Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383062 Z 2 1P+2C česky
Garant předmětu:
Miroslav Žilka
Přednášející:
Miroslav Žilka
Cvičící:
Vojtěch Hlinák, Václav Kalina, Václav Michalec, Miroslav Žilka
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem kurzu je prohloubit znalosti ze základního kurzu Management a ekonomika podniku z bakalářského studia. Kurz se zaměřuje zejména na prohloubení základních znalostí a dovedností v oblasti tvorby a vyhodnocování provozního rozpočtu, správného sestavení a vyhodnocování kalkulačního vzorce pro vyráběné produkty a ekonomického vyhodnocení investičního projektu, jak to odpovídá soudobému poznání a vývoji manažerských metod a technik. Posluchači specifikují jednoduchý fiktivní průmyslový nebo inženýrsko-projektový podnik nebo jeho dílčí část (nejlépe podle své zkušenosti z praxe, stáže či tréninkového pobytu v podniku). Pro fiktivní podnik sestaví provozní rozpočet a pro jeho produkty vhodný kalkulační vzorec a navrhnou způsob kalkulačního postupu, odpovídající produktovému portfoliu. V druhé části kurzu navrhnou vhodný investiční projekt, který přispěje ke zvýšení výkonnosti podniku, resp. jeho části. Důsledky investičního projektu propočtou s využitím adekvátních metod, zejména dynamického charakteru. Své výsledky jednotlivých fázi postupně v průběhu semestru prezentují. V závěru posluchači prezentují ucelený projekt, který zahrnuje všechna dílčí řešení připravená v průběhu semestru. Kvalita projektu a jeho prezentace, spolu s výsledkem zápočtového testu rozhoduje o udělení/neudělení zápočtu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Část M. Zralý - 3 přednášky: 1-3

1.Technik a řízení + Řízení nákladů úvod

-Proč musí technik umět řídit a rozumět ekonomické stránce produktů, činností, procesů, projektů.

-Rozhodování o nákladech je spojeno s rozhodováním o produktech, o procesech, o činnostech, o útvarech, o zdrojích, o projektech. Jak tomu rozumět? A jak je to s výnosy?

-Náklady jsou cenou zdrojů (lidských, hmotných, nehmotných, finančních). Členění nákladů a důvody členění (přímé, nepřímé, fixní, variabilní, prvotní, druhotné)

-Náklady a výnosy, příjmy a výdaje - rekapitulace.

2.Rozpočty a Provozní rozpočty

-Provozní rozpočty a jejich účel při řízení podniku.

-Proč musí být za rozpočet odpovědný vedoucí.

-Jak sestavit provozní rozpočet.

-Manažerská a účetní struktura provozního rozpočtu.

-Vyhodnocování provozních rozpočtů a související evidence.

-Význam provozních rozpočtů pro kalkulaci nákladů na produkty.

3.Kalkulace nákladů na produkty, současné kalkulační vzorce

-Určující faktory kalkulace. Náklady, kapacit, výnosy.

-Kalkulační jednice, přehled kalkulačních metod a technik.

-Přirážková kalkulace.

-Kalkulace s využitím příspěvku na úhradu.

-Metoda hodinových nákladových sazeb.

Část II. - F. Freiberg - 3 přednášky:

4.Investiční controlling

-Charakteristika managementu investičních projektů.

-Tvorba investičního plánu podniku.

-Základní charakteristiky investičních projektů.

-Způsoby financování investic.

5.Hodnocení investic

-Úloha časové hodnoty peněz a rizika v procesu hodnocení investic.

-Metoda hodnocení investic na bázi diskontovaných peněžních toků.

-Hodnocení investičních projektů s rozdílnými investičními náklady a dobou životnosti.

-Alternativní metody hodnocení investic.

6.Hodnocení strategických investic

-Charakteristika komplexního hodnocení investic

-Reálné opce

-Analýza citlivosti

-Úvod do hodnocení akvizic a fúzí

Část závěrečná M. Zralý + F. Freiberg společně:

7.Závěr + Shrnutí

●Metoda Target Costing (limitní (cílová) kalkulace). (MZ)

●Náklady a nákladová analýza - shrnutí. (MZ)

●Investiční controlling - shrnutí (FF)

●Hodnocení investičních projektů - shrnutí (FF)

●Celkové shrnutí poselství kurzu (FF+MZ).

Osnova cvičení:

Cvičení 1: Uvedení do programu kurzu. Pravidla práce před seminářem a na semináři.

