Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Právní aspekty ochrany spotřebitele

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U65C6301 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět U65C6301 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-PAOS-01 (vztah je symetrický)
Předmět U65C6301 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-PAOS-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Základní informace o ochraně spotřebitele obecně, výklad právní úpravy od obecné ke speciální vč. ochrany spotřebitele na finančních trzích. Zdůraznění významu etických kodexů jako jednoho z preventivních nástrojů na ochranu spotřebitele a kultivaci spořebitelského trhu.

Požadavky:

Předmět bude zakončen zkouškou formou kontaktního testu, příp. prostřednictvím nástrojů informačního systému, nebude-li možnost kontakního způsobu zakonční předmětu.

Osnova přednášek:

1.Charakteristika ochrany spotřebitele, právní úprava, prameny práva v ČR a EU, vymezení základních pojmů při ochraně spotřebitele, regulace a dohled v oblasti ochrany spotřebitele obecně a se zaměřením na finanční trhy.

2.Charakteristika zákona na ochranu spotřebitele a podrobnější výklad vybraných ustanovení.

3.Ochrana spotřebitele při smlouvách uzavíraných mimo obvyklou provozovnu.

4.Ochrana spotřebitele při smlouvách uzavíraných na dálku.

5.Ochrana spotřebitele ve vybraných oblastech finančního trhu – platební služby, kolektivní investování, spotřebitelské úvěry.

6.Mimosoudní řešení sporů – obecné přístupy, charakteristika.

7.Mimosoudní řešení sporů – řízení před finančním arbitrem (kompetence, zahájení řízení, rozhodnutí, opravné prostředky).

8.Mimosoudní řešení sporů – rozhodčí řízení (rozhodčí doložky, rozhodce a jeho postavení, kompetence, zahájení řízení, rozhodčí nález).

9.Soudní řešení sporů – význam soudů a jejich postavení při řešení sporů v oblasti finančně-právních vztahů.

10.Role MF ČR, ČNB a ČOI v oblasti regulace, dozoru a dohledu spotřebitelských sporů.

11.Význam etických kodexů při ochraně spotřebitele zejména ve finančních službách.

12.Příklady z praxe při problémech spotřebitelských sporů.

13.Shrnutí a zhodnocení kurzu, zdůraznění základních zásad při ochraně spotřebitele, případová studie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je naučit posluchače chránit spotřebitele nejen na finančních trzích před nekalými praktikami prodejců a finančních institucí, a aby dokázali takovéto jednání rozpoznat. Dalším cílem předmětu bude seznámit posluchače s právní úpravou ochrany spotřebitele nejen v českém právním řádu, ale také v evropském kontextu se zaměřením na možnost poradenské činnosti koncovým spotřebitelům vč. možnosti mimosoudního řešení sporů.

Studijní materiály:

(P) SPIRIT, Michal. Základy práva pro neprávníky: po rekodifikaci soukromého práva. 4., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-551-7.

(P) NOVÁKOVÁ, V. a kol. Slabikář finanční gramotnosti. 2. upravené vydání. Praha: COFET, a. s., 2011. 416 s. ISBN 978-80-9043

(P) Etický kodex České bankovní asociace, dostupný z https://www.czech-ba.cz/cs/o-cba/eticky-kodex-cba

(P) VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-984-7.

(P) Bělohlávek, Alexander J.: Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení, Praha, C. H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7179-297-0

(P) Zákon č 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

(P) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

(P) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část

(P) Zákon č. 216/1994 Sb., Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů

(P) RABAN, P. a kol. Občanské právo hmotné - Závazkové právo. Brno: Václav Klem - Vydavatelství a nakladatelství, 2014. 528 s. ISBN 978-80-87713-11-2

Z uvedených zdrojů vždy jen příslušné pasáže týkající se přednášené látky.

(D) Zwettlerová, I.: Aktuální aspekty ochrany spotřebitele v bankovnictví, Ostrava, Key Publishing 2009, ISBN 978-80-7418-009-5

(D) ÚZ 1160 Ochrana spotřebitele. Ostrava: Nakladatelství Sagit, a.s., 2017

(D) SCHLOSSBERGER, Otakar. The possibility of alternative dispute resolution, focusing on the role of financial arbitration in the Czech Republic. Actual Problems of Economics (APE), 2013, No. 12, s. pp. 568-577. ISSN 1993-6788. info

(D) SCHLOSSBERGER, Otakar. Out–of–court litigation in the area of the payment cards. In International Small Claims Litigation Workshop. 2012.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5917
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5163806.html