Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt L02

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
122PR02 KZ 5 4C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 122PR02 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 122PR01
Předmět 122PR02 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 122PR01
Úspěšné absolvování předmětu 122PR02 je podmínkou pro zápis na předmět 122BAPL.
Úspěšné absolvování předmětu 122PR02 je podmínkou pro zápis na předmět 126BAPL.
Garant předmětu:
Miloslava Popenková, Václav Pospíchal
Přednášející:
Pavel Neumann, Miloslava Popenková, Václav Pospíchal, Tomáš Váchal
Cvičící:
Pavel Neumann, Miloslava Popenková, Václav Pospíchal, Tomáš Váchal
Předmět zajišťuje:
katedra technologie staveb
Anotace:

. Technologické schéma: rozdělení na objekty, úseky, záběry, technologické etapy, stanovení směrů postupů výstavby etapových procesů.

. Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických etapách.

. Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty pro hlavní objekty.

. Návrh a posouzení zdvihacího prostředku

. Část technologického rozborového listu podle výkazu výměr či rozpočtu s výpočtem pracnosti pro 0. - 4. etapový proces.

. Technologický rozbor, včetně rozhodujících mechanizmů, návrhu pracovních čet s určením jejich velikosti, rozhodující materiály (pro dopravu) v úrovni dílčích stavebních procesů (ručně s převedením položek technologického rozborového listu pro 0. - 4. etapový proces rozhodujícího objektu, dále jen dílčí stavební procesy pro zbývající 5. - 9. etapový proces)

. Rozbor dopravních procesů.

. Časový plán - harmonogram ve struktuře dílčích stavebních procesů, podle zpracovaného technologického rozboru.

. Operativní (podrobný) časoprostorový graf ve struktuře dílčích stavebních procesů

. Komplexní časoprostorový graf ve struktuře etapových procesů

. Graf nasazení pracovníků a potřeby určených materiálů v čase, graf potřeby rozhodujících strojů a mechanizmů.

. Dimenzování sociálního a provozního ZS.

. Výkresy zařízení staveniště (podle zadání: na výstavbové fáze ) včetně technické zprávy v úrovni projektové dokumentace pro stavební povolení (část ZOV) a dimenzování na určené etapy (např. výkopy, nosná konstrukce, hrubé vnitřní práce a úpravy povrchů a závěr výstavby); DIO, DIR.

. Situace širších vztahů s posouzením dopravních cest

. Technologický postup na dohodnutý stavební proces/ včetně:

o stanovení stavební připravenosti

o popisu provádění

o plánu nasazení strojů (konkrétní data z půjčovny apod.)

o plán nasazení rozhodujících čet

o podrobný plán zásobování materiálem (konkrétně výpis veškerých materiálů podle skutečnosti s porovnáním s kalkulacemi)

o podrobný rozpis potřebného nářadí a pomocných konstrukcí (detailně)

o plán kontrol kvality a měření s odkazem na ČSN či ISO s citací rozhodujících článků

o doklady či měření, které musí dodat či provést s předáním konkrétní konstrukce

o zimní opatření (pokud jsou nutná)

o rizika BOZP k procesu a opatření k jejich eliminaci

o environmentální aspekty k procesu a možnosti minimalizace jejich negativních vlivů na ŽP

Požadavky:

Odevzdání stavebně technologického projektu a splnění požadované docházky dle vyhlášky vedoucího katedry.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

1. Cíle předmětu, ukázka projektu, vysvětlení jednotlivých částí, rozdělení na etapy, stanovení směrů postupů výstavby etapových procesů, rozdělení stavby na objekty a úseky (schéma)

2. Hrubý výpočet výměr (na rozhodující položky z technologického hlediska), soupis všech procesů, podrobný rozbor rozhodujících procesů (opět rozhodující položky - podle Paretova pravidla - rozborový list)

3. Prezentace a kontrola technologického rozboru

4. Technologický normál (u rozhodujících procesů s výpočtem, u ostatních zjednodušený), prezentace a kontrola technologického rozboru

5. Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, oprava dokumentace (navržení změn chybných nebo nevhodných řešení)

6. Prezentace a kontrola technologického normálu

7. Podrobný časoprostorový graf stavby s důrazem na technologické postupy a zadání (minimální, optimální, maximální technologicky možná doba trvání, minimální, optimální a maximální velikost čet, variantní řešení nasazení strojů a mechanizmů apod.)

8. Prezentace a kontrola časoprostorového grafu

9. Harmonogram (síťový graf) s grafem nasazení pracovníků, rozhodujících mechanizmů a určených materiálů

10. Prezentace a kontrola časoprostorového grafu a síťového grafu

11. Podrobná kalkulace (kalkulace podle konkrétních podmínek dané stavby, nikoli převzatou z databáze)

12. Zařízení staveniště dle jednotliých fází výstavby, výkresy zařízení staveniště včetně technické zprávy a dimenzování na určené etapy

13. Odevzdání a zápočty

Cíle studia:

Naučit studenta uplatnit komplexní přístup při návrhu, analýze a optimalizaci stavebních konstrukcí z hlediska konstrukčního, technologického i ekonomického, a to z pohledu technologa - přípraváře a realizátora. Posouzení předané projektové dokumentace (pro stavební povolení) a její doplnění. Oprava projektové dokumentace (navržení změn chybných, nevhodných či chybějících řešení). Řešení prostorové, technologické a časové struktury. Vypracování zásad organizace výstavby a řešení zařízení staveniště. Vypracování technologického postupu prací (výrobní předpis) pro určené procesy.

Studijní materiály:

! Jarský, C., Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3

: Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

: Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

Poznámka:
Další informace:
http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/vyucovane-predmety/122PRJ2
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-583

08:00–11:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
B583
St
Čt
místnost TH:B-583

12:00–15:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B583

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4155306.html