Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fyzika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B02FY1 Z,ZK 8 4P+1L+2C česky
Garant předmětu:
Petr Koníček
Přednášející:
Petr Koníček
Cvičící:
Marek Brothánek, Milan Červenka, Vratislav Fabián, Viktor Hruška, Vojtěch Jandák, Petr Koníček, Lukáš Matera, Jan Píchal, Štěpán Potocký, Zdeněk Remeš, Karel Řezáč, Ladislav Sieger, Martin Vít, Martin Žáček
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V rámci základního předmětu Fyzika 1 jsou studenti uvedeni do dvou hlavních částí fyziky. První část se týká klasické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je pomyslnou vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa. Studenti si osvojí takové znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v průběhu dalšího studia. Na těchto znalostech staví navazující předmět Fyzika 2. Klasická mechanika je rozšířena o úvod do teoretické mechaniky, která studentům usnadní pochopení látky v následujících odborných předmětech. Na klasickou mechaniku v rámci tohoto kurzu následně navazuje úvod do relativistické mechaniky. Druhá část tohoto kurzu je věnována elektrickému a magnetickému poli. Studenti jsou během výuky této části postupně seznámeni se základními zákonitostmi jak časově proměnných, tak časově neproměnných elektrických a magnetických polí. Nabyté znalosti využijí v dalších oblastech studia, zejména v elektrických obvodech, teorii materiálů či dynamických systémů. Na těchto znalostech staví navazující předmět Fyzika 2.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Fyzikální jednotky, základní druhy fyzikálních polí. Souřadnicové systémy.

2.Kinematika hmotného bodu (přímočarý pohyb, pohyb po kružnici a obecný křivočarý pohyb).

3.Newtonovy pohybové zákony, inerciální a neinerciální vztažné soustavy, pohybové rovnice v inerciálních i neinerciálních soustavách.

4.Práce, výkon, konzervativní silová pole, kinetická a potenciální energie. Zákon zachování mechanické energie.

5.Základy analytické mechaniky - zákony zachování, vazby a zobecněné souřadnice a hybnosti, Lagrangeovy rovnice druhého druhu pro konzervativní systémy, hamiltonián a Hamiltonovy kanonické rovnice.

6.Centrální silové pole, pohyb v centrálním silovém poli, Keplerovy zákony. Newtonův gravitační zákon, gravitační pole soustavy hmotných bodů a těles se spojitě rozloženou hmotou. Intenzita a potenciál gravitačního pole. Energie gravitačního pole.

7.Mechanické kmitavé soustavy. Netlumený a tlumený mechanický lineární oscilátor. Vynucené kmity. Rezonance výchylky a rychlosti. Skládání kmitů.

8.Soustava hmotných bodů, izolovaná a neizolovaná soustava hmotných bodů, I. a II. věta impulzová, zákon zachování hybnosti, momentu hybnosti a mechanické energie pro soustavu hmotných bodů. Hmotný střed a těžišťová soustava. Tuhé těleso, obecný pohyb tuhého tělesa, pohybové rovnice tuhého tělesa, otáčení tělesa kolem pevné osy a pevného bodu.

9.Teorie deformace, mechanické napětí, Hookův zákon.

10.Úvod do mechaniky tekutin - Eulerova pohybová rovnice, barometrická formule, Bernoulliova rovnice, Pascalův a Archimédův zákon.

11.Základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace, relativistická kinematika a dynamika.

12.Vlastnosti elektrického náboje, Coulombův zákon, intenzita a potenciál elektrického pole soustavy bodových nábojů či spojitě rozloženého elektrického náboje. Gaussova věta, Maxwellovy rovnice pro elektrostatické pole ve vakuu. Potenciál a intenzita pole elektrického dipólu, vektor elektrické polarizace a elektrické indukce, dielektrika v elektrickém poli, Maxwellovy rovnice elektrostatiky pro materiálové prostředí. Vodič v elektrickém poli, Faradayova klec. Kapacita, kondenzátor. Energie elektrostatického pole.

13.Stacionární elektrický proud, proudová hustota, rovnice kontinuity elektrického náboje, elektromotorické napětí, Kirchhoffovy zákony, Ohmův zákon, Jouleův zákon. Magnetostatické pole, Lorentzova síla, Ampérův zákon, Biotův-Savartův zákon. Magnetický moment, vektor magnetické polarizace, intenzita magnetického pole. Silové účinky magnetického pole, vlastnosti látek v magnetickém poli. Energie magnetostatického pole.

14.Elektromagnetická indukce, energie elektromagnetického pole. Maxwellův proud. Soubor Maxwellových rovnic.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.

2.Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.

3.Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, ACADEMIA, 2002.

4.Fyzika I a II - fyzikální praktikum, M. Bednařík, P. Koníček, O. Jiříček.

5.Physics I, S. Pekárek, M. Murla, Dept. of Physics FEE CTU, 1992.

6.Physics I - Seminars, M. Murla, S. Pekárek, Vydavatelství ČVUT, 1995.

1.7. Physics I - II, Laboratory manual, S. Pekárek, M. Murla, Vydavatelství ČVUT, 2002.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-340
Koníček P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-340
místnost T2:A3-413b
Sieger L.
Jandák V.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř K302
místnost T2:A3-413d
Sieger L.
Jandák V.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:A3-414
Sieger L.
Jandák V.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:A3-413b
Jandák V.
Sieger L.

12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laboratoř K302
místnost T2:A3-413d
Jandák V.
Sieger L.

12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:A3-414
Jandák V.
Sieger L.

12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Cvicebna
St
místnost T2:C4-363

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:C2-84
Koníček P.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Ucebna
místnost T2:A3-413b

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř K302
místnost T2:C2-84
Koníček P.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Ucebna
místnost T2:A3-413d

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:A3-413b
Červenka M.
Koníček P.

14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř K302
místnost T2:A3-414

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:A3-413d
Červenka M.
Koníček P.

14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:A3-413b
Červenka M.
Koníček P.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Laboratoř K302
místnost T2:A3-414
Červenka M.
Koníček P.

14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:A3-413d
Červenka M.
Koníček P.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:A3-413b
Koníček P.
Červenka M.

14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Laboratoř K302
místnost T2:A3-414
Červenka M.
Koníček P.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:A3-413d
Koníček P.
Červenka M.

14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:A3-414
Koníček P.
Červenka M.

14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Cvicebna
Čt
místnost T2:C3-135
Koníček P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-135

místnost T2:C2-84
Potocký Š.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Ucebna
místnost T2:C2-84
Potocký Š.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Ucebna
místnost T2:C2-84
Koníček P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Ucebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4717006.html