Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vyhledávání v databázích a práce s informacemi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51DTB KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět se zaměřuje na znalosti a dovednosti potřebné pro práci se studijní literaturou, vyhledávání informačních pramenů v relevantních a hodnotných informačních zdrojích, získávání vyhledané literatury, uplatnění nových poznatků při psaní bakalářské práce, osvojení zásad citační etiky a vytváření citací.

Požadavky:

1. minimálně 80% účast na cvičeních (povolena 1 absence na dvouhodinových cvičeních)

2. vyplnění průběžných elektronických testů a splnění minimálně 50 % správných odpovědí

Osnova přednášek:

Přednášky:

1. Základní pojmy pro vyhledávání informací

2. Human-Computer Interaction a online systémy, informační chování uživatele

3. Služby a katalogy knihoven

4. Elektronické informační zdroje na ČVUT

5. Odborné databáze pro obory ČVUT

6. E-knihy

7. Databáze Science Direct

8. Vyhledávání na Webu a ve volných zdrojích (open access)

9. Citování ve vysokoškolských závěrečných pracích

10. Sdílení odborných informací

11. Jak psát

12. Informační zdroje pro competitive intelligence

13. Závěrečné hodnocení, anketa, zápočty

Osnova cvičení:

Cvičení:

1. Příprava rešeršního dotazu, klíčová slova, rešeršní strategie

2. Human-Computer Interaction, uživatelská rozhraní, informační chování uživatelů

3. Vyhledávání v elektronických katalozích

4. Přístupy do elektronických databází

5. Vyhledávání v databázi EBSCO

6. Vyhledávání v databázi elektronických knih Ebrary

7. Vyhledávání v databázi Science Direct

8. Vyhledávání ve volně přístupných zdrojích DOAJ, OpenDOAR, EconomistOnline

9. Citování ve vysokoškolských závěrečných pracích

10. Nástroje k ukládání a sdílení informací a generování citací (Google Docs, RSS)

11. Jak psát - zásady psaní závěrečných vysokoškolských prací

12. Vyhledávání ekonomických a firemních informací

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty zpracovat a formalizovat rešeršní zadání a volit nejúčinnější rešeršní strategie takovým způsobem, aby byl nalezen co největší počet relevantních informací ke zkoumané problematice a zároveň vytříbit potřebné informace z velkého množství informací uložených v databázi. Student se seznámí s nejčastějšími strategiemi v rešeršní praxi se zaměřením na nejefektivnější postupy vyhledávání na základě zadaného rešeršního dotazu s využitím booleovských operátorů. Pozornost je věnována teoretickým i praktickým aspektům vyhledávání informací z vybraných informačních zdrojů. Následně studenti v semináři propojí teoretické základy s praktickým využitím vyhledávání v elektronických zdrojích z oblasti vědy, techniky a ekonomiky

Studijní materiály:

PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha: Velryba, 2011. 192 s. Podnikání a management. ISBN 978-80-85860-22-1.

POKORNÝ, Jaroslav, Václav SNÁŠEL, a Michal KOPECKÝ. Dokumentografické informační systémy. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 184 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-1148-1.

SKLENÁK, Vilém a kol. Data, informace, znalosti a Internet. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2001. xvii, 507 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-409-0.

PAPÍK, Richard et al. Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace: strategie vyhledávání a prezentace. Praha: EKOPRESS, 1998. 220 s. ISBN 80-86119-03-3.

MOLNÁR, Zdeněk.Competitive intelligence, aneb, Jak získat konkurenční výhodu. Vyd.1. Praha: Oeconomica, 2012. 254 s. ISBN 978-80-245-1908-1.

Doporučené informační a výukové zdroje:

Podpora studia [online]. Ústřední knihovna ČVUT. [vid. 17.9.2013]. Dostupné z: http://knihovny.cvut.cz/studium/

Online kurzy a návody [online]. Ústřední knihovna ČVUT. [vid. 17.9.2013]. Dostupné z: http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/online-kurzy-a-navody/

Tutoriály a uživatelské příručky EBSCOhost [online]. EBSCO Publishing. [vid. 17.9.2013]. Dostupné z: http://support.epnet.com/training/lang/cs/cs.php

Informační zdroje [online]. Ústřední knihovna ČVUT. [vid. 17.9.2013]. Dostupné z: http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/

Jak psát vysokoškolské závěrečné práce [online]. Ústřední knihovna ČVUT. [vid. 17.9.2013]. Dostupné z: http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/

Vyhledávání v databázích a práce s informacemi. Kurz v Moodle ČVUT [online]. Moodle - prostředí pro výuku po internetu na ČVUT. [vid. 17.9.2013]. Dostupné z: http://ocw.cvut.cz/

Poznámka:
Další informace:
Kurz v elektronickém výukovém prostředí Moodle na ČVUT na adrese: http://ocw.cvut.cz/moodle/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1695906.html