Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiační ochrana

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPRO ZK 3 2P česky

Předmět F7PBPRO lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBPRB

Garant předmětu:
František Podzimek
Přednášející:
František Podzimek
Cvičící:
František Podzimek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a úkoly radiační ochrany a dozimetrie. Přehledně jsou shrnuty stěžejní veličiny a jednotky potřebné ke kvantifikaci ozáření osob. Přehledně jsou shrnuty vlastnosti základních typů ionizujícího záření, zdroje ionizujícího záření, interakce záření gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou, veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně, operační veličiny k monitorování pracovního a okolního prostředí, měření dávek, vnitřní kontaminace, stínění jednoduchých zdrojů. Podrobně jsou diskutovány otázky spojené se stanovením příspěvků jednotlivých složek ozáření (vnější a vnitřní komponenta) k celkové efektivní dávce. Zvláštní pozornost je pak věnována kontrole ozáření pracovníků a obyvatel. Jsou uvedeny příslušné dávkové limity a jejich interpretace z hlediska příslušných legislativních požadavků. Jsou probrány také havarijní situace, které souvisí s jadernými a radiačními nehodami. U úvodu jsou prezentovány hlavní dokumenty a doporučení týkající se radiační ochrany.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: základní znalosti fyziky.

Osnova přednášek:

1. týden Ionizující záření a legislativa České republiky.

2. týden Veličiny a jednotky v ochraně před zářením.

3. týden Základy fyziky ionizujícího záření.

4. týden Interakce ionizujícího záření s hmotou.

5. týden Stochastické a nestochastické účinky.

6. týden Cíle a principy radiační ochrany. Základy ochrany před ionizujícím zářením.

7. týden Limitování ozáření a monitorování.

8. týden Dozimetrie ionizujícího záření a principy detekce ionizujícího záření.

9. týden Využití ionizujícího záření.

10. týden Ionizující záření v životním prostředí. Radiační zátěž.

11. týden Radiační monitorovací síť.

12. týden Radioaktivní odpad.

13. týden Zneužití ionizujícího záření.

14. týden Jaderné zbraně, radiologický terorismus.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Student má znalosti o základních veličinách a jednotkách, které slouží ke kvantifikaci ozáření osob. Dokáže charakterizovat jednotlivé expoziční situace, včetně možných ochranných opatření. Zná základní legislativní požadavky při využívání zdrojů ionizujícího záření a také jejich uplatnění při havarijních situacích.

Student bude umět aplikovat základní principy radiační ochrany v praxi v různých oblastech uplatnění. Bude schopen uplatnit příslušná opatření sloužící k ochraně osob a zmírnění negativních následků při událostech, které budou souviset s ozářením či únikem radioaktivních látek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PODZIMEK, František. Radiologická fyzika. Ochrana před ionizujícím zářením. 1. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2022. 393 stran. ISBN 978-80-01-06971-4.

•PODZIMEK, František. Radiologická fyzika. Fyzika ionizujícího záření. 2. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2021. 334 stran. ISBN 978-80-01-06900-4.

•PODZIMEK, František. Radiologická fyzika: Fyzika ionizujícího záření. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2013, 2015, 2017, 334 s. ISBN 978-80-01-05319-5.

•PODZIMEK, František. Radiologická fyzika. Aplikace ionizujícího záření. 1. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2021. 298 stran. ISBN 978-80-01-06829-8.

•KLENER, Vladislav. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. ISBN 80-238-3703-6.

Doporučená literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš (ed.) Medicínská biofyzika. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0209-9.

•Další studijní materiály: www.frpo.eu/FBMI.

•ATTIX, Frank H. Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. New York: Wiley, 1986. ISBN 0471011460.

• TURNER, J. E. Atoms, radiation, and radiation protection. 3rd completely rev. and enl. ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. ISBN 3527406069.

•MARTIN, James E. a Chul LEE. Principles of radiological health and safety. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2003. ISBN 0471254290.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-332
Podzimek F.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6600306.html