Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biomechanika a biomateriály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFBBM ZK 2 2P česky

Předmět F7PBFBBM lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBFUBM

Garant předmětu:
Matej Daniel
Přednášející:
Matej Daniel, Martin Otáhal
Cvičící:
Matej Daniel, Martin Otáhal
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Složení kurzu odráží hierarchický model lidského těla, kde vychází z mechanických vlastností jednotlivých tkání. Dále popisuje funkce jednotlivých kloubů. Následně je vysvětlena funkce organizmu jako celku s ohledem na řízení a energetiku pohybu.

Požadavky:

Informace ke zkouškám:

Obecné podmínky:

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Na písemnou i ústní část s sebou student přinese průkaz studenta (případně jiný doklad totožnosti).

•Pokud student neuspěje u písemné části, znamená to, že u zkoušky neprospěl.

•Pokud student u písemné části uspěje, bude skládat ústní část.

•Pokud student u ústní části neuspěje, znamená to, že u zkoušky neprospěl.

•Pokud student u zkoušky neprospěje a u písemné části uspěl, pak při opravném termínu skládá jen ústní část.

• Pro případ, že student u druhého opravného termínu u písemné části neuspěje, platí odlišná pravidla, která jsou specifikována níže.

Splnění zkoušky na základě bodů ze semináře

•Pokud student získá 80 a více bodů ze semináře nemusí skládat zkoušku a může požádat o zapsání známky (96-100 b = A, 92-95 b = B, 88-91 b = C, 84-91 b = D, 80-83 b = E)

•Pokud student získá 50 a více bodů ze semináře je mu prominuta písemná část zkoušky.

Písemná část:

Písemná část se skládá ze série 8 jednoduchých příkladů. Na jejich řešení má student 30 minut. Zkouška probíhá na počítačích a výsledek je nutno vyčíslit a hodnotí se správnost výsledku. Příklady vychází z přednášek a prověří pochopení základních konceptů biomechaniky (poloha těžiště, analýza působících sil, zákony zachování v biomechanice, rovnováha, zatížení a napětí). Student u písemné části uspěje, má-li alespoň polovinu příkladů (4 příklady) správně. Při písemce není možné používat jakoukoliv literaturu (knihy, skripta, poznámky z přednášek a cvičení atp.). Při písemce je možné používat jenom kalkulačku a není možné používat jiné elektronické přístroje (mobilní telefony, tablety atp.).

Ústní část:

Pro ústní část si student předem připraví 5 témat z biomechaniky. Témata by měli obsahovat vlastní pohled studenta na biomechanické problémy. Témata by měli vycházet z přednášek a nesmí se jednat o prosté opakování přednášek nebo semináře. Doporučuji volbu vlastních témat ze sportu, rehabilitace, pohybu atp. Student před koncem semestru předloží témata na schválení vyplněním webového formuláře. V případě, že dané téma nebude dostatečně originální nebo se bude opakovat u většího počtu studentů, bude zamítnuto a student si musí zvolit nové téma. Před zkouškou si student připraví prezentaci ve formátu ppt nebo pdf ke každému ze svých témat a nahraje je na společné úložiště pod svým jménem a číslem prezentace, např. Novák_Jan_1.ppt . Obsah prezentace se musí věnovat biomechanické analýze problému s jemným úvodem, t.j. prezentace by neměla obsahovat 10 stránek anatomie.

•U zkoušky student hodí kostku.

•Podle hozeného čísla si vybere prezentaci.

•V případě, že hodí číslo 6, student vybírá prezentaci podle svého výběru.

•Student musí samostatně a věcně mluvit minimálně 5 minut.

•Je možné doplnit prezentaci odvozením nebo výpočtem na tabuli.

•Následuje část otázek k tématu od zkoušejícího.

Hodnocení zkoušky:

•V případě, že student není schopen samostatně mluvit výrazně méně než 5 minut k tématu, u zkoušky neprospěl.

•V případě, že student mluví mimo zadané téma, např. detailně probírá fyziologické děje nebo anatomické struktury, nepočítá se tato část do limitu 5 minut.

•Jestli student u ústní části prokáže neznalost většího množství pojmů, jejichž znalost se předpokládá, u zkoušky neprospěje.

•Jestli student nerozumí vlastní prezentaci a není schopen vysvětlit navrhované řešení, zkoušku nesložil.

•U zkoušky se hodnotí originalita a biomechanický přínos prezentace (50 bodů), správnost navrženého řešení (30 bodů) a provedení řešení a vyčíslení výsledku (10 bodů) a formální úroveň (10 bodů).

• Klasifikace (90-100 b = A, 80-89 b = B, 70-79 b = C, 60-69 b = D, 50-59 b = E)

Termíny a zápis na ně:

Ve zkouškovém období budou minimálně čtyři termíny zkoušek. Bodou vypsány v KOSu. Tam je třeba se přihlásit (do tam nastaveného data). Pokud se student nepřihlásí, má zkoušející právo jeho účast u zkoušky odmítnout, zejména z kapacitních důvodů. Ústní zkoušky jsou bezprostředně následující po písemce. Na opravné termíny je třeba se přihlásit stejným způsobem. Student, který u písemné části uspěl, ale neuspěl u ústní části, se přihlásí na termín písemky, s tím, že přijde až na

ústní část.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1Základní principy biomechaniky

2Segmentální model lidského těla, kinematický řetězec, popis polohy těla pomocí lokálních a globálních souřadnic, kinematická analýza, rovnováha, těžiště, silová deska

3Biomechanika svalu, Problém distribuce sil, intersegmentální síly a momenty, grafické řešení

4Biomechanika horní končetiny

5Biomechanika dolní končetiny

6Biomechanika páteře

7 Dynamika a moment setrvačnosti.

8 Analýza chůze a běhu - zákony zachování.

9 Biomateriály – kost, chrupavka, vaz - mechanický popis

10 Biomateriály a náhrady kloubů.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je vysvětlit základní biomechanické funkce jednotlivých částí svalově-kosterního systému.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VALENTA, Jaroslav, David VALERIAN a Svatava KONVIČKOVÁ. Biomechanika kosterního a hladkého svalstva člověka. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998, 156 s. 1ISBN 80-01-01734-6.

•VALENTA, Jaroslav a Svatava KONVIČKOVÁ. Biomechanika člověka 1. – svalově kosterní systém. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006, 177 s. ISBN 80-0103424-0.

•VALENTA, Jaroslav a Jaroslav Němec. Biomechanika. Praha: Academia, 1985, 539 s.

Doporučená literatura:

•DANIEL, Matej a Tomáš MAREŠ. Experimentální biomechanika. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2008, 74 s. 978-80-01-03982-3.

•HALL, J. Susan. Basic Biomechanics. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2006, 576 s. ISBN 978-0073376448.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-1
Daniel M.
Otáhal M.

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6080106.html