Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Urgentní medicína III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZUM3 Z,ZK 4 1P+1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Urgentní medicína II. (F7PBZUM2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou urgentní medicíny. Předmět se zabývá diagnostikou, prvotním a neodkladným ošetřením a léčbou náhle vzniklých stavů ohrožující život. Jedná se především o náhlá onemocnění a traumata, jejichž péče začíná přednemocniční neodkladnou péčí bezprostředně na místě jejich vzniku a dále pokračuje během dopravy a přechází v nemocniční neodkladnou péči. V Urgentní medicíně III se probírá problematika traumatologie.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: minimálně 50% správných odpovědí v testu.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Obecný úvod do problematiky traumat v terénu.

2. týden Traumata hlavy.

3. týden Traumata hrudníku.

4. týden Traumata břicha a pánve.

5. týden Traumata páteře a končetin.

6. týden Polytrauma, organizace při hromadném výskytu.

7. týden Nejčastější válečná poranění.

8. týden Principy BATLS/BARTS.

8. týden Traumata v dětském věku.

9. týden CBRN rizika.

10. týden Volitelné téma v oblasti traumatologie.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–2. týden Vyšetření (c)ABCDE – management pacienta s traumatem v PNP.

3.–4. týden Vyšetření ABCDE – modelové situace 1.

5.–6. týden Vyšetření ABCDE – modelové situace 2.

7.–8. týden Praktické hodnocení EKG a léčba arytmií.

9.–10. týden Elektroimpulzoterapie.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KLEIN, Leo, Alexander FERKO a kol. Principy válečné chirurgie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2005, 132 s. ISBN 80-2470-735-7.

•POKORNÝ, Jiří et al. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, 547 s. ISBN 80-7262-259-5.

•POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010, 474 s. ISBN 978-807-2623-228.

Doporučená literatura:

•DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentnej medicíne. 1. vyd. Bratislava: Grada, 2013, 208 s. ISBN 978-80-8090-004-5.

•FRANĚK, Ondřej. Manuál dispečera zdravotnického operačního střediska. 9. vydání. Praha: Ondřej Franěk, 2018, 250 s. ISBN 978-80-9056-512-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6201206.html