Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyziologie a patofyziologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFFPF Z,ZK 2 2P+2C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBFFPF je podmínkou pro zápis na předmět F7PBFVKO1.
Garant předmětu:
Martina Nedbalová, Miroslav Tichý
Přednášející:
Miroslav Tichý
Cvičící:
Martina Nedbalová, Ksenia Sedova
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je porozumět základům fyziologie a patologické fyziologie, naučit se základní terminologii. Porozumět příčinám a mechanizmům rozvoje patologických procesů na úrovni buňky, jednotlivých orgánů a orgánových systémů. Po absolvování kurzu by student měl umět poznat příznaky narušených funkcí v orgánových systémech a diskutovat na téma poruch řízení a funkcí celého organizmu při jednotlivých chorobných stavech. Zvláštní důraz je kladen na fyziologii a patologickou fyziologii pohybového aparátu. Poruchy ostatních systémů jsou vztaženy zejména k pohybovému systému a jeho následným změnám.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžná kontrola znalostí (písemná, ústní) v průběhu semestru, zkouškový test.

Požadavky na studenta:

•pro získání zápočtu: alespoň 80% účast na praktických cvičeních; absence musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma nebo přezkoušením; úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením (minimální počet správných odpovědí u jednotlivých průběžných zkoušení je stanoven na 50 %);

•požadavky zkoušku: písemné prokázaní znalostí testem (30 otázek, 50% úspěšnost).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Fyziologie buňky. Tělní tekutiny. Homeostáza.

2. týden Fyziologie svalu. Metabolismus svalové tkáně.

3. týden Motorické funkce nervové soustavy: reflexy a svalové receptory, centrální řízení motoriky.

4. týden Patofyziologie pohybového aparátu.

5. týden Adaptace a poškození. Akutní/chronický zánět.

6. týden Fyziologie a p patofyziologie endokrinní soustavy. Metabolické poruchy.

7. týden Fyziologie a patofyziologie srdce a krevního oběhu.

8. týden Fyziologie a patofyziologie ledvin a vývodných cest močových.

9. týden Fyziologie a patofyziologie trávicí soustavy.

10. týden Fyziologie a patofyziologie dýchací soustavy.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Fyziologie buňky. Tělní tekutiny. Homeostáza.

2. týden Fyziologie svalu. Metabolismus svalové tkáně.

3. týden Motorické funkce nervové soustavy: reflexy a svalové receptory, centrální řízení motoriky.

4. týden Patofyziologie pohybového aparátu.

5. týden Adaptace a poškození. Akutní/chronický zánět.

6. týden Fyziologie a p patofyziologie endokrinní soustavy. Metabolické poruchy.

7. týden Fyziologie a patofyziologie srdce a krevního oběhu.

8. týden Fyziologie a patofyziologie ledvin a vývodných cest močových.

9. týden Fyziologie a patofyziologie trávicí soustavy.

10. týden Fyziologie a patofyziologie dýchací soustavy. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je porozumět základům fyziologie a patologické fyziologie, naučit se základní terminologii. Porozumět příčinám a mechanizmům rozvoje patologických procesů na úrovni buňky, jednotlivých orgánů a orgánových systémů. Po absolvování kurzu by student měl umět poznat příznaky narušených funkcí v orgánových systémech a diskutovat na téma poruch řízení a funkcí celého organizmu při jednotlivých chorobných stavech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie. 3., přeprac. vydání. Praha: Galen, 2016, 484 s. ISBN 978-80-7492-238-1.

•ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. 3., přeprac. vydání. Praha: Grada, 2015, 484 s. ISBN 978-80-247-4867-2.

•MOUREK, Jindřich. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 222 s. ISBN 978-802-4739-182.

•VOKURKA, Martin. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha: Karolinum, 2014, 305 s. ISBN 978-80-246-2773-1.

Doporučená literatura:

•SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2006, 435 s. ISBN 80-247-0630-X.

•SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Atlas patofyziologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2012, 304 s. ISBN 978-80-247-3555-9.

•MYSLIVEČEK, Jaromír. Základy neurověd. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2009, 390 s. ISBN 978-807-3870-881.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-306
Sedova K.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Sedova K.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Sedova K.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Sedova K.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
Čt
místnost KL:K-1

Tichý M.

12:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6079506.html