Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyzioterapie – metody, terapeutické postupy a koncepty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFMTPK Z,ZK 5 1P+4C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Vyšetřovací postupy ve fyzioterapii (F7PBFVPF)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka je zaměřena na dosažení znalostí běžně používaných fyzioterapeutických/kinezioterapeutických postupů a osvojení jejich aplikace u jednotlivých syndromů. Studenti se seznámí s neurofyziologickou podstatou terapeutických/kinezioterapeutických postupů a technik. Získají rámcový přehled o hlavních metodikách a konceptech fyzioterapie, s některými jsou seznámeni podrobněji tak, aby je mohli aplikovat v praxi (mobilizace kloubů končetin, vybrané „techniky“ na páteři, PNF, metodika senzomotorické stimulace). Budou seznámeni s indikacemi a kontraindikacemi terapeutických postupů a metodik.

Součástí předmětu je praktická výuka a procvičování fyzioterapeutických/kinezioterapeutických postupů a metodik, klinická rozvaha, fyzioterapeutický plán.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•zápočet: zápočtový test (40 otázek, požadovaná 80 % úspěšnost);

•zkouška: přezkoušení praktických dovedností, ústní zkoušení teoretických znalostí.

Požadavky na studenta: na praktických cvičeních 100% účast; průběžné přezkoušení praktických dovedností – nesmí být hodnoceno F.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Svalové dysbalance, změny svalového napětí.

2. týden Změny délky svalu.

3. týden Změny síly a svalové koordinace a fyzioterapeutické prvky a postupy.

4. týden Vyšetření periferních koubů, teorie blokád.

5. týden Vyšetření páteře a pávne.

6. týden Neurologické vyšetření.

7. týden Vyšetření ideomotorických funkcí.

8. týden Metodika senzomotorické stimulace, facilitační prvky a postupy.

9. týden Vyšetření a fyzioterapeutické postupy při poruchách rovnováhy a taxe.

10. týden Vyšetření a fyzioterapeutické postupy při reedukaci stoje a chůze, základy Brüggerova konceptu.

11. týden Posturálně respirační funkce bránice.

12. týden Vývojová kineziologie, základy Vojtova principu.

13. týden Využití vývojové kineziologie ve fyzioterapii dospělých.

14. týden Opakování.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Techniky k ovlivnění hypertonických svalových skupin (opakování PIR), AEK, AGR.

2. týden Techniky k ovlivnění hypertonických svalových skupin (opakování PIR), AEK, AGR.

3. týden Vyšetřovací metody pro krční páteř a temporomandibulární kloub.

4. týden Vyšetřovací metody pro Th páteř, žebra a ramenní pletenec.

5. týden Vyšetřovací metody pro L-S páteř.

6. týden Vyšetřovací postupy pro pánev, sacroilliakální a kyčelní kloub.

7. týden Vyšetřovací postupy pro loket, zápěstí, ruku, koleno, hlezno a nohu.

8. týden Základní neurologické vyšetření (hlavové nervy, reflexy, povrchové a hluboké čití, pyramidové jevy

iritační a zánikové).

9. týden Vyšetření ideomotorických funkcí.

10. týden Vyšetření stoje a chůze (opakování), vyšetření poruch rovnováhy, techniky pro ovlivnění.

11. týden Vyšetření a analýza základních pohybových vzorů (opakování), možnosti ovlivnění.

12. týden Speciální testy ve fyzioterapii.

13. týden Respirační fyzioterapie s využitím posturálně respiračních funkcí bránice, posturální korekce.

14. týden Praktická ukázka, sestavení fyzioterapeutického plánu, klinická rozvaha.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 184 s. ISBN 978-80-247-1648-0.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003, 418 s. ISBN 80-86645-04.

•PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody 1: koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, 239 s. ISBN 80-720-4312-9.

•TICHÝ, Miroslav. Dysfunkce kloubu: podstata konceptu funkční manuální medicíny. 1. vyd. Praha: Miroslav Tichý, 2005, 119 s. ISBN 80-239-5523-3.

•VÉLE, František. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci. 1. vyd. Praha: Triton, 2012, 222 s. ISBN 978-80-7387-608-1.

•GROSS, Jeffrey et al. Vyšetření pohybového aparátu. 1. vyd. Praha: TRITON, 2005, 599 s. ISBN 80-7254-720-8.

Doporučená literatura:

•JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

•MÜLLER, Ivan. Bolestivé syndromy pohybového ústrojí v ordinaci praktického lékaře. Vyd. 2., přeprac. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, 116 s. ISBN 80-701-3415-1.

•RYCHLÍKOVÁ, Eva. Funkční poruchy kloubů končetin: diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 256 s. ISBN 80-247-0237-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6122006.html