Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projektové řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51PR Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Seznámení se základy projektového přístupu k řešení složitých firemních procesů od podnikatelské analýzy výchozích předpokladů úspěšného projektu, integrace základních konstrukčních, technologických, manažerských a ekonomických znalostí, vše za pomoci síťové analýzy. Obsahem předmětu jsou fáze plánování, realizace i hodnocení projektů, včetně reakcí na neplánované požadavky a rizika projektu. Řešení praktických příkladů a analýza praktických případových studií.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Docházka, aktivní účast, prezentace v Power Pointu, zápočtový test, seminární práce. Zkouška z probraných okruhů.

Osnova přednášek:

Podnikatelský charakter projektového řízení, podnikatelská analýza výchozích předpokladů funkčního systému projektového řízení. Integrace konstrukční, technologické, manažérské a ekonomické přípravy - tržně úspěšného zavedení inovovaného výrobku a doprovodných slu-žeb na trh s pomocí metod síťové analýzy. Plánování, realizace a hodnocení komercionalizace úspěšných projektů. Projektové důvody pro sestavení skutečně podnikatelského Business plá-nu. Kvalita základních stavebních kamenů řízených projektů, rozbor nejčastějších problémů projektů. Způsoby provázání inovačních projektů s rozvojovou strategii firmy. Zásady řízení jednání s klienty od začátku kontraktu až po samotnou realizaci projektu. Způsoby reakcí na neplánované požadavky vzniklé během průběhu projektu. Seznámení s implementacemi stan-dardních řešení s akcentem na efektivní využití dostupných informačních technologií. Studen-ti se dozví nejdůležitější principy hodnocení a odměňování projektových týmů, včetně inte-grace podnikového motivačního systému a užití standardních nástrojů pro jejich zpracování a vykazování. Seznámí se s obranou proti vzniku neúčelných časových a finančních rezerv a jak se vypořádat s případnými neplánovanými požadavky zadavatele. Ve výuce na cvičeních a přednáškách budou řešeny praktické příklady a diskutovány praktické problémy.

1.Charakteristika projektového managementu

2.Strategie určování projektových cílů

3.Nástroje sledování průběhu projektu, řízení nepřetržité změny

4.Role manažera projektu, vyjednávání a smlouvy

5.Hierarchická struktura činností projektu

6.Druhy časových odhadů, metody prognózování

7.Plánování rozpočtu, finanční řízení projektu, výkazy

8.Plánování omezených zdrojů, metody zvyšování produktivity v projektu

9.Organizování projektového týmu, filozofie Just-in-Time

10.Řízení rizik a rezerv projektu

11.Projekty harmonizace dodavatelských a odběratelských řetězců

12.Řízení projektů zvyšování jakosti

13.Speciální projekty v údržbě zařízení a logistice.

Osnova cvičení:

Na prvním cvičení bude rozděleno individuální zadání semestrálních projektů. V semestru budou následovat workshopy, na kterých každý student v patnácti minutách představí svůj individuální projekt, který bude na známku před ostatními obhajovat.

Témata cvičení (poloviční počet hodin):

* Zadání semestrální práce a vysvětlení nároků

* Výpočty v přípravných fázích projektů

* Výpočty v bilančních fázích projektů

* Nástroje pro řízení rizik projektu

* Výpočty časových odhadů

* Metody kapacitního prognózování

* Formování produktivního projektového týmu.

* Pěstování vlastního stylu projektového řízení a čtení stylů jiných lidí.

* Rozbor toho, jak se rozdílné styly odrážejí v dosaženém úspěchu projektu

* Workshopy s prezentacemi individuálních případových studií dle zadání.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit posluchače sestavit a řídit náročný projekt po všech stránkách jeho problematiky. Předmět je zaměřen především na projekty rychlého a finančně úspěšného zavedení nového produktu na trh a na podnikové racionalizační projekty, řízení se záměrem zvýšit efektivnost pod nikového řízení.

Studijní materiály:

Kavan, M.: Projektové řízení inovací, skripta ČVUT, 2006.

Rosenau.,M. D.: Řízení projektů, Computer Press, 2000.

Kavan, M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002.

Poznámka:

Garant a přednášející: Doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Další informace:
http://www.rep.fs.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1695706.html