Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Urbanistické struktury a rozvoj měst

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127USRM ZK 5 4P česky
Garant předmětu:
Jan Mužík
Přednášející:
Jiří Kugl, Jiří Kupka, Jan Mužík
Cvičící:
Jiří Kugl, Jiří Kupka, Jan Mužík
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět se zabývá charakteristickými znaky sídelní struktury ČR, jednotlivými druhy lidských sídel, jejich významem ve struktuře a jejich urbanistickou strukturou a formou. V jeho rámci se posluchači naučí identifikovat charakteristické rysy sídel, jejich urbanistické jedinečnosti, uspořádání prostorové struktury, funkční skladby a provozních vztahů. Analyzovat jejich vnější a vnitřní obraz. Identifikovat jejich krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty. Pozornost je věnována také formám rozvoje sídel, tedy jak jejich plošnému růstu, tak regeneraci či transformaci jejich stávajících částí. Dále se věnuje struktuře a kompozici veřejných prostranství sídel a krajiny, jejich proměnám, ochraně historických, kulturních a urbanistických hodnot.

Požadavky:

Předmět je založen na přednáškách a konzultacích prací studentů. Ukončen je ústní zkouškou a rozpravou o samostatné (seminární) práci. Obsahem této práce je komplexní urbanistická analýza zvoleného sídla, jeho úlohy v sídelním celku a posouzení zvoleného rozvojového návrhu. Práce v rozsahu cca 20 stran formátu A4 je písemnou částí zkoušky a musí být odevzdána 3 dny před termínem zkoušky.

Osnova přednášek:

Obsah přenášek a rozsah seminární práce, ukázky seminárních prací a diskuse k jejich obsahu, konzultace k výběru tématu.

Sídelní struktura ČR, vztah sídel a krajiny, druhy a velikostní kategorie sídel, charakteristika jejich urbanistické struktury.

Přírodní podmínky, krajinný ráz a ochrana krajiny, jejich vliv na vývoj, prostorovou strukturu,

funkční skladbu a celkový obraz sídel. Formy a typy měst, jejich členění na charakteristické celky, areály, soubory a veřejná prostranství.

Vývoj urbanistické struktury města a jeho členění. Funkce, funkční složky a systémy měst, vzájemné vztahy funkcí, vztah funkcí a prostoru, města s převládající funkcí.

Funkční skladba malého města, urbanistická vize a koncepce města a krajiny. Růst měst, nové městské části.

Příprava a realizace nové části města. Nová města, zahradní města, suburbanizace, diskuse a k probraným tématům.

Konzultace rozpracovaných seminárních prací.

Regenerace a přestavba vnitřních částí měst, program regenerace - MPR, přestavba, regenerace a modernizace obytných souborů.

Konzultace rozpracovaných seminárních prací.

Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, MPR a zóny v ČR, principy památkového

urbanismu, ochrana kulturních hodnot v ÚPD, struktura a činnost NPÚ.

Konzultace a prezentace seminárních prací.

Transformace nevyužívaných nebo nedostatečně či nevhodně využívaných výrobních, ploch, areálů a objektů.

Konzultace a prezentace seminárních prací.

Veřejná prostranství sídel, jejich užívání, proměny a modernizace.

Konzultace a prezentace seminárních prací.

Územně plánovací podklady a dokumentace - jejich vliv na rozvoj sídel a krajiny.

Konzultace a prezentace seminárních prací.

Prezentace seminárních prací, shrnutí obsahu předmětu. Informace o průběhu ZK.

Osnova cvičení:

Předmět se skládá z přednášek a samostatné práce na komplexní seminární práci.

Cíle studia:

Seznámit posluchače s charakteristickými znaky sídelní struktury ČR, jednotlivými druhy lidských sídel, jejich významem ve struktuře a jejich urbanistickou strukturou a formou. Naučit se identifikovat charakteristické rysy sídel, jejich urbanistické jedinečnosti, uspořádání prostorové struktury, funkční skladby a provozních vztahů. Analyzovat jejich vnější a vnitřní obraz. Identifikovat jejich krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty.

Cílem předmětu je také seznámit posluchače s formami rozvoje sídel, tedy jak jejich plošným růstem, tak s regenerací či transformací jejich stávajících částí. Pozornost je věnována také struktuře a kompozici veřejných prostranství sídel a krajiny, jejich proměnám, ochraně historických, kulturních a urbanistických hodnot.

Studijní materiály:

Karel Kuča – Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (Libri, 1. – 8. díl),

Jiří Hrůza – Svět měst (ACADEMIA 2014) a Stavitelé měst (2011),

Kevin Lynch – Obraz města (BOVA POLYGON, Praha 2004),

Camillo Sitte – Stavba měst podle uměleckých zásad (ABF, ARCH – 1995),

J. Gehl, L. Gemzoe – Nové městské prostory, (ERA – 2002),

Almanach katedry urbanismu a územního plánování – Veřejný prostor a veřejná prostranství, ČVUT 2016,

I. Vorel, J. Kupka - Krajinný ráz v sídlech, sídla v rázu krajiny, ČVUT 2011,

J. Hendrych a kol. – Struktury urbanizované zeleně, ČVUT 2018,

K. Kuča, V. Kučová – Principy památkového urbanismu, SÚPP Praha 2000,

Ústav územního rozvoje Brno - Principy a pravidla územního plánování, Slovník územního rozvoje, přístupné také na www.uur.cz.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-835

16:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A835
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4227306.html