývá aktuálními poznatky a informacemi o chemických haváriích. Shrnuje domácí a evropské právní normy a prováděcí předpisy k chemickým látkám a směsím, k prevenci havárií a upozorňuje na vazby mezi nimi. Pojednává o akutním riziku, které představují chemické látky a směsi v souvislosti s haváriemi. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základními chemickými, fyzikálními a toxickými vlastnostmi průmyslových škodlivin (průmyslové toxické látky), pesticidů a bojových chemických látek, s jejich vlivem na zdraví obyvatelstva a se zásadami prevence a likvidace následků jejich úniku (použití) složkami integrovaného záchranného systému.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: formou testu, opravný termín rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem, test obsahuje celkem 20 otázek, včetně otázek na doplnění.

Osnova přednášek:

1. týden Chemické havárie.

2. týden Prevence závažných chemických havárií podle zákona č. 224/2015 Sb.

3. týden Národní a nadnárodní předpisy o nebezpečných látkách a směsích, mezinárodní dohody a právní předpisy o nakládání s nimi.

4. týden Označování nebezpečných látek, systémy označování (UN-systém, výstražné značky, HAZCHEM kód, systém DIAMANT a další), pravidla přepravy nebezpečných věcí.

5. týden Významné průmyslové škodliviny – chemické, fyzikální a toxické vlastnosti.

6. týden Pesticidy – základní přehled.

7. týden Bojové chemické látky – systematika.

8. týden Základní faktory ovlivňující šíření škodlivin, principy ochrany proti nim.

9. týden Prostředky ochrany dýchacích orgánů a povrchu těla, možnosti dekontaminace a detekce.

10. týden Využití poznatků chemie, fyziky, biologie a toxikologie ke studiu předmětu „Chemická ochrana“.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Znalosti:

Student dokáže popsat děje a procesy, které bezprostředně nebo vzdáleně souvisejí s nebezpečnými situacemi spojenými s nakládáním s významnými průmyslovými škodlivinami, které mohou ohrozit životy a zdraví lidí a životní prostředí. Dále dokáže popsat pravidla ochrany a základní preventivní opatření. Zná základní legislativní požadavky při využívání chemických látek a směsí a také jejich uplatnění při havarijních situacích.

Dovednosti:

Student dokáže predikovat možné následky úniků průmyslových škodlivin na životy a zdraví lidí a životní prostředí, zhodnotit preventivní opatření při nakládání s těmito látkami látkami a jejich bezpečnostní rizika.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠÍN, Robin. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-7492-295-4.

•ŠAFR, Gustav (Ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru. II. Tribun EU, Brno 2014. ISBN 978-80-263-0724-2.

•ČAPOUN, Tomáš. Chemické havárie. Praha: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2009. ISBN 978-80-86640-64-8.

•LACINA, Petr, Otakar J. MIKA a Kateřina ŠEBKOVÁ. Nebezpečné chemické látky a směsi. Brno: Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2013. Recetox. ISBN 978-80-210-6475-1.

Doporučená literatura:

•ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-688-9.

•PITSCHMANN, Vladimír. Chemické zbraně a ochrana proti nim. Praha: Manus, 2011. ISBN 978-80-86571-09-6.

•PATOČKA, Jiří. Vojenská toxikologie. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0608-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6604506.html