Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Podnikové účetnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51PU KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Obsahem předmětu je úvod do účetnictví. Podvojné účetnictví a jeho zásady, rozvaha, účet zisku a ztráty (výsledovka,

výkaz toku peněz (cash-flow). Účetní okruhy: dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy, náklady výnosy,

hospodářský výsledek. Mezinárodní harmonizace účetnictví, účetní zásady. Organizace účetní soustavy, typy účetních

knih, zápisy chronologické a systematické. Inventarizace. Uzávěrka a závěrka.

Požadavky:

Základní znalost podnikové ekonomiky a ekonomické teorie.

Osnova přednášek:

1. Úvod do účetnictví, informační toky a jejich rozdělení.

2. Podvojné účetnictví a jeho zásady, zisková rovnice jako vyjádření stavu majetku, stavové a tokové veličiny.

3. Vznik účetní rozvahy. Transakce (změny) v rozvaze, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému.

4. Vznik účetního systému, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému, účetní zásady.

5. Organizace účetní soustavy, typy účetních knih - deník, hlavní kniha, sborník, zápisy chronologické a systematické, účty syntetické a analytické.

6. Postup účetních prací, předbilanční kontroly (obratová a šachovnicová předvaha), kalkulační subsystém v účetním systému.

7. Účet zisků a ztrát, jeho vznik, náklady a výdaje, výnosy a příjmy. Dvouřadá bilanční teorie dvouokruhová a jednookruhová. Tříbilanční systém, cash-flow - otevírání a uzavírání účtů.

8. Účtování o zásobách, zásoby a rozdělení zásob, zásoby vlastní výroby, oceňování zásob.

9. Účtování o dlouhodobém majetku, dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný a finanční.

10. Oceňování majetku, Účtování o úbytcích dlouhodobého majetku, odpisy jako hodnotové úbytky majetku, stanovení odpisů, faktické úbytky majetku.

11. Účtování o mzdách o ostatních nákladech a daních.

12. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Harmonizace účetnictví, její předpoklady a cíle. Koncepční rámec mezinárodních účetních standardů.

13. Konsolidovaná účetní závěrka - cíle. Bilanční analýza, ukazatele v bilanční analýze.

Osnova cvičení:

1. Úvod, transakce (změny) v rozvaze, rozpad rozvahy na účty, účtování.

2. Účtování o zásobách.

3. Účtování o dlouhodobém majetku.

4. Účtování o úbytcích dlouhodobého majetku.

5. Účtování o mzdách o ostatních nákladech a daních.

6. Časové rozlišení nákladů a výnosů + test.

7. Vyhodnocení testu, zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s významem účetnictví pro řízení podniku, s jeho obsahem a formální

výstavbou, se zachycením stavů a změn hospodářského výsledku v průběhu účetního období, s účetnictvím jako

systémem využívaným externími a interními subjekty.

Studijní materiály:

Macík, K. - Beran, T.: Účetnictví, Nakladatelství ČVUT, 2008

Kovanicová, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého, BOVA POLYGON Praha. 2008

Hinke, J.: Účetnictví podle IAS_IFRS, příklady a případové studie, Nakladatelství Kernberg Publishing, s. r. o., Praha

2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1690406.html