Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Marketing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51MK Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět Marketing je pro studenty vstupem do problematiky marketingu.

Obsahové zaměření předmětu:

Základní pojmy a jejich definice

Marketing a podnikatelské koncepce

Segmentace, tržní cílení, pozicování

Marketingový výzkum

Marketingový mix a jeho aplikace

Výrobková politika, životní cyklus výrobku

Cenová politika, cenové strategie, metody tvorby cen

Distribuční politika, marketingové distribuční systémy

Marketingová komunikace

Nové trendy v marketingu

Požadavky:

Požadavky na zápočet: aktivní účast na cvičeních, pravidelná a systematická domácí příprava, seminární práce, 3 průběžné testy.

Možno získat max. 50 bodů, pro získání zápočtu je třeba dosáhnout minimálně 25 bodů.

Zkouška: účelem ústní zkoušky je prokázání znalostí z problematiky marketingu v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury.

Osnova přednášek:

1. Marketing - podstata a význam

2. Podnikové prostředí

3. Podnikatelské koncepce

4. Informace v marketingu

5. Marketingový výzkum

6. Marketingový výzkum

7. Marketingový mix

8., 9. Produkt

10. Distribuce

11. Cena

12. Komunikace

13. Mezinárodní marketing

14. Nové trendy

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, práce ve cvičeních, podmínky získání zápočtu, podoba zkoušky.

2. Charakteristika marketingově řízené firmy. Vývoj a typy podnikatelských koncepcí a jejich uplatňování v řízení firem. Současný marketing.

3. Makroprostředí firmy. Trh jako zdroj nových příležitostí. Poptávka, její vytváření a ovlivňování.

4. Typy poptávky a vliv na marketing. Procesy a kritéria zákaznické segmentace na trhu B2C a B2B. Analýza positionningu vybrané firmy/produktu.

5. Odhad /Měření trhu (kvantifikátory trhu a jeho segmentů). Zdroje informací pro marketing a jejich využití v konkrétní firmě. Typy marketingových výzkumů a konkrétní příklady využití kvantitativního a kvalitativního výzkumu.

6. Analýza nákupního rozhodování na konkrétním spotřebitelském trhu. Analýza nákupního rozhodování na konkrétním průmyslovém trhu. Řízení vztahů se zákazníky a měření jejich spokojenosti.

7. Odlišnosti, význam a použití taktického marketingu ve srovnání se strategickým. Marketingový mix hmotného produktu a jeho varianty - aplikace na praktických příkladech. Marketingový mix nehmotného produktu a jeho varianty - aplikace na praktických příkladech.

8. Praktické příklady klasifikace produktů a vliv na marketing. Koncepce totálního marketingového produktu u hmotného produktu a služeb včetně příkladu. Strategie sortimentu a produktových skupin vybrané značky.

9. Marketingové strategie podle stádií životního cyklu produktu a aplikace na konkrétních příkladech. Marketingový přístup při zavádění nového produktu ve vybraném konkrétním příkladu. Analýza strategického budování konkrétní značky.

10. Volba distribuční strategie u běžného spotřebního zboží. Volba distribuční strategie u luxusního zboží. Příklady distribučních strategií tlaku, tahu a jejich kombinace.

11. Metody tvorby cen aplikované v praxi. Typy cen podle poziční strategie a příklady z praxe.

12. Komunikační mix. Nástroje marketingové komunikace. Využití moderních nástrojů marketingové komunikace s aplikací na konkrétním příkladu.

13. Test

14. Udělování zápočtů, opravné testy.

Cíle studia:

Předmět naučí studenty porozumět koncepci marketingu a prakticky používat marketingové nástroje.

Studijní materiály:

KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 258 s. ISBN 80-7261-010-4.

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s., ISBN 80-247-0513-3.

PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH.Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003, 581 s., ISBN 80-247-0254-1.

KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 255 s. ISBN 978-80-247-4208-3.

KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2.

FREY, Petr. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2008, 195 s., ISBN 978-80-7261-160-7.

ZLÁMAL, Jaroslav. Marketing firmy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 238 s. ISBN 80-244-1312-4.

KOTÍKOVÁ, Halina a Jaroslav ZLÁMAL. Základy marketingu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 77 s. ISBN 80-244-1489-9.

KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Podnikový marketing: (jak získat a udržet zákazníka). 1. vyd. Praha: Eupress, 2004, 193 s. ISBN 80-86754-31-6.

KINCL, Jan. Marketing podle trhů. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2004, 172 s. ISBN 80-86851-02-8.

VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010, 208 s. Marketing (Grada). ISBN 978-80-247-3492-7.

VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014, 268 s. Manažer. ISBN 978-80-247-5037-8.

SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 272 s. Manažer. ISBN 80-247-0422-6.

ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 232 s. Manažer. ISBN 978-80-247-2049-4.

Poznámka:
Další informace:
Intranet MUVS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1695806.html