Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy reflexních a manuálních metod – Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZRMM2 ZK 4 2.5C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBFZRMM2 je, že student úspěšně absolvoval F7PBFZRMM1 nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu F7PBFZRMM1. Předmět F7PBFZRMM2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBFZRMM1
Garant předmětu:
Maja Špiritović
Přednášející:
Dita Hamouzová, Maja Špiritović
Cvičící:
Dita Hamouzová, Maja Špiritović
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje se základy různých diagnosticko-terapeutických konceptů. Teoretická část se zaměřuje na neurofyziologický a kineziologický výklad jednotlivých postupů. V koncepci celého předmětu je akcentován neurofyziologický přístup v konfrontaci s analytickými přístupy. Praktická cvičení jsou zaměřena na základní nácvik vybraných diagnostických a léčených metod. V rámci předmětu je hlavní pozornost soustředěna na Koncept PNF. Dále je předmět zaměřen na seznámení s terapeutickými metodami: NDT Bobath koncept v pediatrické praxi, MDT- McKenzie, Akrální koaktivační terapie a Léčebné postupy dle Mojžíšové. Předmět navazuje na předmět Základy reflexních a manuálních metod – Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové I.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna). Delší absence je řešena individuálně s garantem předmětu.

Zkouška je složena se zápočtového testu a ústní zkoušky z daných otázek.

Závěrečný opakovací test je složen z otázek vycházející z náplně předmětu, ke splnění zápočtu je nutná 70% úspěšnost. (V případě menší % úspěšnosti student pokračuje k ústní zkoušce a v průběhu zkoušky bude přezkoušen z otázek testu ústně)

Otázky k ústní zkoušce jsou na webové stránce předmětu.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

dle daného rozvrhu

MDT- diagnostický a terapeutický koncept.

Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) – diagonály a vzorce pro lopatku, pánev, horní a dolní končetinu.

Léčebné postupy dle Ludmily Mojžíšové.

Přístupy vycházející z ontogenetického vývoje zaměřené na centrální poruchy hybnosti u dětí (NDT Bobath koncept v pediatrické praxi)

Metody primárně zaměřené k pohybové výchově a správnému držení těla -ACT

Cíle studia:

Získat základní znalosti a dovednosti v diagnostických a mobilizačních technikách, metod vycházejících z vývojové kineziologie a technikách na neurofyziologickém podkladě v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

HOLUBÁŘOVÁ, Jiřina a Dagmar PAVLŮ. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 2., upravené vydání. Praha: Karolinum, 2017, 115 s. ISBN 978-802-4619-415.

PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody 1: koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, 239 s. ISBN 80-720-4312-9.

STRUSKOVÁ, Olga a Jarmila NOVOTNÁ. Cvičení pro fyzickou a duševní harmonii: metoda Ludmily Mojžíšové. Praha: XYZ, 2008, 151 s. ISBN 978-80-7388-140-5.

Doporučená literatura:

•STRUSKOVÁ, Olga a Jarmila NOVOTNÁ. Metoda Ludmily Mojžíšové: cesta k přirozenému otěhotnění, 10 cviků pro fyzické a duševní zdraví. Praha: XYZ, 2007, 151 s. ISBN 978-80-87021-68-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6127406.html