Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Integrovaný záchranný systém

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPIZS Z,ZK 5 10P + 4S česky

Úspěšné absolvování předmětu F7KBPIZS je podmínkou pro zápis na předmět F7KBPOO.

Úspěšné absolvování předmětu F7KBPIZS je podmínkou pro zápis na předmět F7KBPTRZ.

Garant předmětu:
Dušan Uhlík
Přednášející:
Dušan Uhlík
Cvičící:
Dušan Uhlík
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Obsah předmětu je zaměřen na vymezení postavení záchranných a bezpečnostních složek v IZS, na podíl základních a ostatních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací, na postavení a úkoly orgánů obcí a orgánů krajů, práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při přípravě a řešení mimořádných událostí a plnění opatření ochrany obyvatelstva. V rámci předmětu budou studenti rovněž seznámeni se zásadami taktického a operačního řízení složek IZS, s organizací a činností krizových štábů při řešení mimořádných událostí, s dokumentací IZS a finančním zabezpečením IZS.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách a seminářích.

Požadavky na studenta: pro udělení zápočtu bude požadováno vypracování seminární práce na zadané téma z oblasti IZS.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do studia, příčiny a druhy mimořádných událostí, základní pojmy v oblasti IZS.

2. týden Vznik, vývoj a struktura IZS, právní předpisy v oblasti IZS.

3. týden Základní složky IZS při provádění záchranných a likvidačních prací, organizační struktura.

4. týden Ostatní složky IZS při provádění záchranných a likvidačních prací, organizační struktura.

5. týden Taktická úroveň koordinace složek IZS.

6. týden Operační úroveň koordinace složek IZS.

7. týden Strategická úroveň koordinace složek IZS.

8. týden Komunikační prostředky IZS.

9. týden Dokumentace IZS.

10. týden Postavení a úkoly orgánů veřejné správy v IZS.

11. týden Postavení a úkoly právnických a fyzických osob v rámci IZS.

12. týden Kontrola, pokuty, náhrada škody a finanční zabezpečení IZS.

13. týden Zapojení IZS do mezinárodních záchranných operací.

14. týden Opatření ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných událostí.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1.–2. týden Místo a úloha základních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací.

3.–4. týden Místo a úloha ostatních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací.

5.–6. týden Taktické, operační a strategické řízení činnosti složek IZS.

7.–8. týden Operační a informační středisko GŘ HZS ČR, komunikace v IZS.

9.–10. týden Připravenost a nasazení složek IZS dle charakteru mimořádné události/krizové situace.

11.–12. týden Typové činnosti složek IZS při společném zásahu.

13.–14. týden Cvičení a součinností cvičení v IZS.

Cíle studia:

Znalosti:

Student dokáže vysvětlit a vymezit postavení záchranných a bezpečnostních složek v IZS, dále charakterizovat úkoly a činnosti základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému v souvislosti s organizací záchranných a likvidačních prací při řešení různých mimořádných událostí a krizových situací, včetně postavení a úkolů orgánů obcí a orgánů krajů a právnických a fyzických osob.

Dovednosti:

Student dokáže analyzovat a doporučovat základní postupy složek integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na zajištění ochrany obyvatelstva, včetně postupů orgánů obcí a orgánů krajů a právnických a fyzických osob.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VILÁŠEK, Josef, Miloš FIALA a David VONDRÁŠEK. Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2477-8.

•Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.

•SKALSKÁ, Květoslava, Zdeněk HANUŠKA a Milan DUBSKÝ. Integrovaný záchranný systém a požární ochrana: modul I. Praha: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. ISBN 978-80-86640-36-5.

•Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

•LOŠEK, Václav. Integrovaný záchranný systém. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. ISBN 978-80-7454-287-9.

•ŠTĚTINA, Jiří. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4578-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6602306.html