Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hodnocení vlivu techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XHT KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Hodnocení vlivů techniky je komplexním, multidisciplinárním a interdisciplinárním oborem na pomezí filosofie a sociologie s úzkým vztahem k ekonomii a prognostice. Zabývá se problémy společenských předpokladů a důsledků rozvoje vědy a techniky. Na řadě zahraničních technických univerzit je tento obor zavedený pod názvem Science, Technology and Society (STS). Příbuzným oborem s vlastní metodologií je tzv. Technological Foresight, (Předvídání rozvoje techniky) - způsob stanovení priorit rozvoje vědy a techniky statistickými a prognostickými metodami. Cílem předmětu Hodnocení vlivů techniky je podat posluchačům teoretické a přitom v praxi dobře využitelné poznatky o postavení techniky ve společnosti a o úloze a odpovědnosti techniků jako tvůrců technických řešení a artefaktů.

Požadavky:

Vypracování seminární práce a písemný závěrečný test.

Ve studiu se klade velký důraz na samostatné promýšlení příslušných témat a na vlastní aktivní přístup studentky/studenta. Cílem studia není mechanické zapamatování předem stanoveného objemu poznatků, nýbrž správné pochopení často složitě zprostředkovaných souvislostí mezi vědou, technikou a společností.

Vypracování seminární práce je důležitým výstupem se zpětnovazební a kontrolní funkcí.

Osnova přednášek:

1. Dějiny a institucionalizace hodnocení vlivů techniky

2. Hodnocení vlivů techniky - 6 hlavních koncepcí

3. Metodologické přístupy

4. Kritika východisek hodnocení techniky

5. Participativní hodnocení techniky

6. Hodnocení techniky v ČR

7. Hodnocení techniky a udržitelný rozvoj

8. Rozvoj vztahu mezi technikou a veřejností

9. Poradenství, participace a hodnocení techniky

10. Posuzování a předvídání techniky

11. Význam koncepce „znalostní společnost“ (knowledge society)

12. Technické dílo a jeho hodnocení v legendách, obrazech a metaforách

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu Hodnocení vlivu techniky je zprostředkovat informace a zkušenosti o aktivitách typu Technology Assessment - relativně nového, avšak v praxi již osvědčeného způsobu, kterým rozvinutá demokratická společnost řeší konfliktní vztahy mezi producenty a uživateli techniky. Cílem předmětu je také podat posluchačům teoretické a přitom v praxi využitelné poznatky o postavení techniky ve společnosti a o úloze a odpovědnosti techniků jako tvůrců technických řešení a artefaktů. Cílem předmětu je také podat posluchačům teoretické a přitom v praxi využitelné poznatky o postavení techniky ve společnosti a o úloze a odpovědnosti techniků jako tvůrců technických řešení a artefaktů.

Studijní materiály:

BANSE,G., LANGENBACH, C.J., MACHLEIDT, P.(Eds.): Towards the Information Society.. SPRINGER - Verlag, Berlin, 2000, ISBN 3-540-41643-9.

FILÁČEK, A., MACHLEIDT, P.: Problems of Public Administration Reform Seen in the Context of Utilization of Information Technologies; 5 p. In: Innovations for an e-Society. Challenges for Technology Assessment, ITS + VDI/VDE-T, Teltow 2001 ISBN: 3-89750-097-3.

GETHMANN C.F., GRUNWALD, A.: Hodnocení techniky: přehled koncepcí. Věda, technika, společnost VII(XX)/1 1998.

JONAS, H.: Princip odpovědnosti. Praha 1997.

LOUDÍN, J.: Věda, technika a hodnoty, Teorie vědy 1-2/III 1994.

MACHLEIDT, P.: Nové demokratické formy hodnocení techniky za účasti veřejnosti, Teorie vědy 1-2/III 1994.

PROVAZNÍK, S.: Hodnocení techniky - příležitost pro demokratickou společnost, TV 1/1990.

Souhrnná koncepce resortu pro osvětu, vzdělávání, výchovu a informování veřejnosti v záležitostech ŽP, odborná komise MŽP, Praha 1999, ISBN 80-7212-093-X.

Poznámka:
Další informace:
Důležité internetové odkazy: http://www.ta-swiss.ch/ Jedna z nejlepších www stránek s problematikou TA je stránka švýcarské instituce Centrum pro hodnocení důsledků techniky TA-SWISS (Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS)
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1699306.html