Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Betonové a zděné konstrukce E

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133BZE Z,ZK 4 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 133BZE lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 133NNKB
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Obsahem přednášek předmětu je problematika navrhování desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého betonu. Dále je v rámci předmětu zahrnuta problematika zděných konstrukce a úvod do navrhování inženýrských konstrukcí a mostů.

Obsahem cvičení je aplikace znalostí a dovedností získaných během přednášek na konkrétním projektu, se kterým studenti oboru v rámci svého studia pracují i v jiných předmětech.

Požadavky:

Odevzdávání prací formou prezentace v předem stanovených termínech a rozsahu (viz Moodle).

Průběžné konzultace domácích úkolů.

Povinná účast na cvičeních, maximálně tři omluvené absence.

Složení zkoušky minimálně na 51 % bodů.

Osnova přednášek:

1. Proces navrhování betonových konstrukcí. Druhy betonu, specifikace betonu.

2. Navrhování železobetonových desek. Jednosměrně pnuté desky. Po obvodě nepoddajně podepřené desky.

3. Desky lokálně podepřené. Protlačení.

4. Mezní stavy použitelnosti – trhliny, přetvoření (průhyby). Beton při krátkodobém a dlouhodobém zatěžování. Smršťování a dotvarování, efektivní modul pružnosti.

5. Zděné konstrukce – typy a značení zdících prvků a malt, zdivo převážně tlačené. Zdivo namáhané kolmo ke střednicové ploše (informativně). Zesilování zdiva a vyztužené zdivo.

6. Vícepodlažní objekty – konstrukční systémy a uspořádání konstrukčních prvků. Štíhlé sloupy. Ztužení vícepodlažních budov – ztužující prvky.

7. Železobetonová schodiště – princip návrhu, prostorové působení, provádění (vylamovací lišty).

8. Montované a spřažené prefamonolitické konstrukce – navrhování a návrhové situace, provádění.

9. Speciální betony – druhy, vlastnosti, využití – vláknobeton, textilní beton, vysokohodnotné betony, aj.

10. Základy, opěrné a suterénní stěny.

11. Bílé vany. Inženýrské konstrukce.

12. Princip návrhu konstrukcí z předpjatého betonu - základní terminologie.

13. Úvod do navrhování mostů – základní terminologie.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s projekty – výběr individuálních zadání pro celý semestr.

2. Specifikace materiálů nosné konstrukce.

3. Konzultace konstrukčních schémat.

4. Poznámky k výkresům výztuže. Rozbor pohledu na vyztuženou stropní desku.

5. Prezentace konstrukčních schémat se specifikací materiálu jednotlivých nosných prvků.

6. Postupu výpočtu stropní konstrukce.

7. Návrhu výztuže ve vybrané části stropní konstrukce.

8. Prezentace rozboru statického působení stropní konstrukce a návrhu výztuže vybrané části.

9. Ověření únosnosti vybrané stěny a návrhu výztuže v překladu nad otvorem. Tvar železobetonového schodiště a předpokládané statické schéma.

10. Prezentace ověření únosnosti vybrané stěny v souladu se stanoveným zatížením a návrhu překladu nad otvorem.

11. Prezentace nosné konstrukce schodiště objektu s důrazem na statické schéma, postup výstavby a návrh výztuže.

12. Návrh základu pod vybraným sloupem nebo stěnou.

13. Závěrečná prezentace projektu s návrhem základu objektu a porovnání varianty bez výztuže a s výztuží se zahrnutím ekonomického hlediska.

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování betonových a zděných konstrukcí jako celku v návaznosti na předmět NNKB. Vzhledem k zaměření oboru je kladen důraz na práci s projektovou dokumentací a porozumění statickým výkresům.

Studijní materiály:

! [1] Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05323-2.

! [2] Foglar, M. a kol.: Betonové konstrukce 3. Navrhování betonových konstrukcí na MSP, Úvod do předpjatého betonu. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-04943-3.

? [3] Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th ed. McGraw-Hill Higher Education, New York 2010. ISBN 978-0-07-329349-3.

? [4] Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06323-1.

? [5] Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06128-2.

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/www/sipalmic/index.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7583006.html