Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tvorba bakalářské práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51TBP Z 8 0+8 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Realizace projektu bakalářské práce, a to jako navazující etapy, která vychází z konkretizace podmínek, zejména:

téma práce, jeho zdůvodnění a aplikace;

teoretická východiska - shrnutí teoretických kapitol, zapracování výsledků analýzy teoretických zdrojů;

zapracování přijaté struktury práce;

formulace a zapracování výzkumného problému, s oporou o výsledky analýzy literatury, zdrojů;

finální podoba stanovení cíle/ů práce (smysl práce, struktura cílů a jejich realizovatelnost);

formulace hypotéz (ústřední hypotéza, struktura dílčích hypotéz);

východiska pro empirickou část, konkretizované a zdůvodněné postupy pro naplnění cílů a úkolů empirického šetření;

realizace typu, rozsahu, metod a technik empirického šetření (například dotazník, test, sociometrie apod.);

zajištění odpovídajícího výzkumného vzorku (např. souborů respondentů);

harmonogram a naplnění plánu realizace jednotlivých etap zpracování práce (včetně případného předvýzkumu);

plán a náplň konzultací s vedoucím práce;

zpracování finální podoby bakalářské práce dle stanovených propozic, včetně vybavení povinnými údaji pro etapu zveřejnění kvalifikačních prací (zákon o VŠ, vnitřní předpisy ČVUT v Praze);

odevzdání bakalářské práce k obhajobě a následnému zveřejnění dle platných předpisů.

příprava prezentace výsledků bakalářské práce k obhajobě.

možnosti zveřejnění výsledků práce.

Požadavky:

projekt bakalářské práce

Osnova přednášek:

samostatná práce

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je připravit studenty na aplikaci poznatků z předmětu Projekt bakalářské práce, s oporou o poznatky z dalších předmětů.

Studijní materiály:

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Leda 1999. 255 s.

Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. (Graf.upr. M. Pučoková, J. Vaclová; red. P.Mikeš; z ital. orig. přel., předml. I.Seidl; odp.red. P.Mikeš.). Olomouc: Votobia, 1997. 271 s.

Holoušová, D., Krobotová, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002, 117 s.

Informační výchova. Kurz informační výchovy, 3 stupně, na webových stránkách ČVUT: http://knihovny.cvut.cz/vychova

Kováříček, V., Krejčová, E., Krejčí, V. Diplomové a závěrečné práce: Metodická příručka pro zpracování a vedení diplomových a závěrečných prací. Určeno studentům denního studia, studia při zaměstnání a postgraduálního studia. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994, 33 s., 5 příl. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. 40, [5] s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1696206.html