Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dopravní stavby a územní plánování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136DSUZ Z,ZK 7 5P+1C česky
Předmět je náhradou za:
Dopravní stavby a územní plánování (136DSUP)
Garant předmětu:
Ludvík Vébr
Přednášející:
Ondřej Bret, Lenka Lomoz, František Pospíšil, Ludvík Vébr
Cvičící:
Stanislav Bedřich, Ondřej Bret, Tomáš Havlíček, Jaromíra Ježková, Magdalena Křečková, Vít Lojda, Lenka Lomoz, Petr Mondschein, Michal Petýrek, Jiří Pospíšil, Jakub Veselý
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Předmět 136DSUZ je tvořen 3 problematikami, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Jedná se o oblast dopravních staveb (pozemní komunikace a kolejová doprava – rozsah 3+1) a oblast urbanismu a územního plánování (rozsah 2+0). Na rozdíl od části silničních staveb a železničních staveb, část územního plánování není zakončena zápočtem.

Dopravní stavby – Pozemní komunikace (PK):

Úvod do základní terminologie v oblasti pozemních komunikací, historie. Zákon o pozemních komunikacích a navazující legislativní a technické předpisy, jejich dopad do projektování pozemních komunikací. Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení.

Dopravní stavby - Kolejová doprava (KD):

Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR, základní prvky železničního svršku.

Územní plánování (ÚP):

Výuka územního plánování a urbanismu, nástrojů územního plánování a postupů jejich pořízení.

Požadavky:

Přednášky povinné nejsou, ale jsou dozajista lepším podkladem pro pochopení vyučované problematiky, než samostatné studium ze sylabů, poskytovaných přednášejícími.

Cvičení jsou povinná - upřesnění s vyučujícími.

Odevzdání práce v předepsaném rozsahu a termínu.

Obor územního plánování nemá v rámci předmětu DSUZ požadavek na odevzdání cvičení.

Osnova přednášek:

PK:

1. Doprava - rozdělení, základní druhy. Základní předpisy.

2. Návrhové prvky - rychlost, rozhledy, směrové a výškové prvky.

3. Trasa, území, podmínky trasování. Směrové oblouky a přechodnice.

4. Výškové řešení - návrhové podmínky, max. a min. sklony, výškový oblouk.

5. Šířkové uspořádání PK, příčný řez, zemní těleso, odvodnění.

6. Bezpečnostní zařízení na PK - rozdělení, funkce, požadavky.

7. Konstrukční vrstvy - rozdělení, funkce, materiály.

8. Konstrukce vozovky - vstupní údaje, požadavky a návrh skladby dle katalogu.

9. Místní komunikace, dopravní plochy, parkování.

KD:

1. Základní pojmy a názvosloví z oblasti drážní dopravy a kolejových staveb; legislativa týkající se stavby a provozu drah, zákon „o drahách“; železniční přejezdy - jejich zabezpečení a konstrukce.

2.Tramvajová doprava a konstrukce tramvajových tratí. Vliv vozového parku na návrh kolejové infrastruktury; výškové a směrové vedení tramvajových tratí a jejich prostorové uspořádání.

3. Metro. Historický přehled; výškové a směrové vedení tratí metra, uspořádání traťových a staničních tunelů; kolejový svršek na tratích metra.

4. Železniční tratě. Popis železniční sítě v ČR, železniční koridory, výhled výstavby vysokorychlostních tratí, konstrukce železničních tratí - železniční svršek a jeho prvky; výškové a směrové vedení.

ÚP:

1) Úvod do oboru urbanismu a územního plánování, obsah a smysl územně plánovací činnosti, územně správní členění, územní plánování a veřejná správa;

2) Venkovský prostor a krajina, základní definice a pojmy související s prostředím venkova a jeho plánováním, vesnické osídlení, krajina, typy krajiny, ochrana krajiny, kulturní hodnoty krajiny, krajinný ráz;

3) Prostředí města, základní definice a pojmy související s městským prostředím a jeho plánováním, funkční subsystémy města, urbanistická struktura zástavby, město a krajina, funkce zeleně ve městě;

4) Územní plánování na celostátní, krajské, obecní úrovni – přehled nástrojů územního plánování;

5) Územně plánovací činnost – orgány územního plánování, proces pořizování územně plánovací dokumentace;

6) Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace – politika územního rozvoje, územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán. Obsah územně plánovacích dokumentací a jejich cíle, principy a nástroje;

7) Územně plánovací podklady – územně analytické podklady a územní studie, proces jejich pořízení, jejich obsah, cíle, principy;

8) Funkční a prostorová regulace, podmíněnost výstavby v ÚP:D, podmínky využití a hmotově prostorová regulace, podmíněnost změn v území;

9) Veřejná infrastruktura - veřejná prostranství,

10) Veřejná infrastruktura - veřejná občanská vybavenost;

11) Veřejná infrastruktura - technická infrastruktura;

12) Veřejná infrastruktura - dopravní infrastruktura;

13) Ochrana veřejného zájmu a mapové podklady, omezení vlastnických práv a ochrana veřejného zájmu v územním plánování, mapové podklady.

Osnova cvičení:

PK:

1. Směrový návrh silniční trasy do zadaného mapového podkladu

2. Výškový návrh silniční trasy

3. Šířkové uspořádání pozemních komunikací, skladebné prvky, vzorový příčný řez a příčné řezy, sklony svahů a příkopů

4. Návrh konstrukce vozovky, konzultace

5. Odevzdání projektu

KD:

1. Posouzení rozhledových poměrů na železničních přejezdech, názvosloví, výkres rozhledových poměrů.

2. Základní popis železničních tratí a součásti kolejového svršku – kolejnice a upevnění, kategorizace dráhy dle zákona „o drahách“, konzultace.

ÚP:

Obor územního plánování nemá v rámci předmětu DSUZ žádné cvičení.

Cíle studia:

PK:

Student se seznámí se základy projektování pozemních komunikací a dimenzování vozovek. Naučí se pracovat s projektovou dokumentací, bude schopen navrhnout (resp. posoudit správnost návrhu) konstrukci vozovky pro jednoduché podmínky.

KD:

Cílem je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti kolejové dopravy se zaměřením na problematiku spojenou s projektováním a výstavbou jednotlivých druhů kolejové dopravy.

ÚP:

Cílem výuky je poskytnout studentům základní orientaci v územním plánování a urbanismu a informace o územních subsystémech, které ovlivňují kvalitu prostředí sídel. Zásadní pozornost bude věnována vybraným nástrojům územního plánování a postupům jejich pořízení.

Studijní materiály:

PK:

- Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6

- HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- Prezentace z přednášek pozemních komunikací, formát pdf, poskytováno přes MS Teams.

KD:

- Krejčiříková, Špačková: Dopravní stavby, Část: Kolejová doprava, skripta, ČVUT v Praze, 2002, ISBN 80-01-02444-X

- Prezentace z přednášek zaměřených na kolejovou dopravu, formát pdf, poskytováno přes MS Teams, nebo přes webové stránky katedry.

ÚP:

1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon

2) Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.

3) Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;

4) Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

5) Principy a pravidla územního plánování - internetová prezentace Ústavu územního rozvoje Brno (www.uur.cz)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-374

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-976

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
místnost TH:B-687

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
místnost TH:B-374

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-687

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
místnost TH:B-976

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
St
místnost TH:A-536

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
A536
místnost TH:B-481

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
místnost TH:A-536

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
A536
místnost TH:B-481

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
Čt
místnost TH:D-1122

09:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1122

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5949506.html