Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Urgentní medicína I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZUM1 Z 3 1P+2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Klinická propedeutika (F7PBZKPR)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou urgentní medicíny. Předmět se zabývá diagnostikou, prvotním a neodkladným ošetřením a léčbou náhle vzniklých stavů ohrožující život. Jedná se především o náhlá onemocnění a traumata, jejichž péče začíná přednemocniční neodkladnou péčí bezprostředně na místě jejich vzniku a dále pokračuje během dopravy a přechází v nemocniční neodkladnou péči. Urgetní medicína I se zaměřuje na akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: minimálně 50% správných odpovědí v testu.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Základní vitální funkce a monitorace v urgentní medicíně.

2. týden Kardiopulmonální resuscitace, základní a rozšířená.

3. týden Poresuscitační péče.

4. týden Šokové stavy, diferenciální diagnostika.

5. týden Dechová nedostatečnost z plicních příčin, zajištění dýchacích cest, umělá plicní ventilace.

6. týden Akutní infarkt myokardu, plicní embolie a disekce aorty.

7. týden Akutní srdeční selhání, plicní edém, kardiogenní šok, neinvazivní plicní ventilace.

8. týden Arytmie, elektroimpulzoterapie, kardiostimulace.

9. týden Akutní krvácení do zažívacího traktu.

10. týden Akutní intoxikace, lékové a jiné.

11. týden Akutní dekompenzace pacientů s diabetem mellitus.

12. týden Akutní selhání ledvin a vylučovacích cest, problematika dialyzovaných nemocných.

13. týden Práce na oddělení urgentního přijmu, oddělení ARO a jednotkách intenzivní péče.

14. týden Kazuistiky z vybraných témat.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–4. týden Akutní vyšetření v PNP zhodnocení situace a základy ABCDE.

5.–6. týden Zajištění průchodnosti dýchacích cest v terénu a stabilizace C páteře.

7.–8. týden Úvod do EKG.

9.–12. týden Akutní stavy v kardiologii – difenciální diagnostika a léčba.

13.–14. týden Akutní stavy v GIT – difenciální diagnostika a léčba.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a kol. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 560 s. ISBN 978-80-271-0210-5.

•POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010, 474 s. ISBN 978-80-7262-322-8.

•ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2018, 492 s. ISBN 978-80-271-0596-0.

•POKORNÝ, Jiří et al. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, 547 s. ISBN 80-7262-259-5.

•VACHEK, Jan et al. Akutní stavy ve vnitřním lékařství. Praha: Maxdorf, 2018, 395 s. ISBN 978-80-7345-550-7.

Doporučená literatura:

•ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2018, 492 s. ISBN 978-80-271-0596-0.

•DRÁBKOVÁ, Jarmila. Polytrauma v intenzivní medicíně. Praha: Galen, 2004, 307 s. ISBN 80-247-0419-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6196506.html