Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

City Competitiveness

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G65E3101 ZK 3 2P+0C anglicky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu G65E3101 je podmínkou pro zápis na předmět G65C0102.
Předmět G65E3101 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32ME-P-CICO-01 (vztah je symetrický)
Předmět G65E3101 může být splněn v zastoupení předmětem 32ME-P-CICO-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

V globalizujícím se prostředí se jednotlivá města stále více ocitají vůči sobě v konkurenčním prostředí. Rozvoj jednoho sídla je často možný na úkor úpadku sídla jiného. Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními problémy současného města a základními strategiemi k jejich řešení. V rámci výuky předmětu budou využívány relevantní případové studie z praxe.

Požadavky:

Případové studie – za každou zpracovanou a odprezentovanou případovou studii student získá až 10 bodů tj. celkem max. 40 bodů.

Písemná zkouška - test si klade za cíl prověřit, do jaké míry student zvládl přednášené učivo a bude sestavena průřezově z odpřednášené látky a doporučené literatury v rozsahu 30ti uzavřených otázek.

– viz vzorové otázky níže. Za každou správnou odpověď student získá 2 body.

Celkem za test lze tedy získat max. 100 bodů s následujícím rozdělením výsledků:

91-100 bodů - výborně (A)

81-90 bodů - velmi dobře (B)

71-80 bodů – dobře (C)

61-70 bodů – uspokojivě (D)

51-60 bodů - dostatečně (E)

50 a méně bodů – neprospěl/a (F)

Vzorové otázky testu

1)Velká města jsou města s cca:

a)50.000 obyvateli

b)100.000 obyvateli

c)500.000 obyvateli

d)s více než 1.000.000 obyvatel

2)Aglomerace je:

a)soustava lidských sídel včetně vybavení s nimi souvisejícího a sítí, které je propojují

b)intenzivně urbanizované území, kde jsou realizovány intenzivní každodenní vztahy mezi bydlištěm, pracovištěm a základními službami

c)je území vymezené na základě společných znaků (rysů či kritérií)

3)Veřejný prostor typický pro určitou městskou část nebo čtvrť, kde převažuje kulturně společenská a obchodní funkce je prostor:

a)místní

b)okrskový

c)čtvrťový

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu. Typologie měst.

2. Vývoj stavby měst

3. Současné město a jeho aktuální problémy.

4. Problematika brownfields 1

5. Problematika brownfields 2 – případové studie

6. Suburbanizace 1

7. Suburbanizace 2 – případové studie

8. Veřejné prostory města 1

9. Veřejné prostory města 2 – případové studie

10. Adaptace měst na změny klimatu 1

11. Adaptace měst na změny klimatu 2 – případové studie

12. Indikátory hodnocení kvality života ve městě

13. SMART Cities

14. Host – Aktuální témata rozvoje Prahy

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student získá základní přehled o typologii měst a o jejich fungování a to zejména s ohledem na aktuální problémy, se kterými se města setkávají. Z hlediska kompetencí bude prohlubováno myšlení v souvislostech, analytické myšlení, týmová práce při tvorbě případových studiích, kritické myšlení při jejich obhajobě, komunikační a prezentační dovednosti.

Studijní materiály:

Doporučená literatura k tématu:

HRŮZA, Jiří. Svět měst. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 712 s. ISBN 978-80-200-1808-3.

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Urbanistická typologie: úvod do urbanismu a základní typologie sídel. Vydání: první. Hradec Králové: Civitas per populi, 2020. 178 stran. ISBN 978-80-87756-11-9.

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra et al. Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace. Vyd. 1. Hradec Králové: Civitas per Populi, 2013. 233 s. ISBN 978-80-87756-04-1.

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a kol. Indikátory udržitelného rozvoje pro města a obce. Vyd. 1. Hradec Králové: Civitas per populi, 2011. 216 s. ISBN 978-80-904671-4-9.

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a kol. Suburbanizace - hrozba fungování (malých) měst. Vyd. 1. Hradec Králové: Civitas per populi, 2007. 234 s. ISBN 978-80-903813-3-9.

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a kol. Rekonverze vojenských brownfields. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 218 s. ISBN 80-7194-836-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5127506.html