Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

History of economy and social studies

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE0M16HSD Z,ZK 4 2P+2S anglicky
Přednášející:
Marcela Efmertová (gar.)
Cvičící:
Marcela Efmertová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět se zabývá vývojem a komparací evropské a české společnosti v 19. - 21. století. Sleduje formování evropské a české politické reprezentace, její cíle a dosažené výsledky, ekonomický, technický, sociální a kulturní rozvoj a soužití různých etnik v evropském reginu a českých zemích i emancipaci technických a funkčních elit a jejich vliv na českou společnost. Předmět umožní komparovat pozici české společnosti ve světě koncem 19. a 20. století a na počátku 21. století.

Požadavky:

Každý posluchač absolvuje test základních znalostí předmětu a samostatně vypracuje seminární práci podle předem stanovených pravidel.

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia vývoje 19. a 20. století a historiografie hospodářských a sociálních dějin.

2. Politický systém českých zemí v 19. století.

3. Habsburská monarchie - domov českých zemí.

4. Aktivní česká politika a ekonomika po Prusko-rakouské válce.

5. Politické strany českých zemí na konci 19. století - úsvit 20. století.

6. Češi, Němci a Židé v českých zemích a jejich vývoj.

7. Ekonomická situace české společnosti na přelomu 19. a 20. století.

8. Sociální struktura české společnosti v 19. a 20. století.

9. Změny v každodennosti ve vesnickém a městském životě v 19. a 20. století.

10. Společenský život v průběhu 19. století.

11. Životní styl ve 20. století.

12. Umělecké styly 19. a 20. století.

13. Vznik technických elit v českém prostředí.

14. Máme jen dvě zbraně - knihu jen a školu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

HLAVAČKA, Milan a kol. eské zem v 19. století: promny spolenosti v moderní dob. Praha: Historický ústav, 2014. 2 sv. (478; 476 s.). Práce Historického ústavu AV R = Opera Instituti Historici Pragae. ada A, Monographia; vol. 43, 48. ISBN 978-80-7286-219-1.

EFMERTOVÁ, Marcela. České země 1848-1918. Praha: Libri, 1998.

JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, Štemberk, Jan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848 - 1992. VŠE - Nakladatelství Oeconomica, Praha 2008. ISBN 978-80-245-1450-5.

URBAN, Otto. Česká společnost 1848 - 1918. Svoboda, Praha 1982.

BELINA, Pavel, KAŠE, J., KUČERA, J. P. České země v evropských dějinách. Díl 3-5., Paseka, Praha 2006-07.

TEICHOVÁ, Alice (ed.). Central Europe in the Twentieth Century. An Economic History Perspective. Aldershot, Brookfi eld USA, Singapore, Sydney 1997.

FALTUS, Jozef, PRŮCHA, Václav, Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století, Praha 1996, 1999, 2003.

GERŠLOVÁ, Jana, SEKANINA, Milan, Lexikon našich hospodářských dějin. 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech, Praha 2003.

PRŮCHA, Václav, GERŠLOVÁ, Jana, KUBŮ, Eduard, Hospodářské a sociální dějiny Československa: 1918-1992, 1. díl. Období 1918-1945, Brno 2004.

TEICHOVÁ, Alice, The Czechoslovak Economy (1918-1990). London 1990.

KOŘALKA, Jiří, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914. Sociálně-historické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha 1996.

LACINA, Vlastislav, Hospodářství českých zemí 1880-1914, Praha 1990.

TEICHOVÁ, Alice, Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918-1938, Praha 1994.

TEICHOVÁ, Alice, Velké průmyslové podniky v Československu po roce 1948: Historický nástin strukturálních a organizaních změn, In Váňa, D. (ed.). Systém centráln plánovaných ekonomik v zemích střední a jihovýchodní Evropy a příčiny jeho rozpadu. Praha 1994, s. 130-153.

MACHAČOVÁ, Jana, MATĚJČEK, Jiří. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=6510
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost JP:B5-534
Efmertová M.
11:45–13:30
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
Konzultační místnost
místnost JP:B5-534
Efmertová M.
13:30–15:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Jugoslávských partyzánů 3
Konzultační místnost
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4835506.html