Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy reflexních a manuálních metod -Bobath koncept, metoda L.Mojžíšové I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZRMM1 Z 3 4C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Fyzioterapie – metody, terapeutické postupy a koncepty (F7PBFMTPK)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje se základy různých diagnosticko-terapeutických konceptů. Teoretická část se zaměřuje na neurofyziologický a kineziologický výklad jednotlivých postupů. V koncepci celého předmětu je akcentován neurofyziologický přístup v konfrontaci s analytickými přístupy. Praktická cvičení jsou zaměřena na základní nácvik vybraných diagnostických a léčených postupů. V rámci předmětu je hlavní pozornost soustředěna na přístupy v manuální medicíně a Koncept PNF. Dále je předmět zaměřen na seznámení s terapeutickými metodami: Bobath koncept, Vojtův princip, a Léčebné postupy dle Mojžíšové.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: praktická zkouška dovedností.

Požadavky na studenta: základní teoretické znalosti o probíraných reflexních a manuálních technikách.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–3. týden Přístupy v manuální medicíně – periferní klouby HK.

4.–6. týden Přístupy v manuální medicíně – periferní klouby DK.

7. týden Přístupy v manuální medicíně – páteř.

8. týden Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), diagonály a vzorce pro HKK, DKK.

9. týden Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), diagonály a vzorce pro lopatku a pánev, techniky relaxační a posilovací.

10. týden Přístupy využívající reflexní lokomoci (Vojtův princip).

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HOLUBÁŘOVÁ, Jiřina a Dagmar PAVLŮ. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 2., upravené vydání. Praha: Karolinum, 2017, 115 s. ISBN 978-802-4619-415.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletární medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003, 411 s. ISBN 80-866-4504-5.

•HÁJKOVÁ, Simona, Irena NOVOTNÁ a Ludmila SALABOVÁ. Mobilizace periferních kloubů. V Praze: České vysoké učení technické, 2014, 163 s. ISBN 978-80-0105-517-5.

•SALABOVÁ, Ludmila, Simona HÁJKOVÁ a Irena NOVOTNÁ. Mobilizační techniky v oblasti páteře. V Praze: České vysoké učení technické, 2017, 114 s. ISBN 978-80-01-06061-2.

Doporučená literatura:

•PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody 1: koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, 239 s. ISBN 80-720-4312-9.

•VOJTA, Václav a Annegret PETERS. Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 180 s. ISBN 978-802-4727-103.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6126906.html