Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Marketingový výzkum

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C5401 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět U16C5401 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-MKVY-01 (vztah je symetrický)
Předmět U16C5401 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-MKVY-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Po absolvování kurzu by měl student umět definovat problém pro výzkumný projekt, konkretizovat cíle a cílovou skupinu, ve vztahu k nim určit metodu a techniku řešení z používaných postupů a aplikací v oblasti marketingové praxe. Měl by být schopen z pozice marketingového manažera zadávat a řešit výzkumné problémy samostatně i ve spolupráci s profesionální výzkumnou agenturou.

Požadavky:

Zápočet a zkouška

Osnova přednášek:

Postavení marketingového výzkumu v podniku

Metody a techniky marketingového výzkumu

Marketingový výzkum složek marketingového mixu

Výzkum kvantitativního a kvalitativního typu

Jednoduché statistické zpracování výzkumných dat: typy proměnných, grafické znázornění dat, popisná statistika

Testování hypotéz, Chí-kvadrát test dobré shody, kontingenční tabulky, ANOVA

Zdroje informací v podniku

Výzkum marketingové komunikace

Výzkum spokojenosti zákazníka

Osnova cvičení:

Na cvičeních budou probírána Case Studies a cvičena témata jednotlivých přednášek.

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou marketingového výzkumu a jeho následné využití v závěrečné práci. Navrhnout a zpracovat marketingový výzkum na zadané téma s použitím konkrétních metod a technik.

Studijní materiály:

GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013. (kap. Metody sociologického výzkumu)

KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006.

NOVÝ, I., SURYNEK, A. Sociologie pro ekonomy a manažery. (2., přeprac. a rozš. vyd.). Praha: Grada, 2010. (kap. 7 - Metodologické postupy ke studiu sociální reality)

ŘEZANKOVÁ, H. Analýza dat z dotazníkových šetření. 2. vydání. Praha: Professional Publishing, 2010.

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele (3.vyd.). Praha: Karolinum, 2000.

HAIR, J. F. Marketing research within a changing information environment. London: McGraw-Hill, 2002.

KALKA, J., ALLGAYER, F. Marketing podle cílových skupin: [jak žijeme, co kupujeme, čím se řídíme]. Brno: Computer Press, 2007.

MAREK, L. Statistika v příkladech. Praha: Professional Publishing, 2013

PECÁKOVÁ, I. Statistika v terénních průzkumech. Praha: Professional Publishing, 2011.

PECÁKOVÁ, I.; NOVÁK, I.; HERZMANN, J. Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění. Praha: Oeconomica, 2004.

ROUBAL, O., ZICH, F. Marketingová sociologie: marketingová komunikace a moderní společnost. Praha: Eupress, 2014.

TAHAL, R. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, 2017

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5146006.html