Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Informační technologie a počítačová gramotnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51ITP Z,ZK 4 0P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Studenti se naučí vytvářet, upravovat a formátovat tabulky, zadávat základní vzorce a funkce, ve vzorcích používat absolutní/relativní odkazy, vytvářet a formátovat grafy. Seznámí se s prací s databázemi v programu Excel, naučí se používat funkce pro vyhledávání, třídění a řazení dat, používat podmíněné formátovaní. Studenti si osvojí práci s oblastmi a více listy, spojovat tabulky z různých sešitů a listů, zadávat složitější vzorce a funkce (s ekonomicko-manažerskými aplikacemi), pracovat s rozsáhlými tabulkami a databázemi, vytvářet složitější typy grafů, zabezpečit dokument, vytvářet kontingenční tabulky a grafy, seznámí se s možnostmi úprav uživatelského prostředí Excelu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, základní pojmy informatiky, ČVUT a IS, historie počítačů, informační společnost (elektronické vzdělávání, distribuce obsahu k cílovým uživatelům), současné paradigma IT

2. Generace počítačů, architektura, hardwarové vybavení počítačů (základní jednotka, periferie)

3. Softwarové vybavení počítačů (základní a nadstavbový sw, příklady aplikačního sw a jejich aplikace); souborový systém, datové soubory, BIOS

4. Operační systém(y); instalace, personifikace, základy práce s OS Windows/OS X, systémové nástroje (údržba, zálohování, obnova), vzdálená plocha, virtual private network (VPN); virtualizace

5. Efektivnost informačních system, Cloud computing (vývoj, distribuce, aplikace, příklady použití)

6. Time management z pohledu informačních technologií (GTD, plánování, sdílení, workflow)

Osnova cvičení:

1.Základní techniky práce s MS Excel 2010

- Buňka, oblast, list, sešit, backstage view

- Úprava pásu karet, panelu Rychlý přístup

- Vkládání dat, listu, řádků, sloupců, skrývání/zobrazení

- Kopírování, přemístění dat

- Formát buněk, vlastní formát, práce se styly

- Výška řádku/šířka sloupce, úpravy

- Pojmenování buněk/oblastí

- Adresování (relativní, absolutní, kombinace)

- Řady a jejich automatické generování, tvorba vlastního seznamu

2.Podmíněné formátování

- Vytvoření nového pravidla

- Správa pravidel

3.Vzorce a funkce v MS Excel 2010

- Základní funkce Excelu (součet, počet, minimum, maximum, průměr)

- IF, SUMIF, COUNTIF

- Finanční funkce (současná hodnota, budoucí hodnota, platba úrok)

- Vyhledávací funkce (SVYHLEDAT, VVYHLEDAT)

- Matematické funkce, statistické funkce, ...

4.Ověřování vstupních dat

- Typy ověřovacích kritérií

- Definování stylu ověření, chybová hlášení

5.Práce s grafy

- Příprava/úprava tabulky pro graf

- Volba vhodného grafu, vytvoření grafu

- Změna typu grafu

- Přidání/odstranění datové řady

- Možnosti grafu (formát osy kategorií, přidání hodnot, legenda, tabulka hodnot, ?)

- Doplnění trendu a klouzavého průměru, vynášecí čáry

- minigrafy

6.Práce se seznamy

- Filtrování dat

- Seřazení seznamu

- Import dat z textu, webu

- Vytvoření souhrnů

- Vytvoření (automatických) přehledů a skupin

7.Vývojář

- Práce s formulářovými prvky

8.Kontingenční tabulky, kontingenční grafy

- Pojmenování datových polí, změna orientace datových polí

- Vlastnosti kontingenční tabulky

- Násobné oblasti sloučení dat

- Filtrování a třídění dat v KT/KG

- Kontingenční graf, jeho úpravy

- Průřezy

9.Analytické nástroje

- Hledání řešení

- Citlivostní analýza

- Scénáře

- Řešitel

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled a orientaci ve světě informačních technologií. Úspěšní absolventi předmětu získají základní přehled ze světa hardware a jsou schopni samostatně pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Lambert J. Cox J. MOS 2010 Study Guide for Microsoft Excel, Microsoft Press 2011.

Doporučená literatura:

Studijní opory Intranet MUVS: Andres P., Vaněček, D. Informační a komunikační technologie, počítačová gramotnost. ČVUT v Praze, 2010.

Brož, M. Microsoft Excel pro manažery a ekonomy. ComputerPress, Praha 2006. ISBN 978-80-251-1307-3.

Brož, M. Mistrovství v Microsoft Excel 2000. Computer Press, Praha 2000. ISBN 978-80-722-6270-0.

Jurák, Z a kol. Excel pro management, ekonomy a podnikatele. Computer Media, 2006. ISBN 80-86686-64-7.

Poznámka:

Studenti jsou povinni se řídit Pravidly práce v PC učebně a dále Pravidly používání sítě ČVUT.

Další informace:
Příručky a návody - Microsoft, Partneři ve vzdělávání: http://www.pil-network.com/Discussion/f00a5cec-1864-4c2b-bde1-5730132207fe
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1605706.html