Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Urgentní medicína II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZUM2 Z 2 1P+2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Urgentní medicína I. (F7PBZUM1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou urgentní medicíny. Předmět se zabývá diagnostikou, prvotním a neodkladným ošetřením a léčbou náhle vzniklých stavů ohrožující život. Jedná se především o náhlá onemocnění a traumata, jejichž péče začíná přednemocniční neodkladnou péčí bezprostředně na místě jejich vzniku a dále pokračuje během dopravy a přechází v nemocniční neodkladnou péči. Urgentní medicína II zahrnuje multidisciplinární kapitoly v urgentní medicíně.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: minimálně 50 % správných odpovědí v testu.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Farmakoterapie v urgentní medicíně.

2. týden Poruchy vědomí a křeče, diferenciální diagnostika.

3. týden Cévní mozková příhoda a centrální nervová postižení.

4. týden Akutní stavy v pneumonologii.

5. týden Náhlé příhody břišní.

6. týden Náhlé příhody v gynekologii a porodnictví.

7. týden Akutní stavy v pediatrii.

8. týden Náhlé příhody v otorinolaryngologii.

9. týden Fyzikálně-chemická traumata – úpal/úžeh, poleptání, popálení, podchlazení, tonutí, elektrotrauma, termická traumata.

10. týden Kazuistiky z vybraných témat.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–2. týden Akutní stavy v neurologii.

3.–4. týden Akutní stavy v pneumologii.

5.–6. týden Kardiopulmonální resuscitace dospělého.

7.–8. týden Kardiopulmonální resuscitace dítěte a novorozence po porodu.

9.–10. týden Praktické provedení akutního vyšetření ABCDE.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a kol. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 560 s. ISBN 978-80-271-0210-5.

•POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010, 474 s. ISBN 978-807-2623-228.

•POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010, 474 s. ISBN 978-80-7262-322-8.

•ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2018, 492 s. ISBN 978-80-271-0596-0.

•VACHEK, Jan et al. Akutní stavy ve vnitřním lékařství. Praha: Maxdorf, 2018, 390 s. ISBN 978-80-7345-550-7.

•DRÁBKOVÁ, Jarmila, Jaromír CHENÍČEK, Jaroslav NEKOLA a Jiří POKORNÝ. Urgentní medicína. Praha: Galén, 2017, 125 s. ISBN 978-80-7492-322-7.

•HERLE, Petr, ed. Diferenciální diagnostika v neurologii. Praha: Raabe, 2015. ISBN 978-80-7496-212-7.

Doporučená literatura:

•POKORNÝ, Jiří et al. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, 547 s. ISBN 80-7262-259-5.

•FAIT, Tomáš, Michal ZIKÁN a Jaromír MAŠATA. Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví. 2. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2017, 624 s. ISBN 978-80-7345-482-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6198206.html