Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBCHM Z,ZK 4 2P+1C+1L anglicky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu 17ABBCHM je podmínkou pro zápis na předmět 17ABBFCH.
Úspěšné absolvování předmětu 17ABBCHM je podmínkou pro zápis na předmět 17ABBBCH.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Posluchači kurzu se seznámí se základními oblastmi aplikované chemie v biomedicínském inženýrství a technice. Tento kurz je zároveň uvede do studia dalších chemických disciplin na FBMI. Během laboratorního cvičení by si studenti měli osvojit základní laboratorní techniky používané v chemických laboratořích zaměřených především na přípravu a analýzu látek a materiálů. Laboratorním cvičením předchází cvičení zaměřené na praktické výpočty pro laboratorní praxi.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

Povinná účast na cvičeních a laboratořích, absence musí být řádně omluveny a nahrazeny. Nahrazovat je možno nejvýše dvě cvičení.

Úspěšné zvládnutí zápočtových písemných prací (v součtu ze dvou testů minimálně 50 % z celkového počtu bodů).

Úspěšné zvládnutí vstupních testů do laboratoří (minimálně 60 % bodů) a absolvování všech laboratorních úloh.

Odevzdání vypracovaných protokolů v požadované kvalitě v řádném termínu.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena dvěma testy (první z obecné a anorganické chemie, druhý z organické chemie). Po úspěšném napsání obou testů následuje ústní přezkoušení. Je-li výsledek kterékoliv části zkoušky hodnocen stupněm F (hodnocení dle platné klasifikační stupnice), je i celkový výsledek zkoušky F.

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia chemie, základní pojmy, základy analytické chemie

2. Stavba hmoty, klasifikace látek (chemické látky a směsi), struktura atomu (jádro, elektronový obal)

3. Periodický systém, periodická tabulka, periodický zákon, trendy v periodické tabulce

4. Chemická vazba, nevazebné interakce, chemický děj, klasifikace chemických reakcí

5. Základy chemické termodynamiky, základy reakční kinetiky

6. Voda a vodné roztoky, kyseliny a báze, acidobazické rovnováhy, hydrolýza

7. Základy elektrochemie

8. Kovalentní látky, molekulové látky, iontové látky

9. Kovy

10. Úvod do organické chemie

11. Názvosloví organické chemie

12. Organické látky, uhlovodíky

13. Organické látky, deriváty uhlovodíků

14. Organické látky, deriváty uhlovodíků

Osnova cvičení:

1. Chemické výpočty

2. Chemické výpočty

3. Chemické výpočty

4. Chemické výpočty

5. Zápočtový test I z chemických výpočtů a názvosloví

6. Laboratorní řád, školení bezpečnosti a úvod do práce v laboratoři chemie

7. Techniky pipetování a přípravy roztoků

8. Příprava izomorfních krystalů rušenou krystalizací

9. Příprava a standardizace odměrných roztoků

10. Volumetrické stanovení obsahu účinné látky v léčivu metodou zpětné titrace

11. Kinetická studie chemické reakce

12. Syntéza organické sloučeniny a technika TLC

13. Zápočtový test II

14. Náhrady úloh

Cíle studia:

Osvojení teoretických znalostí v oblasti chemie. Osvojení si přehledu v chemii obecné, v jejích zákonitostech odvíjejících se od stavby atomu, vlastnosti prvků a jejich využití v praxi, v chemii organické, také znalosti a praktické dovednosti v analytické chemii. Důležitou součástí je osvojení postupů výpočtů běžných v laboratorní praxi i v teoretickém výzkumu.

Studijní materiály:

[1]D. Sedmidubský, V¨. Flemr, J. Svoboda, R. Cibulka: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT, Praha 2011, dostupné z http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-790-3/anotace/

[2]J. Klikorka,B. Hájek,J. Votinský: Obecná a anorganická chemie, SNTL/ALFA,Praha/Bratislava,1985

[3]Pacák J. Jak porozumět organické chemii. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1997. 315 s.

ISBN 80-7184-261-3.

[4]G. Wulfsberg: Inorganic chemistry, University Science Books, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2177306.html