Vytvoření týmů (3 - 4 členných)

Cvičení 2:Zpracování konceptu podniku či jeho části bude obsahovat:

-zaměření podniku (čím se podnik zabývá)

-určení produktového portfolia podniku

-Specifikace hlavního procesu(ů)

-Specifikace hlavních činností

Specifikace klíčových zdrojů a jejich přiřazení k činnostem.

Cvičení 3:Prezentace konceptu podniku či jeho části.

Cvičení 4:Zpracování provozních rozpočtů, vycházejících z činnostního principu (ABM).

Cvičení 5:Prezentace provozních rozpočtů, vycházejících z činnostního principu (ABM).

Cvičení 6:Prezentace provozních rozpočtů, zpracování kalkulačního postupu, vč. specifikace kalkulačního vzorce pro produkty (zakázky) - využití především vertikální varianty HNS

Cvičení 7:Prezentace kalkulačního postupu

Cvičení 8:Průběžný test č. 1, prezentace kalkulačního postupu

Cvičení 9:Zpracování propočtů investičních projektů pro zvýšení výkonnosti s využitím více metod (postupů) a porovnání jejich výsledků.

Cvičení 10: Prezentace propočtů investičních projektů pro zvýšení výkonnosti s využitím více metod (postupů) a porovnání jejich výsledků.

Cvičení 11: Prezentace propočtů investičních projektů pro zvýšení výkonnosti s využitím více metod (postupů) a porovnání jejich výsledků.

Cvičení 12: Průběžný test č. 2, prezentace celého projektu

Cvičení 13: Prezentace celého projektu, uzavření kurzu

Cíle studia:

Cílem kurzu je prohloubit znalosti ze základního kurzu Management a ekonomika podniku z bakalářského studia. Kurz se zaměřuje zejména na prohloubení základních znalostí a dovedností v oblasti tvorby a vyhodnocování provozního rozpočtu, správného sestavení a vyhodnocování kalkulačního vzorce pro vyráběné produkty a ekonomického vyhodnocení investičního projektu, jak to odpovídá soudobému poznání a vývoji manažerských metod a technik. Posluchači specifikují jednoduchý fiktivní průmyslový nebo inženýrsko-projektový podnik nebo jeho dílčí část (nejlépe podle své zkušenosti z praxe, stáže či tréninkového pobytu v podniku). Pro fiktivní podnik sestaví provozní rozpočet a pro jeho produkty vhodný kalkulační vzorec a navrhnou způsob kalkulačního postupu, odpovídající produktovému portfoliu. V druhé části kurzu navrhnou vhodný investiční projekt, který přispěje ke zvýšení výkonnosti podniku, resp. jeho části. Důsledky investičního projektu propočtou s využitím adekvátních metod, zejména dynamického charakteru. Své výsledky jednotlivých fázi postupně v průběhu semestru prezentují. V závěru posluchači prezentují ucelený projekt, který zahrnuje všechna dílčí řešení připravená v průběhu semestru. Kvalita projektu a jeho prezentace, spolu s výsledkem zápočtového testu rozhoduje o udělení/neudělení zápočtu.

Studijní materiály:

Prameny základní:

(1) Freiberg, F., Zralý, M.: Ekonomika podniku, skripta ČVUT, 2008 (ne starší!)

(2)Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku - Souhrnná úloha, Vydavatelství ČVUT, 2010 (pozn. MZ: Doporučuji pro cvičení využít jako základní příručku!!)

(3)Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku - Úlohy, skripta ČVUT, 2009, 2012 (ne starší!)

(4) Zralý, M.: Podklady pro přednášky v el. formě, internet + interní server S:\Zraly?

Prameny další-doporučené:

Freiberg F.:Financování podniku, skripta ČVUT, 2008

Zralý, M.: Manažerské využití hodinové nákladové sazby, Controlling, 2/2008, str. 5-14, ISSN 1801-6251, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení

Zralý M.: Řízení nákladů - Sbírka úloh, skripta ČVUT, 2008 (částečně)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-215
Žilka M.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA215
místnost KN:B-130
Žilka M.
14:15–15:45
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna 12138
místnost KN:A-215
Kalina V.
16:00–17:30
(paralelka 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA215
místnost KN:A-215
Kalina V.
17:45–19:15
(paralelka 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA215
místnost KN:A-215
Žilka M.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA215
Út
místnost KN:B-130
Hlinák V.
07:15–08:45
(paralelka 4)
Karlovo nám.
Učebna 12138
místnost KN:B-130
Hlinák V.
09:00–10:30
(paralelka 5)
Karlovo nám.
Učebna 12138
místnost KN:B-234
Hlinák V.
12:30–14:00
(paralelka 6)
Karlovo nám.
Konzultační místnost U12138
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1844906.html