Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kineziologie a patokineziologie II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFKNZP2 ZK 3 2P česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBFKNZP2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBFKNZP1
Garant předmětu:
Dita Hamouzová
Přednášející:
Dita Hamouzová
Cvičící:
Dita Hamouzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Kineziologie je věda o pohybu a jeho řízení. Patokineziologie je nově budovaná vědní disciplína rozvíjená především na amerických vysokých školách. Patokineziologie je obor studující pohybové aktivity ovlivněné určitým onemocněním pohybového systému a dalších logistických systémů. U obou disciplín jde o aplikované vědy, vycházející ze znalostí funkční anatomie, fyziologie, biomechaniky, neurověd a patologie. Klinická kineziologie a patokineziologie v navrženém rozsahu a uspořádání má ambici stát se základním teoretickým východiskem rehabilitačních oborů, včetně fyzioterapie. Koncepci klinické kineziologie a patokineziologie zachycují témata přednášek.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ověření znalostí formou testu, 2 testy semestrálně, 20 otázek (multiple-choice), hranice úspěšnosti je 60%. Oba testy je nutné splnit před ústní zkouškou.

Ústní zkouška:

Student se přihlásí na zkouškový termín v systému KOS.

Nedostaví-li se student ke zkoušce, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů.

Student odpovídá na předem vylosované otázky ze tří okruhů z témat probíraných v zimním i letním semestru (1. základy biomechaniky živých soustav, osteokinematika, artrokinematika a myokinematika, 2. základy funkční neuroanatomie - řízení motoriky, neurochemie, hrubá a jemná motorika, 3. kineziologie a patokineziologie axiálního systému, horních i dolních končetin, sportovních pohybových aktivit, visceromotoriky a ideomotoriky).

Student má 10 minut na přípravu odpovědí.

Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách.

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští.

Při hodnocení zkoušky examinátor se bude řídit klasifikační stupnici, která je součástí Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.

A (1) = 100-90 %;

B (1-) = 89-80 %;

C (2) = 79-70 %;

D (2-) = 69-60 %;

E (3) = 59-50 %;

F (neprospěl) = 49 a méně %.

Terminy zkoušky

1.termín po splnění 2 semestrálních testů

2.termín

3.termín (v září dle časového plánu příslušného AR)

* Pokud nebude možné vykonat zkoušku kontaktním způsobem, proběhne zkoušení či test distanční formou.

* Distanční způsob zkoušení je určen pouze pro studenty, kteří se nemohou dostavit ze zdravotních důvodů nebo z důvodů daných epidemiologickou situací nebo jiných mimořádných důvodů. Je to způsob mimořádný.

Požadavky na studenta: průběžná příprava.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Klinická kineziologie a patokineziologie axiálního systému, hrudní a břišní stěny -dokončení

2. týden Klinická kineziologie a patokineziologie viscerální motoriky.

3. týden Klinická kineziologie a patokineziologie horní končetiny.

4. týden Klinická kineziologie a patokineziologie dolní končetiny.

5. týden Řetězení činnosti svalů.

6. týden Neurofyziologie motorické paměti.

7. týden Klinická kineziologie a patokineziologie ideomotoriky.

8. týden Chůze jako lokomoční funkce

9. týden Klinická kineziologie a patokineziologie prototypových a sportovních pohybových aktivit.

10. týden Nové poznatky neurověd - diskuzní panel

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Klinická kineziologie a patokineziologie 1. a 2. díl. Praha: Grada, 2021, ISBN 978-80-271-4577-5

•DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 192 s. ISBN 978-80-247-1649-7.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 184 s. ISBN 978-80-247-1648-0.

Doporučená literatura:

•VÉLE, František. Kineziologie. Praha: Triton, 2006, 374 s. ISBN 80-2754-837-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-2
Hamouzová D.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6122706.html