Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFVKO1 Z 4 2P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBFVKO1 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBFFPF
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Věra Adámková, Pavla Bojarová, Tomáš Heřman, Ladislav Hess, Leoš Navrátil, Jaroslav Racek, Jozef Rosina
Cvičící:
Tomáš Heřman, Leoš Navrátil, Milada Luisa Šedivcová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen se základy problematiky oboru vnitřního lékařství včetně geriatrie, která je jeho specializačním oborem. V rámci jednotlivých přednášek a cvičení jsou studenti seznámeni s interní propedeutikou, získají přehled laboratorních vyšetření, seznámí se s příznaky, projevy a diagnostickými možnostmi onemocnění jednotlivých systémů. Důraz je kladen na choroby, které se podílejí zásadním způsobem na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je efektivní a možná nefarmakologická prevence zvláště s využitím fyzioterapeutických metod.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: 80% úspešnost při závěrečném zápočtovém testu. Studenti jsou během semestru průběžně přezkoušení písemnou i ústní formou, docházka na cvičení, Aktivní účast na seminářích včetně domácí přípravy. 100% účast na cvičení. Větší absence je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů a dohodnout s vedoucím seminářů formu náhrady. Student nesmí být během průběžného zkoušení hodnocen klasifikačním stupněm F.

Další podmínkou zápočtu je zpracování a úspěšné obhájení seminární práce. Studenti obdrží na prvním cvičení témata seminárních prací, která formou powerpoitové prezentace zpracují a přednesou během semestru podle níže určených témat seminářů. Způsob zpracování tématu a jeho prezentace budou součástí hodnocení – zápočtu).

Osnova přednášek:

1. téma Klinická propedeutika I (vztah zdravotníka a nemocného, způsoby komunikace s nemocným, význam anamnézy, způsob odběru anamnézy).

2. téma Klinická propedeutika II (fyzikální vyšetření nemocného).

3. téma Klinická propedeutika III (základy laboratorní medicíny (přehled laboratorních technik, bezpečnost práce s laboratorním materiálem, přehled přístrojové techniky v laboratoři způsoby odběru biologického materiálu).

4. téma Novinky v zobrazovacích metodách

5. téma Hematologie (choroby červených a bílých krvinek, hematologické malignity, poruchy srážení krve, základy transfuziologie, krevní skupiny)

6. téma Kardiovaskulární systém I (srdeční slabost, akutní plicní edém, ischemická choroba srdeční, akutní infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu).

7.téma Kardiovaskulární systém II (hypertenze, nemoci tepen a žil).

8. téma Nefrologie (diagnostika a léčba onemocnění ledvin a vylučovacího systému, dialýza, indikace, technika, transplantace ledvin).

9. téma Základy gerontologie I (smysl oboru gerontologie, patofyziologické změny ve vyšším věku, možnosti ovlivnění procesu stárnutí, ošetřovatelská péče).

10. téma Základy gerontologie II (choroby charakteristické pro vyšší věk, farmakoterapie, sociální rehabilitace).

11. téma Základy pneumologie (zánět, chronická choroba bronchopulmonální, astma bronchiale, plicní fibrózy, respirační insuficience, nádory průdušek a plic, pneumotorax), používaná přístrojová technika.

12. téma Obezita (příčiny, klinické projevy a důsledky na pohybový aparát, zásady správné výživy ve skladbě stravy, možnosti léčby včetně pohybových aktivit, prevence)(téma odpřednášeno v rámci jiných přednášek)

13. téma Gastroenterologie (diagnostika a léčba nejčastějších onemocnění zažívacího traktu, jater a pankreatu)

14. téma Bolest, její etiologie, projevy, možnosti léčby.

Osnova cvičení:

1. týden - 20.9.2022- organizace a náplň cvičení, podmínky zápočtu, pravidla rozhovoru s pacientem. Procvičení odběru anamnézy, analýza získaných poznatků, zdravotnická dokumentace

2. týden - 27.9.2022 - rehabilitační péče u gerontologických pacientů -metodický postup zásady rehabilitační péče, možnosti komplexní rehabilitační péče, smysl oboru gerontologie, patofyziologické změny ve vyšším věku, možnosti ovlivnění procesu stárnutí, ošetřovatelská péče - úvod do problematiky

