Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ochrana obyvatelstva

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPOO Z,ZK 4 10P + 4C česky

Podmínkou zápisu na předmět F7KBPOO je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7KBPIZS

Podmínkou zápisu na předmět F7KBPOO je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7KBPHKP

Garant předmětu:
René Mildorf
Přednášející:
René Mildorf
Cvičící:
René Mildorf
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Ochrana obyvatelstva (OOb) je předmět, který zahrnuje vymezení úlohy OOb v ČR, opatření, která vedou ke zmírnění následků mimořádných událostí, a to jak opatření a činností, které jsou realizovány preventivně, tak i opatření a činností realizovaných v případě vzniku MU.

Předmět zahrnuje legislativní rámec pravomoci státních orgánů a působnosti orgánů územních samosprávných celků v oblasti OOb, povinnosti právnických osob a občanů při přípravě na vznik MU, při záchranných a likvidačních pracích před a po vyhlášení krizových stavů.

Výuka předmětu je úzce propojena s některými vědecko-výzkumnými projekty řešenými katedrou v oblasti OOb jak v případě nevojenských krizových situací (ochrana před povodněmi, vliv změn životního prostředí, účinky havárií na jaderných zařízeních, účinky závažných havárií v dopravě, účinky závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, blackoutem, terorismem, organizovaným zločinem a negativními důsledky spojenými s migrací), tak v případě stavu ohrožení státu a za válečného stavu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: orientace v základních legislativních dokumentech (zákonech, nařízeních vlády, vyhláškách ministerstev) týkajících se přípravy na vznik mimořádných událostí, ochrany života a zdraví, záchranných a likvidačních prací, zpracování týmového projektu na téma: evakuace části města při rozsáhlých povodních, kdy studenti v roli krizového štábu města připraví časový a organizační plán evakuace města.

Osnova přednášek:

Ochrana obyvatelstva (OOb) je předmět, který zahrnuje vymezení úlohy OOb v ČR, opatření, která vedou ke zmírnění následků mimořádných událostí, a to jak opatření a činností, které jsou realizovány preventivně, tak i opatření a činností realizovaných v případě vzniku MU.

Předmět zahrnuje legislativní rámec pravomoci státních orgánů a působnosti orgánů územních samosprávných celků v oblasti OOb, povinnosti právnických osob a občanů při přípravě na vznik MU, při záchranných a likvidačních pracích před a po vyhlášení krizových stavů.

Výuka předmětu je úzce propojena s některými vědecko-výzkumnými projekty řešenými katedrou v oblasti OOb jak v případě nevojenských krizových situací (ochrana před povodněmi, vliv změn životního prostředí, účinky havárií na jaderných zařízeních, účinky závažných havárií v dopravě, účinky závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, blackoutem, terorismem, organizovaným zločinem a negativními důsledky spojenými s migrací), tak v případě stavu ohrožení státu a za válečného stavu.

Znalosti:

Student dokáže charakterizovat opatření ochrany obyvatelstva (legislativní, organizační, technická, materiální, vzdělávací a další) nezbytná pro předcházení nebo řešení následků nevojenských resp. vojenských ohrožení.

Dovednosti:

Student dovede zhodnotit potřebu jednotlivých opatření ochrany obyvatelstva a predikovat pro jejich realizaci potřebné síly a prostředky.

Témata přednášek:

1. týden Civilní nouzové plánování a OOb v České republice.

2. týden Vznik a vývoj OOb v ČR a v zahraničí.

3. týden Mechanismus Civilní ochrany EU, Civilní nouzové plánování v NATO.

4. týden Legislativní a organizační základy OOb v ČR.

5. týden Koncepce OOb.

6. týden Varování, vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací.

7. týden Evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva. Humanitární činnost.

8. týden Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva. Dekontaminace.

9. týden Příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku MU. Preventivně výchovná činnost. Stavby dotčené požadavky civilní ochrany.

10. týden OOb při stavu ohrožení státu a za válečného stavu.

Témata cvičení:

1. týden Úvod do studia předmětu. Požadavky přípravy na cvičení. Civilní nouzové plánování a OOb v České republice.

2. týden Vznik a vývoj OOb v ČR a v zahraničí.

3. týden Mechanismus Civilní ochrany EU, Civilní nouzové plánování v NATO.

4. týden Legislativní a organizační základy OOb v ČR.

5. týden Varování, vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací.

6. týden Evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva. Humanitární činnost.

7. týden Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva. Dekontaminace.

8. týden Příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku MU. Preventivně výchovná činnost. Stavby dotčené požadavky civilní ochrany.

9. týden OOb při stavu ohrožení státu a za válečného stavu.

10. týden Zápočet.

Osnova cvičení:

1. týden Úvod do studia předmětu. Požadavky přípravy na cvičení. Civilní nouzové plánování a OOb v České republice.

2. týden Vznik a vývoj OOb v ČR a v zahraničí.

3. týden Mechanismus Civilní ochrany EU, Civilní nouzové plánování v NATO.

4. týden Legislativní a organizační základy OOb v ČR.

5. týden Varování, vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací.

6. týden Evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva. Humanitární činnost.

7. týden Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva. Dekontaminace.

8. týden Příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku MU. Preventivně výchovná činnost. Stavby dotčené požadavky civilní ochrany.

9. týden OOb při stavu ohrožení státu a za válečného stavu.

10. týden Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Libor FOLWARCZNY. Ochrana obyvatelstva. 2., aktualiz. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. ISBN 9788073851347.

•Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.

•FOLWARCZNY, Libor a Jiří POKORNÝ. Evakuace osob. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-92-2.

•ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém: management záchranných prací. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-866.34-65-5.

Doporučená literatura:

•HORÁK, Rudolf. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu: [prevence řešení mimořádných krizových situací]. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-827-7.

•HORÁK, Rudolf. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-7201-471-4.

•ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Ochrana kritické infrastruktury. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-025-8.

•SOUČEK, Vladimír, Eva STAŇOVÁ, Nicole MACHOVÁ a Benedikt VANGELI. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek – Modul G. MV – Odbor bezpečnostní politiky, Praha: 2009.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6604306.html