Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie řízení zásahu složek IZS

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPTRZ Z,ZK 4 10P + 4C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7KBPTRZ je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7KBPIZS
Garant předmětu:
Oldřich Volf
Přednášející:
Oldřich Volf
Cvičící:
Oldřich Volf
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Teorie řízení zásahu složek IZS je naukou o velení složkám IZS při provádění záchranných a likvidačních pracích. Popisuje a vysvětluje teoretické zákonitosti vykazující zásah složek IZS a ukazuje principy, jichž je potřeba využívat ke koordinaci záchranných prací. Znalost takových principů pak umožní budoucím velitelům a vedoucím složek IZS rychle a efektivně rozhodovat. Nejde o výuku taktiky, nýbrž strategií, z nichž se taktiky teprve odvozují. Studentům je objasňována podstata velení ve vztahu k rizikům, jimž jsou vystavováni zasahující i oběti mimořádných událostí. Ve výuce je kladen důraz na provázání teoretických principů s aplikací v podmínkách reálného zásahu. Z tohoto důvodu jsou součástí předmětu praktická cvičení zaměřená na kazuistiky reálných situací s cílem srovnávání uplatňovaných modelů řízení zásahů a jejich důsledků. Předmět objasňuje, do jaké míry a jakými metodami či prostředky lze velení ovlivňovat. Zabývá se otázkami osobnostních a morálních předpokladů pro práci ve vedení složek IZS. Dále je pozornost věnována otázkám strategie, a její tvorby. Vysvětluje studentům rozdíl mezi strategií a taktikou. Otevřena je také etická stránka velení a důsledky rozhodování velitelů.

Pochopení problematiky teorie řízení zásahu studentům usnadní rozhodování, povede je k rychlému rozpoznávání priorit, třídění informací, s nimiž vedoucí složky IZS musí pracovat. Důraz je při tom kladen na potřebné znalostní přesahy z taktické do operační i strategické úrovně koordinace.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: orientace v oblasti integrovaného záchranného systému, orientace v problematice managementu (vedení a řízení kolektivů).

Osnova přednášek:

1. týden Podstata myšlení nezbytného k přežití (survival) – úvod do problematiky.

2. týden Strategie zdolávání mimořádných událostí.

3. týden Práce s riziky na místě zásahu.

4. týden Metody koordinace složek IZS.

5. týden Nasazování sil a prostředků.

6. týden Zásah složek IZS.

7. týden Frikce zásahu a její důsledky.

8. týden Práce s informacemi při řešení mimořádných událostí.

9. týden Negativní jevy působící na velitele zásahu a práce s nimi.

10. týden Metody velení zásahu.

11. týden Plánování a time management zásahu.

12. týden Operační řízení.

13. týden Shrnutí a opakování.

14. týden Zápočet.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Mám předpoklady velet složkám IZS?

3.–4. týden Kazuistika mimořádné události (případy jsou obměňovány podle aktuálních mimořádných událostí).

5.–6. týden Modelování rizik u mimořádných událostí a reakcí na ně.

7.–8. týden Kazuistika mimořádné události (případy jsou obměňovány podle aktuálních mimořádných událostí).

9.–10. týden Práce s prioritami.

11.–12. týden Kazuistika mimořádné události (případy jsou obměňovány podle aktuálních mimořádných událostí).

13.–14. týden Kazuistika mimořádné události (případy jsou obměňovány podle aktuálních mimořádných událostí).

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VOLF, Oldřich. Teorie řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému. 1. vydání. Karlovy Vary: Volf Oldřich, 2018. ISBN 978-80-270-4966-0.

Doporučená literatura:

•ADAMEC, Vilém. Řízení a rozhodnování při zásahu. Skripta pro odbornou přípravu jednotek PO. Praha: MV- ředitelství HZS ČR, 1996. ISBN 80-902121-5-8.

•ČR, Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany II – Část: Řízení. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2017. ISBN 978-80-7385-197-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6605106.html