3. týden 4.10.2022 - regenerace - aktivní/pasivní, péče o pacienty na oddělení, základní postupy , typy zdravotnických zařízení (akutní nemocniční péče, ambulantní péče, následná péče, rehabilitační ústavy, rehabilitační oddělení)

4. týden - 11.10.2022 rehabilitační péče ARO a JIP - metodický postup

5. týden - 18.10.2022 - rehabilitační péče o nemocné s poruchou kardiovaskulárního systému I (IM, ICHS, HY) - metodický rehabilitační postup, vyšetření kardiaka z pohledu fyzioterapeuta - fyzikální vyšetření pacienta, prezentování seminárních prací

6. týden - 25.10.2022 - rehabilitační péče o nemocné s poruchou kardiovaskulárního systému II (žilní a arteriální obliterace DK, HK), rehabilitační péče před a po kardiochirurgických operacích - metodický postup, fyzikální vyšetření pacienta, přehled zátěžových testů, jejich indikace, kontraindikace, kritéria pro přerušení vyšetření,

prezentování seminárních prací

7. týden - 1.11.2022 rehabilitační péče ve stomatologii, opakování formou písemného testu

8. týden - 8.11.2021 - rehabilitační péče o nemocné s poruchou dýchacího ústrojí I (Astma bronchiale, CHOPN, stavy po chirurgických zákrocích) -metodický postup, fyzikální vyšetření pacienta, prezentování seminárních prací

9. týden - 15.11.2022- rehabilitační péče v gynekologii a porodnictví - metodický postup cvičení po gynekologických operacích (abdominální x vaginální přístup), rehabilitace v těhotenství a po porodu, opakování formou písemného testu, prezentování seminárních prací

10. týden - 22.11.2022 - rehabilitační péče v revmatologii - metodický postup u zánětlivých a degenerativních kloubních chorob, rehabilitační péče u pacientů po ortopedických operacích, KRBS - metodický postup, prezentování seminárních prací

11. týden - 29.11.2022 prezentování seminárních prací, rehabilitační péče o nemocné v traumatologii - amputace - metodický postup, praktický nácvik bandážování pahýlu, prezentování seminárních prací

12. týden - 6.12.2022 - rehabilitační péče v chirurgii a ortopedii I. (operace pohybového systému dolní končetiny- měkké tkáně) metodický postup ( halux valgus, plochonoží, calcar calcanei, prezentování seminárních prací

13. týden - 13.12.2022 - rehabilitační péče v chirurgii a ortopedii II. (konzervativní terapie pohybového systému horní končetiny a operace pohybového systému horní končetiny- měkké tkáně) - metodický postup (epikondylitis lateralis et medialis, karpální tunel, impigement ramenního kloubu, problematika rotátorové manžety, SLAP léze), prezentování seminárních prací

14.týden - 10.1.2023 - opakování -písemný zápočtový tes

V případě potřeby může dojít v některých týdnech ke korekturám náplně semináře. Posluchači budou včas vyučujícím informováni.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a kolektiv. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada

Publishing, 2017, 560 s. ISBN 978-80-271-0210-5.

•ČEVELA, Rostislav a kolektiv. Sociální gerontologie. Praha: Grada, 2014, 208 s. ISBN 978-80-247-5632-5.

•KLEVETOVÁ Dana. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada, 2017, 224 s. ISBN 978-80-271-0102-3.

•KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012, 512 s. ISBN 978-80-247-2977-0.

•MÁLEK Jiří a kolektiv. Praktická anesteziologie. Praha: Grada, 2016, 240 s. ISBN 978-80-247-4544-2.

•STEFFEN, Hans-Michael. Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství. 1. české vyd. Překlad Petr Sedláček. Praha: Grada, 2010, 391 s.

ISBN 978-802-4727-806.

•TÁBORSKÝ Miloš a kolektiv. Interní propedeutika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá Fronta, 2017, 448 s. ISBN 978-80-204-

4645-9.

Doporučená literatura:

•ČEŠKA Richard a kolektiv. Interna. Praha: TRITON, 2016, 870 s. ISBN 978-80-7387-895-5.

•ŠPINAR, Jindřich. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2013, 336 s. ISBN

978-80-247-4356-1.

•ŽÁK, Aleš a kolektiv. Ateroskleróza. Praha: Grada, 2011, 200 s. ISBN 978-80-247-3052-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-333
Šedivcová M.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-1
Šedivcová M.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Sál 1
St
Čt
místnost KL:K-2
Navrátil L.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6122506.html