Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBFCH Z,ZK 4 2P+1S+1L anglicky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17ABBFCH je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 17ABBCHM
Úspěšná klasifikace předmětu 17ABBFCH je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17ABBLT
Úspěšná klasifikace předmětu 17ABBFCH je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17ABBSPT
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními fyzikálně-chemickými principy, které se významně uplatňují i na poli biomedicínského inženýrství. Zejména se jedná o vlastnosti roztoků a související rovnováhy, základy elektrochemie, stavové chování plynů a fázové rovnováhy. Studenti se seznámí nejen s teoretickými podklady, ale též se souvisejícími výpočty a vše si ověří v rámci laboratorních cvičení. Předmět navazuje na předmět Chemie.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené.

Úspěšné zvládnutí dvou zápočtových písemných testů v součtu minimálně na 50 %. Absolvování všech laboratorních úloh, napsání vstupních testů k úlohám alespoň na 60%. Nahrazovat je možno jednu úlohu a využít jednoho „žolíka“.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena testem prověřujícím problematiku probranou na přednáškách, cvičeních i laboratořích. Test musí být napsán na minimálně 50 %. Některé otázky mohou mít větší váhu při hodnocení než ostatní, a to například ty, které zahrnují početní úlohu či vyžadují komplexní přístup k řešení. Po úspěšném napsání testu následuje ústní přezkoušení. V případě, že výsledky písemné části jsou dostačující pro klasifikaci, může být od ústní části zkoušky ustoupeno. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F.

Osnova přednášek:

1. Vymezení předmětu. Základní principy fyzikální chemie. Fyzikální a chemické vlastnosti látek.

2. Podstata a chování látkových soustav - plyny. Vlastnosti a struktura, výpočty složení směsí plynů, stavová rovnice a stavové děje.

3. Podstata a chování látkových soustav - kapaliny. Roztoky. Rozpouštění, rozpustnost. Vlastnosti rozpouštědel. Viskozita, povrchové napětí.

4. Disperzní soustavy, koloidy - klasifikace, ultrafiltrace, dialýza, optické vlastnosti.

5. Fázové rovnováhy, vícesložkové soustavy. Chování a vlastnosti par, vypařování, sytá a přehřátá pára. Principy zvlhčovačů a odpařovačů anestetických látek, další aplikace v BMI.

6. Disociace látek. Kyselost a zásaditost roztoků, pH.

7. Elektrolyty. Elektrolýza. Vodivost roztoků a její měření. Polarografie.

8. Elektrochemický potenciál, elektrody. Nernstova rovnice. Elektrody prvního druhu. Elektrochemický poločlánek a článek, koncentrační článek. Aplikace v BMI.

9. Elektrody druhého druhu. Součin rozpustnosti. Referenční a indikační elektrody druhého druhu, elektrody na EKG, EEG, EMG apod.

10. Redoxní potenciál, oxidační síla prostředí. Inertní elektrody. Výpočet redoxního potenciálu. Aplikace v BMI.

11. Membrány - typy, vlastnosti a použití. Osmotický tlak. Iontově selektivní elektrody. Měření pH.

12. Optické vlastnosti látek. Fluorescence a fosforescence. Optická absorpce. Spektrofotometrie. Aplikace v BMI.

13. Senzory na měření pH, pO2, pCO2 a SO2 pracující na bázi optických vláken a absorpce či fluorescence. Aplikace v BMI.

14. Stálost materiálů, koroze. Anodické křivky kovů, pasivace a samopasivace. Oxidační vlastnosti různých prostředí a jejich vliv na rychlost koroze.

Osnova cvičení:

1. Výpočty koncentrací a pH

2. Výpočty pH

3. Výpočty rozpustnosti a vodivosti

4. Výpočty elektrodových potenciálů a napětí článků.

5. Výpočty elektrodových potenciálů a napětí článků.

6. Test I

7. Měření elektrodového potenciálu - carrousel

8. Měření redoxpotenciálu - carrousel

9. Měření pH - carrousel

10. Měření vodivosti - carrousel

11. Měření iontově selektivní elektrodou - carrousel

12. Náhrady a konzultace

13. Test II

14. Zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům základy fyzikální chemie, které se vyskytují a přímo aplikují při konstrukci lékařských přístrojů, při klinickém výzkumu či přímo v klinické praxi. V předmětu je ukázána přímá aplikace teoretických principů v praxi.

Studijní materiály:

[1] Roubík, K.: Fyzikální chemie pro biomedicínské inženýrství. Skriptum ČVUT. Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha, 2007.

[2] Pachl J., Roubík K.: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Karolinum, Praha, 2003.

[3] Habermann, V.: Lékařská chemie - vybrané úvodní kapitoly. Karolinum, Praha, 2006.

[4] Lázníčková A., Kubíček V.: Základy fyzikální chemie. Karolinum, Praha, 2008.

[5] Malijevská, I., Malijevský, A., Novák, J.: Záhady, klíče a zajímavosti očima fyzikální chemie. Vydavatelství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Praha, 2004.

[6] Atkins, P., Paula, J.: Atkins' Physical Chemistry. (Eighth Edition). Oxford University Press, Oxford, 2006.

[7] Raff, M. L.: Principles of Physical Chemistry. (Paarts 1 and 2). Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001.

[8] Kubíček, V.: Výpočty z fyzikální chemie I. Karolinum, Praha, 2004.

[9] Opekar, F.: Základy analytické chemie. Karolinum, Praha, 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2176306.html