Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vyšetřovací postupy ve fyzioterapii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFVPF Z,ZK 3 1P+4C česky
Přednášející:
Tomáš Nedělka (gar.)
Cvičící:
Petra Fialová, Václava Hušková, Martina Lopotová, Aleš Příhoda, Milada Luisa Šedivcová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s postupy vyšetření a hodnocení pohybového aparátu ve fyzioterapii/ rehabilitaci. V rámci praktických cvičení budou procvičeny postupy vyšetření a hodnocení praktikované na studentech, později na pacientech pod supervizí. Důraz bude kladen na sběr anamnestických dat, demonstraci postupů vyšetření a hodnocení u pacientů (typické nálezy a odchylky u nejčastějších diagnóz a forem postižení), stanovení fyzioterapeutické diagnózy.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžné zkoušení během cvičení, opakovací test, praktické závěrečné přezkoušení, ústní zkouška.

Požadavky na studenta: 100% účast na cvičení, průběžné zkoušení, během kterého nesmí být student hodnocen klasifikačním stupněm F.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do problematiky vyšetření a hodnocení pacienta ve fyzioterapii, přehled vyšetřovacích postupů a metod. Orientace na lidském těle, aspekce a palpace.

2. týden Funkční poruchy pohybového systému – svalová dysbalance.

3. týden Vyšetření svalové dysbalance – svaly hypertonické, zkrácené a oslabené.

4. týden Vyšetření posturálních funkcí.

5. týden Vyšetření ROM a antropometrické vyšetření.

6. týden Základní postupy vyšetření pletence ramenního, pletence pánevního a dalších kloubů končetin, vyšetření axiálního systému.

7. týden Vyšetření pohybových stereotypů.

8. týden Vyšetření hypermobility.

9. týden Vyšetření chůze.

10. týden Základní přístrojová vyšetření. Testování ve fyzioterapii – nejčastěji používané funkční testy.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

Praktický nácvik v přednášené problematice.

1. týden Základy vyšetřovacích postupů ve fyzioterapii. Postup při vyšetření pacienta.

2. týden Antropometrie.

3. týden Goniometrie horní končetiny.

4. týden Goniometrie dolní končetiny.

5. týden Svalový test - obličejové svalstvo, svalstvo hlavy a trupu.

6. týden Svalový test - horní končetina.

7. týden Svalový test - dolní končetina.

8. týden Vyšetření zkrácených svalů. Hypermobilita.

9. týden Vyšetření stoje, chůze a rovnováhy.

10. týden Vyšetření postury a pohybových stereotypů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 192 s. ISBN 978-80-247-1649-7.

•JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 652 s. ISBN 978-80-247-1135-5.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

•HÁJKOVÁ, Simona, Irena NOVOTNÁ a Ludmila SALABOVÁ. Mobilizace periferních kloubů. V Praze: České vysoké učení technické, 2014, 163 s. ISBN 978-80-01-05517-5.

Doporučená literatura:

•DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 184 s. ISBN 978-80-247-1648-0.

•GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 80-725-4720-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-310
Šedivcová M.
08:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-310
Lopotová M.
12:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-310
Lopotová M.
16:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Út
místnost KL:K-1
Nedělka T.
08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
místnost KL:K-208
Příhoda A.
12:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
St
místnost KL:K-310
Fialová P.
08:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 5)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-310
Hušková V.
12:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 6)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6079606.html