Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Radiobiologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPRB ZK 3 1P česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PBPRB je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBPBIC

Úspěšná klasifikace předmětu F7PBPRB je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBPRO

Garant předmětu:
Renata Havránková
Přednášející:
Renata Havránková
Cvičící:
Renata Havránková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je objasnění radiobiologické podstaty různých typů zevního radiačního poškození a kontaminace radioaktivními látkami, vysvětlení závislosti biologického účinku na druhu a dávce záření, na rozdělení dávky v čase, rozdělení dávky v organizmu a významu reparačních procesů. Pozornost bude věnována různým patogenetickým formám akutní nemoci z ozáření, jejich periodizaci v klinickém obrazu, dále diagnostice, profylaxi a léčbě této nemoci. Studenti se seznámí s pozdními a genetickými následky ozáření, budou jim vysvětleny teratogenní účinky ionizujícího záření.

Posluchači se rovněž seznámí se zdroji, účinky a klinickým využitím neionizujících forem záření. Pozornost bude věnována především těm formám, které jsou v medicíně i v průmyslu nejvíce využívány – laser, elektromagnetické pole, elektrické pole.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test, třetí termín ústní zkouška.

Požadavky na studenta: znalosti obecné biologie.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Historie poznání ionizujícího záření.

3.–4. týden Charakteristika ionizujícího záření. Základní veličiny a jednotky. Účinky ionizujícího záření na molekulární úrovni..

5.–6. týden Účinky ionizujícího záření na úrovni buněk a tkání. Patogenetické formy akutní nemoci z ozáření. Chronická nemoc z ozáření. Pozdní účinky.

7.–8. týden Faktory ovlivňující biologické účinky ionizujícího záření. Radioprotektivní látky.

9.–10. týden Cesty vstupu radioaktivních látek do organismu, distribuce v organismu, možnosti eliminace, metabolizmus vybraných radionuklidů.

11.–12. týden Radiační mimořádné události s ohledem na zdravotní následky zasažených osob.

13.–14. týden Vlastnosti a interakce neionizujícího záření včetně magnetického pole a jeho detekce. Neionizující formy záření.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Posluchač získá znalosti o mechanizmu působení ionizujícího záření na živý organizmus a o mechanizmu obrany včetně reparačních procesů. Seznámí se se základními pojmy v souvislosti akutní a klinickou formou nemoci s ozáření a zásadami předlékařské pomoci včetně možností vnější a vnitřní dekontamince. Rovněž získá poznatky o působení a účincích různých forem neionizujícího záření jakými je laser nebo elektromagnetické pole.

Absolvent bude schopen předvídat závažnost důledků působení ionizujích a neionizujcích forem záření na živý organizmus včetně člověka, stanovit odpovídajíci ochranu a předejít tak možným celoživotním následkům v důsledku jeho působení a zajistit podmínky a prostředky pro poskytnutí přelékařské péče o postižené.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HAVRÁNKOVÁ, Renata (ed.) Klinická radiobiologie. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-247-4098-0.

•ŠINKOROVÁ, Zuzana a Leoš NAVRÁTIL. Biomedicínská detekce ionizujícího záření. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05626-4.

•NAVRÁTIL, Leoš et al. Nové pohledy na neinvazivní laser. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-1651-0.

Doporučená literatura:

•KUNA, Pavel a Leoš NAVRÁTIL. Klinická radiobiologie. Praha: Manus, 2005. ISBN 80-86571-09-2.

•HAVRÁNKOVÁ, Renata, Zuzana FREITINGER SKALICKÁ, Jiří HAVRÁNEK, Friedo ZÖLZER a Pavel KUNA. Základy radiobiologie. České Budějovice: ZSF JU. 2018. ISBN 978-80-7394-696-8.

•NAVRÁTIL, Leoš et al. Fyzikální léčebné metody pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2019. 978-80-271-0478-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-234
Navrátil L.
Havránková R.

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6598006.html